Lieferungen - 73697-2023

03/02/2023    S25

Hrvatska-Vinkovci: Električna energija

2023/S 025-073697

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj
Nacionalni registracijski broj: 91571971823
Poštanska adresa: Glagoljaška 27
Mjesto: Vinkovci
NUTS kod: HR026 Vukovarsko-srijemska županija
Poštanski broj: 32100
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danijela Šarić Bartolović
E-pošta: bartolovic@cekom.hr
Telefon: +385 32200867
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cekom.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/applicatifcurrrefeon/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0004346
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: istraživanje i razvoj

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Referentni broj: 1/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava i isporuka električne energije za potrebe Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava opskrbe električnom energijom, u svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi.

Isporučena električna energija mora sadržavati minimalno 50% električne energije iz obnovljivih izvora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 170 916.63 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09310000 Električna energija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR026 Vukovarsko-srijemska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Gradište, Ambarine 8

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava i isporuka električne energije za potrebe Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.Predmet ovog postupka javne nabave je nabava opskrbe električnom energijom, u svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi.Isporučena električna energija mora sadržavati minimalno 50% električne energije iz obnovljivih izvora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Udio električne energije iz obnovljivih izvora / Ponder: 10 bodova ili 10%
Cijena - Ponder: 90 bodova ili 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 170 916.63 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.1.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak A:Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte).

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Nakon izvršenja pojedinog ugovora, ponuditelj mora dostaviti naručitelju potvrdu certifikacijskog tijela ili drugog neovisnog tijela o stvarnoj isporuci električne energije iz obnovljivih izvora, iz koje je razvidno da je predmetna električna energija isporučena u količini (udjelu) navedenom u ponudi. Predmetni certifikat odabrani ponuditelj (Opskrbljivač) dužan je predati Naručitelju sukladno Metodologiji utvrđivanja podrijetla električne energije.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Okvirni sporazum sklopit će se s jednim gospodarskim subjektom, odnosno Odabranim ponuditeljem, sukladno kriteriju za odabir i traženim uvjetima iz Dokumentacije. Okvirni sporazum će se sklopiti na razdoblje od dvije godine, u skladu s člankom 153. stavkom 2. i 3. ZJN.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/03/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 07/05/2023
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/03/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Gradište, Ambarine 8

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje javnog naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/01/2023