Lieferungen - 73665-2023

03/02/2023    S25

България-София: Различни видове резервни части

2023/S 025-073665

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: ж.к. ПАВЛОВО, бул. ЦАР БОРИС ТРЕТИ №136
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Славейков Илков
Електронна поща: k.ilkov@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eea.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14892
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АНАЛИЗАТОРИ SHIMADZU ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ ВЪГЛЕРОД, ОРГАНИЧЕН ВЪГЛЕРОД И АЗОТ

II.1.2)Основен CPV код
34913000 Различни видове резервни части
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си сервизно обслужване и периодична профилактика на наличните елементни анализатори, диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на системата, почистване, настройки и тестване на основните възли на системите, ремонт и подмяна на резервни части и консумативи, поддържане в непрекъсната техническа изправност на апаратурата, доставка на резервни части и консумативи, монтаж на резервни части и консумативи (при необходимост) за следните апарати:

Shimadzu-TOC-V;TN/SSM5000A – 1 бр., находящ се в РЛ Бургас: гр. Бургас 8001, ул. „Перущица“ № 67

Shimadzu-TOC-V;TN/SSM5000A – 1 бр., находящ се в РЛ Варна: гр. Варна 9010, ул. „Ян Палах“ № 4

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 32 952.94 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34913000 Различни видове резервни части
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

РЛ Бургас: гр. Бургас 8001, ул. „Перущица“ № 67

РЛ Варна: гр. Варна 9010, ул. „Ян Палах“ № 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си сервизно обслужване и периодична профилактика на наличните елементни анализатори, диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на системата, почистване, настройки и тестване на основните възли на системите, ремонт и подмяна на резервни части и консумативи, поддържане в непрекъсната техническа изправност на апаратурата, доставка на резервни части и консумативи, монтаж на резервни части и консумативи (при необходимост) за следните апарати:

Shimadzu-TOC-V;TN/SSM5000A – 1 бр., находящ се в РЛ Бургас: гр. Бургас 8001, ул. „Перущица“ № 67

Shimadzu-TOC-V;TN/SSM5000A – 1 бр., находящ се в РЛ Варна: гр. Варна 9010, ул. „Ян Палах“ № 4

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 226-649986
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 78074
Наименование:

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АНАЛИЗАТОРИ SHIMADZU ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ ВЪГЛЕРОД, ОРГАНИЧЕН ВЪГЛЕРОД И АЗОТ

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ
Национален регистрационен номер: 204923688
Пощенски адрес: ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 17 бл. 2 ет. 6 ап. 11
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 33 333.33 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 32 952.94 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023