Dienstleistungen - 734271-2022

30/12/2022    S252

Polen-Lubin: Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen

2022/S 252-734271

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Lubin - Urząd Gminy w Lubinie
Nationale Identifikationsnummer: PL516
Postanschrift: ul. Księcia Ludwika I 3
Ort: Lubin
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Marzec, Magdalena Giezek
E-Mail: zamowienia@ug.lubin.pl
Telefon: +48 768403100/ +48 768403121/ +48 8403129
Fax: +48 768403140
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.ug.lubin.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin

Referenznummer der Bekanntmachung: OR.271.53.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 13 zadań na terenie gminy Lubin:1. Zarządzanie zasobem nieruchomości..2. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi..3. Utrzymanie terenów rekreacyjnych.4. Utrzymanie terenów parków zabytkowych.5. Pielęgnacja terenów zielonych.6. Zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi.7. Likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenach stanowiących własność gminy. 8. Odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych na terenie gminy (stanowiących własność gminy).9. Obsługa gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów.10. Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych. 11. Utrzymanie elementów wyposażenia pasów drogowych dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych. 12.Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych.13.Bieżące oraz cząstkowe naprawy dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 639 858.34 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

1. Zarządzanie zasobem nieruchomości gminy Lubin.

2. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi gminy Lubin.

3. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Lubin.

4. Utrzymanie terenów parków zabytkowych w gminie Lubin.

5. Pielęgnacja terenów zielonych gminy Lubin.

6. Zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Lubin.

7. Likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenach stanowiących własność gminy Lubin.

8. Odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych na terenie gminy Lubin (stanowiących własność gminy Lubin).

9. Obsługa gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK).

10. Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych.

11. Utrzymanie elementów wyposażenia pasów drogowych dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych, tj. elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wiaty przystankowe, elementy odwodnienia dróg

12. Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych polegające na sprzątaniu terenów pasów drogowych, koszeniu pasów drogowych, wycince zakrzewień z pasów drogowych

13. Bieżące oraz cząstkowe naprawy dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych.

Podstawowy:

70332000-7 Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne

Uzupełniające:

70331000-0 Usługi nieruchomości mieszkalnych

98371111-5 Usługi utrzymania cmentarzy

50870000- 4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

77313000-7 Usługi utrzymania parków

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

90500000-2 Usługi związane z odpadami

77314100-5 Usługi w zakresie trawników

77211400-6 Usługi wycinania drzew

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45232452-5 Roboty odwadniające

90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 Usługi odśnieżania

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

Postępowanie prowadzone na platformie https://ug-lubin.ezamawiajacy.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Księginice 14, 59-300 Księginice, utworzonemu na podstawie Uchwały Nr XLII/267/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 29.11.2016 r. zmienionej Uchwałą NR XLV/289/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18.01.2017 r. Celem spółki, zgodnie z uchwałą, jest realizacja zadań własnych gminy m. in. w zakresie:

…   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, … utrzymania czystości i porządku…, Zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy komunalnych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nad Wykonawcą, któremu udziela się zamówienie, Zamawiający sprawuje kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; ponad 90% działalności Wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego; w podmiocie będącym Wykonawcą, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego – Gmina Lubin posiada całość udziałów spółki. Przedmiot zamówienia należy do zadań własnych gminy, a w celu wykonania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym własne spółki prawa handlowego. Udzielenie niniejszego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie narusza przepisów o ochronie konkurencji.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin nie jest monopolistą ani nie posiada pozycji dominującej na terenie Gminy Lubin, na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
16/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: Księginice 14
Ort: Księginice
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 083 830.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej, w tym wnoszenia odwołań, określa Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/12/2022