Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73703-2023

03/02/2023    S25

Polen-Danzig: Arzneimittel für das Muskel- und Skelettsystem

2023/S 025-073703

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Nationale Identifikationsnummer: 9570730409
Postanschrift: ul. Dębinki 7
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-952
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Jurczak-Serdacka
E-Mail: mjurczak@uck.gda.pl
Telefon: +48 585844899
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uck.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

278/PN/2022 - Dostawa produktu leczniczego Ataluren dla UCK

Referenznummer der Bekanntmachung: 278/PN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33632000 Arzneimittel für das Muskel- und Skelettsystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Ataluren dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

2. W ramach pozycji oznaczonych w formularzu asortymentowo-cenowym symbolem (**) w załączniku nr 3 do SWZ, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat znajdował się w katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 382 967.85 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Apteka Szpitalna Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Do wglądu u zamawiającego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 248-724904
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

278/PN/2022 - Dostawa produktu leczniczego Ataluren dla UCK

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Komtur Polska Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5222749770
Postanschrift: Plac Farmacji 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-699
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 876 805.95 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 382 967.85 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP.

4. Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w

postaci elektronicznej zawarty został w rozdz. XIV SWZ.

5.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

zastosowana zostanie tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art.139 ustawy PZP.

Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie

dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku

podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Brak podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zostanie

wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia.

W postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

W postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykuczenia na podstawie art. 5k dodanego do rozporządzenia

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 ) na mocy art. 1 pkt 23

rozporządzenia 2022/576

7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawiera rozdział IX SWZ.

8. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą zostały wskazane w Rozdziale XIV SWZ.

9. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i

Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się

do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

10. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności,

o których mowa w art. 455 ustawy PZP.

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował

się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i

odbierania korespondencji elektronicznej zostały wskazane w Rozdziale X SWZ.

13. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty został wskazany w Rozdziale XIV SWZ.

14. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - szczegółowy

opis w ust. XXVI SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023