Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 73682-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Martin: Priemyselné roboty

2023/S 025-073682

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397865
Poštová adresa: Malá Hora 10701/4A
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 03601
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Šluchová
E-mail: lenka.sluchova@uniba.sk
Telefón: +421 432633230
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.jfmed.uniba.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2918
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Roboty do medicínskeho prostredia

Referenčné číslo: JLFUK MT 9-OVO/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
42997300 Priemyselné roboty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka šesťosových robotov v počte 4 kusy, ktoré budú súčasťou automatizovanej

robotickej linky pre masívny paralelný skríning vírusových ochorení, ktorá je určená na výskumné účely v rámci

realizácie projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 109 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51500000 Inštalácia strojov a zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

MATADOR Automation, s.r.o., Továrenská 1 ,018 41 Dubnica nad Váhom

Konečným umiestnením bude Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine, Malá Hora 4B, 036 01 Martin

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka šesťosových robotov v počte 4 kusy, ktoré budú súčasťou automatizovanej

robotickej linky pre masívny paralelný skríning vírusových ochorení, ktorá je určená na výskumné účely v rámci

realizácie projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Podrobný opis časti 1 predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, projekt Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a

masívneho

skríningu SARS-Cov-2 a identifikácia mechanizmov správania sa vírusu v ľudskom organizme, kód projektu

ITMS 2014+: 313011AUA4.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ realizuje zákazku ako nadlimitnú z dôvodu obstarávania rovnakých alebo podobných

predmetov zákaziek v kalendárnom roku v sume prevyšujúcej finančný limit pre nadlimitnú zákazku podľa

vyhlášky č. 493/2021 Z.z.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 218-626688
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: JLF UK MT 9-OVO/2022
Názov:

Roboty do medicínskeho prostredia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
31/01/2023
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MIVASOFT, spol. s r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36289906
Poštová adresa: M.R. Štefánika 67/14
Mesto/obec: Šaľa
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 92701
Štát: Slovensko
E-mail: miro@mivasoft.sk
Telefón: +421 317801913
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 112 450.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 109 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy sa nejedná o zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023