Bauleistung - 73508-2023

03/02/2023    S25

Nederland-'s-Hertogenbosch: Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

2023/S 025-073508

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente 's-Hertogenbosch
Nationaal identificatienummer: 491878990
Postadres: Wolvenhoek 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5211 HH
Land: Nederland
Contactpersoon: Ignas Pfennings
E-mail: i.pfennings@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: +31 611418506
Fax: +31 736155538
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.s-hertogenbosch.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Asfalt 2023-2024

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

betreft een opdracht die betrekking heeft op het verrichten van onderhouds- c.q. aanlegwerkzaamheden van bitumineuze verhardingen

en bijkomende werkzaamheden voor de periode 2023 – 2024

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie beschrijvend document

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Na het verstrijken van de looptijd kan het contract optioneel eenzijdig door de Gemeente worden verlengd met 2 periodes van 1 jaar

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 171-483449
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst Asfalt 2023-2024

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mouwrik Waardenburg B.V.
Nationaal identificatienummer: 11065504
Postadres: Steenweg 63
Plaats: WAARDENBURG
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4181AK
Land: Nederland
E-mail: calculatie@mouwrik.nl
Telefoon: +31 418654620
Fax: +31 418654529
Internetadres: http://www.mouwrik.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202390
Fax: +31 736202382
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023