Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 73627-2023

Submission deadline has been amended by:  108918-2023
03/02/2023    S25

Polen-Łódź: Bauinstallationsarbeiten

2023/S 025-073627

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Nationale Identifikationsnummer: PL113
Postanschrift: ul. Pabianicka 62,
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 93-513
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Bojanowski
E-Mail: j.bojanowski@kopernik.lodz.pl
Telefon: +48 426895912
Fax: +48 426895409
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kopernik.lodz.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

EZ.28.6.2023 „Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związ.z instalacją aparatu DRX Evolution Plus w przebudow.pomieszcz.w Zakład.Radiologii WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: EZ.28.6.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45300000 Bauinstallationsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją aparatu DRX Evolution Plus w przebudowanym pomieszczeniu w Zakładzie Radiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją aparatu DRX Evolution Plus w przebudowanym pomieszczeniu w Zakładzie Radiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią dokumenty wymienione w Rozdziale IV SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji urządzeń / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 30%
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 70
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 9 500,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdz.XVII. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT. Warunki dot. zabezpieczenia zawarte są w Rozdz. XXX SWZ

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie pracowni RTG - o wartości robót minimum 400 000,00 zł brutto

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XII SWZ, Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 9 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zrealizowanie przedmiotu zamówienia niezbędne jest do prawidłowej realizacji Umowy nr WZ/32/2022 zawartej z Wojewodą Łódzkim, która nakłada na Szpital wymóg uruchomienia cyfrowego aparatu RTG i udzielenia świadczeń zdrowotnych w celu zwalczania zakażeń, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Cov-2.Rozpoczęcie niniejszej procedury nie było możliwe przed rozstrzygnięciem postepowania i zawarciem Umowy nr EZ.28.70.2022/B na dostawę fabrycznie nowego aparatu RTG.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych pokój 979.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest niejawne.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert na Platformie e-zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art.108 ust.1 uPzp oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r ) i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835). W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Aktualne nadzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD dalej:„JEDZ”) W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji αczęści IV formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3A,3B (jeśli dotyczy) do SWZ.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (o których mowa w Rozdziale XIII SWZ) oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (sekcja III ogłoszenia), Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziale XIV SWZ.

W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą– wykaz zgodnie z Rozdziałem XXIII SWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:1.1.Platformy e- zamówienia która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.,1.2.poczty elektronicznej przetargi@kopernik.lodz.pl (w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości komunikacji przez Platformy e- zamówienia), z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-zamówienia. 1.3. poczty elektronicznej podanej przez Wykonawcę (w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości komunikacji przez Platformy e-zamówienia), w szczególności w celu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w Rozdz. XVIII SWZ. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt c) oraz art. 9, art. 10 RODO w związku przepisami określonymi w art. 18, art. 19, art. 124 oraz art. 128 ustawy z dania11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”(art. 139 ust.1 ustawy pzp).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego zamówienie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. Niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy.

3.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 506 - 521 ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 - 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023