Dienstleistungen - 73610-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Utrecht: Dienstverlening door ingenieurs

2023/S 025-073610

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marilyn Inge
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +31 615609651
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31180624 en 31180342, Raamovereenkomst Vergunningverlening + BBK-meldingen ON, MN, ZN en WNZ

Referentienummer: 31180624 en 31180342
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak het volgende te verrichten:

Het begeleiden, beoordelen en afhandelen van meldingen en het voorbereiden en opstellen van besluiten. De producten die uitgevraagd worden staan in de Vraagspecificatie beschreven. Het gaat om de volgende producten:

Perceel 1:

• Beoordeling van meldingen Bbk

• Beoordelen (water)bodemonderzoek/partijkeuring

• Jaarlijkse trendanalyse

Perceel 2:

• Waterwetvergunning (art. 6.2 en 6.5 a en b) (eenvoudig en middelzwaar)

• Waterwetvergunning (art. 6.5, c) (eenvoudig en middelzwaar)

• Wet beheer Rijkswaterstaatswerken vergunning

• Ontgrondingenwet

• Besluit Scheepvaartverkeerswet

• Besluit Wegenverkeerswet

• Afhandeling melding/opstellen maatwerkbeschikking

• Adviesoverleggen districten

• Legalisatietoets

• Onvoorzien

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 687 380.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: BBk-meldingen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: KWALITEIT / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

herhaling van diensten

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Vergunningverlening

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: KWALITEIT / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

herhaling van diensten

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 119-335837
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

P1 Perceel 1: BBk-meldingen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geofox-Lexmond B.V.
Nationaal identificatienummer: 06056452
Postadres: Eektestraat 10 12
Plaats: OLDENZAAL
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7575AP
Land: Nederland
E-mail: b.terhaar@geofoxx.nl
Telefoon: +31 134582161
Internetadres: https://geofoxx.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 591 455.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

P2 Perceel 2: Vergunningverlening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Antea Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 29021830
Postadres: Tolhuisweg 57
Plaats: Heerenveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8443 DV
Land: Nederland
E-mail: hillie.otter@anteagroup.nl
Telefoon: +31 513634567
Internetadres: http://www.anteagroup.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 095 925.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023