Dienstleistungen - 73570-2023

03/02/2023    S25

Polska-Lublin: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

2023/S 025-073570

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Adres pocztowy: Al. Racławickie 23
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Warda
E-mail: awarda@1wszk.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w wyniku działalności 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie

Numer referencyjny: DZP/PN/2/2023
II.1.2)Główny kod CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w wyniku działalności 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

2. Zakres zamówienia obejmuje: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach, oznaczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10), kodami: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09, zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
90524200 Usługi usuwania odpadów szpitalnych
90524400 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin oraz Centrum Rehabilitacji przy ul. Skłodowskiej 9 w Lublinie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w wyniku działalności 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość od spalarni / Waga: 5.00
Cena - Waga: 95.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

1. posiada uprawnienie do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia, w tym posiada decyzję/zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, a w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia uzyskał wpis do odpowiedniego rejestru w zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy; tj.:

1.1. aktualnego zezwolenia/decyzji na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia (w tym odpadów niebezpiecznych) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) – dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1pkt. 2) SWZ.

1.2 poświadczenia uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru w zakresie transportu i nadaniu numeru rejestrowego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) art. 49 ust. 1 ustawy – dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1pkt. 2) SWZ.

1.3 poświadczenia uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, (BDO) w zakresie kodów odpadów, objętych przedmiotem zamówienia – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) – dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1pkt. 2) SWZ.

2.posiada zaświadczenie/dokument równoważny zezwalający na unieszkodliwianie odpadów medycznych wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane – dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1 pkt.4.1) SWZ. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

2) wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotowej usługi, wyposażonych w wagę z aktualną legalizacją – dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1 pkt.4.2) SWZ. Wzór wykazu pojazdów stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

3) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki; - dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. V.1 pkt.4.3) SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca:

1) wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał/wykonuje co najmniej 2 zamówienia obejmujące swoim zakresem odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 657 335,00 zł brutto.

2) dysponuje specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu odpadów medycznych – w tym minimum dwoma pojazdami wyposażonymi w wagę z aktualną legalizacją, przeznaczoną do ważenia odbieranych odpadów i dostosowanymi do wymogów określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147);

3) w zakresie potwierdzenia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz odpowiednich przepisach prawa posiada wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały precyzyjnie określone w załączniku nr 8 do SWZ –

Projektowane postanowienia umowy, w szczególności:

1. Miejsce realizacji: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin.

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

3. Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Należność będzie opłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę na fakturze.

5. Zmiany umowy w przypadkach określonych w § 11 projektowanych postanowień umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy zakupowej zamawiającego (https://1wszk.ezamawiajacy.pl) w siedzibie zamawiającego przy Al. Racławickich 23, 20-049 Lublin, poprzez odszyfrowanie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zam. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

- przepisów określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

- przepisów określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r.

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

- art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu poprzez złożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

1. oświadczenia (JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu, składanego na formularzu jedn. europ. dok. zam., sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozp. wyk. Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16), składane wraz z ofertą – załącznik nr 5;

2. oświadczenie wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, z późn. zm. oraz art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r, poz. 835) – stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.

3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4. oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy

należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, z późn. zm.).- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

7. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.3 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy.

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z informacją określoną w Rozdziale IX – o ile dotyczy – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;

9. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

II. Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

III. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości: 19 020,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 Prawa zamówień publicznych.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 BGK, z dopiskiem: „Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w wyniku działalności 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie – DZP/PN/2/2023– wadium”.

IV. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp.

V. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawowych zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze.

2. Odwołania wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023