Lieferungen - 73682-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Martin: Priemyselné roboty

2023/S 025-073682

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397865
Poštová adresa: Malá Hora 10701/4A
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 03601
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Šluchová
E-mail: lenka.sluchova@uniba.sk
Telefón: +421 432633230
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.jfmed.uniba.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2918
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Roboty do medicínskeho prostredia

Referenčné číslo: JLFUK MT 9-OVO/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
42997300 Priemyselné roboty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka šesťosových robotov v počte 4 kusy, ktoré budú súčasťou automatizovanej

robotickej linky pre masívny paralelný skríning vírusových ochorení, ktorá je určená na výskumné účely v rámci

realizácie projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 109 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51500000 Inštalácia strojov a zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

MATADOR Automation, s.r.o., Továrenská 1 ,018 41 Dubnica nad Váhom

Konečným umiestnením bude Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine, Malá Hora 4B, 036 01 Martin

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka šesťosových robotov v počte 4 kusy, ktoré budú súčasťou automatizovanej

robotickej linky pre masívny paralelný skríning vírusových ochorení, ktorá je určená na výskumné účely v rámci

realizácie projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Podrobný opis časti 1 predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, projekt Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a

masívneho

skríningu SARS-Cov-2 a identifikácia mechanizmov správania sa vírusu v ľudskom organizme, kód projektu

ITMS 2014+: 313011AUA4.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ realizuje zákazku ako nadlimitnú z dôvodu obstarávania rovnakých alebo podobných

predmetov zákaziek v kalendárnom roku v sume prevyšujúcej finančný limit pre nadlimitnú zákazku podľa

vyhlášky č. 493/2021 Z.z.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 218-626688
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: JLF UK MT 9-OVO/2022
Názov:

Roboty do medicínskeho prostredia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
31/01/2023
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MIVASOFT, spol. s r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36289906
Poštová adresa: M.R. Štefánika 67/14
Mesto/obec: Šaľa
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 92701
Štát: Slovensko
E-mail: miro@mivasoft.sk
Telefón: +421 317801913
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 112 450.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 109 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy sa nejedná o zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023