Bauleistung - 73417-2023

03/02/2023    S25

Polska-Katowice: Roboty wiertnicze i górnicze

2023/S 025-073417

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 007-016023)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul.Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK ROW, 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10.
E-mail: l.prudel@pgg.pl
Tel.: +48 327160683
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wydrążenie chodnika podstawowego w pokł. 503 i 504, przekopu Ia poz. 880m oraz chodnika podstawowego w pokł. 507 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice

Numer referencyjny: 482201251
II.1.2)Główny kod CPV
45255500 Roboty wiertnicze i górnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Wydrążenie chodnika podstawowego w pokł. 503 i 504, przekopu Ia poz. 880m oraz chodnika podstawowego w pokł. 507 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 007-016023

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/02/2023
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 17/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 08/05/2023
Powinno być:
Data: 17/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/02/2023
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: