Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 73789-2023

03/02/2023    S25

România-Sinaia: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

2023/S 025-073789

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ORASUL SINAIA (Primaria Orasului Sinaia)
Număr naţional de înregistrare: 2844103
Adresă: Strada: B-dul Carol I, nr. 47
Localitate: Sinaia
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 106100
Țară: România
Persoană de contact: Cristina Harapu
E-mail: cristina.harapu@primaria-sinaia.ro
Telefon: +40 244311788
Fax: +40 244314509
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariasinaia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162145
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția serviciilor de proiectare și elaborare documentații tehnico-economice: Studiu de Fezabilitate, inclusiv studii de teren și documentațiile pentru obținere certificat de urbanism, avize/acorduri, proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor (P.A.C.), proiect pentru organizarea execuției lucrărilor (P.O.E.), proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiție cod SMIS 143370

Număr de referinţă: 2844103/2022/143370/2
II.1.2)Cod CPV principal
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Investitia presupune realizarea serviciilor de proiectare și elaborare documentații tehnico-economice: Studiu de Fezabilitate, inclusiv studii de teren și documentațiile pentru obținere certificat de urbanism, avize/acorduri, proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor (P.A.C.), proiect pentru organizarea execuției lucrărilor (P.O.E.), proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiție „Reconfigurare urbanistică în zona parcului central și realizarea unei zone pietonale cu acces carosabil restricționat între intersecția Bdul Carol I – str. Aosta și intersecția B-dul Ferdinand – str. Eroilor, inclusiv realizarea unui pasaj auto subteran de legătură între B-dul Carol I și B-dul Ferdinand” dupa cum urmeaza:

1.Pasaj subteran;

2.Rampele de intrare/iesire din pasaj trebuie să asigure o pantă în sens longitudinal care să permite colectarea și evacuarea apelor cât și accesul autoturismelor și a mașinilor de urgență;

3.Parcare subterană: amplasată sub parcul din zona centrală (min 200 locuri, cu o suprafatță maximă 6.000,00 mp), ce va elimina timpii suplimentari căutării unui loc de parcare și în același timp va aduce un aport semnificativ creșterii calității vieții și al siguranței circulației. Parcarea va fi conectată la pasajul subteran, intrarea/iesirea auto realizându-se prin pasajul subetran. Pentru intrarea/ieșirea pietonală parcarea va fi dotată cu 2 zone de evacuare cu scări și lift persoane.

4.Alei pietonale și piste de bicicliști.

La nivelul caietului de sarcini autoritatea contractanta prezinta in detaliu natura, cantitatea serviciilor, nevoile si cerintele autoritatii cu privire la contractul de achizitie publica.

Valoarea investiției este de 3.600.000,00 lei fara TVA si este formata din:

1. Studii de teren: 1.285.000 lei fără TVA

a. Studii de teren: studiu geotehnic verificat Af, studii de analiza și stabilitate a terenului, studiu topografic vizat OCPI, studiu de argumentare al sensului giratoriu (dacă este cazul),

b. Documentații cadastrale,

c. Expertiza tehnică,

d. Alte studii de specialitate

2. Documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri, autorizații: 345.000 lei fără TVA

3. Documentații tehnico- economice conform HG 907/2016: 1.970.000 lei fără TVA:

a. Studiu de fezabilitate

b. Proiect pentru Autorizarea Execuției Lucrărilor (PAC)

c. Proiect pentru Organizarea de Șantier (POE)

d. Proiect Tehnic de execuție (inclusiv detalii de execuție)

Atentie: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 600 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
71319000 Servicii de expertiză
79311100 Servicii de elaborare de studii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Orasul Sinaia

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Investitia presupune realizarea serviciilor de proiectare și elaborare documentații tehnico-economice: Studiu de Fezabilitate, inclusiv studii de teren și documentațiile pentru obținere certificat de urbanism, avize/acorduri, proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor (P.A.C.), proiect pentru organizarea execuției lucrărilor (P.O.E.), proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiție „Reconfigurare urbanistică în zona parcului central și realizarea unei zone pietonale cu acces carosabil restricționat între intersecția Bdul Carol I – str. Aosta și intersecția B-dul Ferdinand – str. Eroilor, inclusiv realizarea unui pasaj auto subteran de legătură între B-dul Carol I și B-dul Ferdinand” dupa cum urmeaza:

1. Pasaj subteran:

o va avea în plan lungimea aproximativă de cca. 600 m, asigurând legătură rutieră între Bdul Carol 1 - Str. Aosta și intersectia Bdul Ferdinand - Str.Eroilor, cu asigurarea acceselor la:

o parcarea subterană, ce se va construi in perimetrul parcului central, ce face obiectul prezentei documentații tehnice;

o parcarea de transfer de tip “park and ride” obiectiv de invesție promovat de Primăria Orașului Sinaia, prin proiectul Park&Ride, ce urmează a fi implementat, în zona Garii Sinaia.

o va fi bidirecțional cu asigurararea gabaritului de circulație, în profil tranversal platforma va cuprinde 2 benzi de circulație cu lațimea minimă de 3.50 m și trotuare de serviciu și evacuare a pietonilor;

o Viabilitatea structurilor va fi de cel puțin 120 ani;

o Pentru structurile care prezintă noutăți tehnice va fi prevazută încercarea statică și dinamică cu acțiuni de probă;

o Se vor prevedea borduri cu rezistență sporită la acțiunea agenților de degivrare;

o Se va prevedea sistem de colectare și evacuare a apelor;

o Iluminat cu led, atat in zona de pasaj, cat si in parcarea subterana;

2. Rampele de intrare/iesire din pasaj trebuie să asigure o pantă în sens longitudinal care să permite colectarea și evacuarea apelor cât și accesul autoturismelor și a mașinilor de urgență;

3. Parcare subterană: amplasată sub parcul din zona centrală (min 200 locuri, cu o suprafatță maximă 6.000,00 mp), ce va elimina timpii suplimentari căutării unui loc de parcare și în același timp va aduce un aport semnificativ creșterii calității vieții și al siguranței circulației. Parcarea va fi conectată la pasajul subteran, intrarea/iesirea auto realizându-se prin pasajul subetran. Pentru intrarea/ieșirea pietonală parcarea va fi dotată cu 2 zone de evacuare cu scări și lift persoane.

- parcarea va fi prevăzută cu:

o zonă de toalete aferente vizitatorilor parcului, cu doua zone׃ una pentru femei si una pentru bărbați,

o sistem de iluminat cu led,

o supraveghere video, sistem de alarmă și securitate, și sistem de gestionare a gradului de ocupare, cu afișaj electronic al locurilor disponibile/ocupate,

o sistem de securitate la incendiu,

o sistem de exaustare a gazelor de eșapament și de ventilație,

o prin construcțíe se vor utiliza materiale rezistente la foc,

o marcaje și indicatoare rutiere,

o rampele de acces vor avea pantă: 4% - 10%, cu două sensuri: intrare/ieșire,

o sistem de preluare și evacuare a apelor pluviale.

o Statii de incarcare electrice,

4. Alei pietonale și piste de bicicliști ce cuprind:

o parte carosabilă piste bicicliști:

o asiguararea scurgerii apelor pluviale,

o elemente de delimitare a aleilor și pistelor,

o iluminat public stradal având corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață și/sau dotate cu chit fotovoltaic,

o plantare vegetație urbană, amenajare peisagistică,

o zone de odihnă și petrecere a timpului în aer liber: dotate cu mobilier urban rezistent în timp și adaptate condițiilor climatice specifice zonei, posibilitatea de încărcare smartphonuri cu sistem wireless și wifi,

o marcaje rutiere,

o indicatoare rutiere

o zone de parcare biciclete, dotate cu sisteme de ancorare și securizare a bicicletelor

La nivelul caietului de sarcini autoritatea contractanta prezinta in detaliu natura, cantitatea serviciilor, nevoile si cerintele autoritatii cu privire la contractul de achizitie publica.

Valoarea investiției este de 3.600.000,00 lei fara TVA si este formata din:

1. Studii de teren: 1.285.000 lei fără TVA

a. Studii de teren: studiu geotehnic verificat Af, studii de analiza și stabilitate a terenului, studiu topografic vizat OCPI, studiu de argumentare al sensului giratoriu (dacă este cazul),

b. Documentații cadastrale,

c. Expertiza tehnică,

d. Alte studii de specialitate

2. Documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri, autorizații: 345.000 lei fără TVA

3. Documentații tehnico- economice conform HG 907/2016: 1.970.000 lei fără TVA:

a. Studiu de fezabilitate

b. Proiect pentru Autorizarea Execuției Lucrărilor (PAC)

c. Proiect pentru Organizarea de Șantier (POE)

d. Proiect Tehnic de execuție (inclusiv detalii de execuție)

Atentie: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Metodologia de prestare a serviciilor / Pondere: 28
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența experților cheie / Pondere: 16
Criteriu privind calitatea - Nume: Planificarea adecvata a resurselor / Pondere: 16
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 8
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect finanțat prin Programul Operațional de Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 cu obiectivul de politică 2: „O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon” – Axa prioritară 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, respectiv obiectivul specific: OS 2.7 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 – 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in caz contrar se va proceda la excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Operatorul economic va depune in SEAP odata cu DUAE si declaratia privind neincadrarea in art. 59 - 60 din Legea 98/2016 FORMULAR NR. 7 din sectiunea formulare si va conține informații aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE se vor prezenta la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente sunt:

In cazul persoanelor juridice/fizice romane:

- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA). Pentru sediile secundare/punctele de lucru, operatorul economic poate prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, conform art. 165 (3) din Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice;

- CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul persoanelor juridice/fizice străine:

- Documente edificatoare, eliberate de autorități competente din tara in care aceștia sunt rezidenți, prin care sa dovedească lipsa obligațiilor restante la momentul prezentării acestora, obligații referitoare la plata a impozitelor către bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislația din tara de rezidenta.

- După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogări prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- După caz, alte documente edificatoare

Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

In cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

- Vlad Oprea – PRIMAR;

- Marian Valerie Panait – Administrator Public;

- Gheorghe Bădăran – Viceprimar;

- Beatrice Eugenia Radulescu – Secretar General;

- Remus David – Consilier local;

- Aurora Arieșan – Consilier local;

- Pompiliu Crețu – Consilier local;

- Mariana-Anca Hogea – Consilier local;

- Monica-Maria Șuvaina – Consilier local;

- Gheorghe Popa – Consilier local;

- Costin-Nicolae Dumitrache – Consilier local;

- Georgiana-Ioana-Maria Crețu – Consilier local;

- Iuliana Istrate – Consilier local;

- Georgini Mihail Pavel – Consilier local;

- Gheorghe Vasile – Consilier local;

- Constantin Marcoci – Consilier local;

- Valentina-Georgica Poponete – Consilier local;

- Octavian Andrei Birău – Consilier local;

- Nicolae Ion Iosifescu – Consilier local;

- Călin-Ștefan Milos – Consilier local;

- Cristina Petronela Harapu – Consilier achizitii publice, cu atribuții suplimentare de coordonare a activității Biroului Investitii si Achizitii;

- Maria Cristina Badea – Inspector, desemnata cu exercitarea atributiilor de control financiar preventiv.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul prestatorului de servicii în ceea ce privește consultanța la elaborarea documentaţiei de atribuire și aplicarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

- Luican Petre Luigi - Consultant in cadrul SC Proconsult SRL;

- Negoescu Luminita - Consultant in cadrul SC Proconsult SRL;

- Matoiu Andreea-Ioana - Consultant in cadrul SC Proconsult SRL.

Operatorii economici (subcontractanti/tertii susținător, daca este cazul) care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidență, să reiasă că operatorul economic (subcontractanti/terti daca este cazul) este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului; trebuie să aibă CORESPONDENT ÎN CODUL CAEN DIN CERTIFICATUL CONSTATATOR.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa DUAE cu informații aferente situației lor, din documentația de atribuire.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in urma aplicării criteriului de atribuire, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, care sa cuprindă INFORMAȚII REALE si ACTUALE LA MOMENTUL PREZENTĂRII.

Persoanele juridice/fizice străine, in calitate de ofertanți, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile in tara de origine, in original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Notă: Dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției respectiv părți executate integral din contract - se vor prezenta obligatoriu și de către subcontractanți conform prevederilor art. 174 din Legea 98/2016.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie sa demonstreze că a dus la bun sfârșit in ultimii 3 ani fata de termenul de depunere a ofertei, servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit sau superioare din punct de vedere al complexității pentru toate activitățile principale de proiectare ale obiectului achiziției respectiv servicii de proiectare, la nivelul a maxim 3 (trei) contracte in valoare cumulata de cel putin 3.600.000 lei fără TVA, care sa conțină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați. PRECIZARE: Modul de stabilire al perioadei va fi afectat de eventualele decalări ale termenului prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. Astfel, in cazul in care termenul de depunere al ofertelor se va extine și perioada aferentă experienței similare se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare). Prin servicii „duse la bun sfârșit” se întelege: - servicii recepționate la sfarșitul prestării; - servicii recepționate parțial, cu condiția ca acestea să fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), din Instructiunea ANAP nr. 2/2017. Modul de stabilire al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. Prin servicii similare pentru proiectare autoritatea contractanta înțelege servicii de proiectare pentru întocmirea de proiecte tehnice/ detalii de execuție/ documentații obtinere avize, acorduri si autorizații/ studii de fezabilitate/ documentatii de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) pentru lucrări de: a) drumuri de interes local/ judetean/ national noi și / sau pasaje auto/ pietonale cel puțin din categoria de importanta C si b) infrastructura edilitara (retele edilitare), în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificările si completările ulterioare și a HG nr. 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții si c) constructii civile cel puțin din categoria de importanta C Pentru înțelegerea cerinței prin construcții din categoria de importanță C se va înțelege ”Construcții cu funcții obișnuite a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natură”. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 13, alin. (3) din Instructiunii ANAP nr. 2/2017 si se prezinta un document care confirma prestarea respectivelor servicii in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a serviciilor prestate care fac obiectul respectivului document prezentate pentru indeplinirea cerintei. Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Operatorul economic (ofertant unic, lider, asociat) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, în care se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților se va prezenta câte un DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți cat si acordul/acordurile de subcontractare din sectiunea formulare – FORMULAR NR. 14 completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt si terti sustinatori iar acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. AC va lua in considerare sustinerea ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile: a) tertul/tertii susţinător dovedesc ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului; b) ofertantul demonstreaza ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa in DUAE contract/e de prestari servicii invocat/e ca experienta similara, care sa cuprinda: obiect contract/e, valoare fara TVA, beneficiar, data inceput/data sfarsit a prestarii serviciilor, data și numărul documentului de recepție sau alte documente justificative care dovedesc indeplinirea contractului, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil impreuna cu copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit aferente serviciilor prestate (in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractor), impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Contract/e de prestari servicii prezentat/e vor fi insotite, dupa caz si de urmatoarele documente justificative: - procese verbale de predare primire; - documente constatatoare / recomandari; - PV recepție finală/recepție la terminarea lucrarilor proiectate, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția; - orice documente relevante care sa confirme ducerea la bun sfârșit a serviciilor de proiectare similare cu cele ce fac obiectul viitorului contract de achiziție publică. Documentele justificative care probează îndeplinirea informatiilor din DUAE vor fi prezentate de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul rezultat ca urmare a finalizarii procesului de evaluare a ofertelor depuse. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al contractelor prezentate drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. În cazul unei oferte comune, se completeaza DUAE de către fiecare operator economic în parte si se va prezenta in S.E.A.P. acordul de asociere din sectiunea formulare – Formular nr. 4. In cazul unei oferte comune, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare, prin cumul, a resurselor tuturor membrilor grupului, in conformitate cu art. 185, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorilor economici poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182. din Legea nr. 98/2016. In cazul existentei unei sustineri din partea unui tert pentru îndeplinirea cerintei corespunzătoare din documentația de atribuire si aferent informatiilor cu privire la situatia sa va completa DUAE si va prezenta in S.E.A.P. angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori din sectiunea formulare – FORMULAR NR. 13, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces in orice moment la sustinerea tertului. Documentele justificative ale terțului susținător prin care se probează îndeplinirea cerinței, sunt: nr. și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, cantitatea, valoarea, beneficiarul, perioada și locul de livrare, data și nr. documentului de recepție. Acestea vor fi prezentate, la solicitarea AC, numai de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Prin angajamentul ferm, terțul confirmă prezentând doc. justif, faptul că va sprijini ofertantul clasat pe locul I, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descrie modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul se va angaja că va răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. La contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta data la care se va calcula echivalenta leu/alta valuta: conform cursului mediu anual B.N.R. pentru fiecare an. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/03/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/09/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/03/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea descrescătoare a punctajelor rezultate ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire iar oferta câștigătoare va fi cea clasata pe locul I, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe locul I, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. Se va avea in vedere incarcarea tuturor documentelor aferente documentatiei transmise, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa si copie C.I. din sectiunea formulare - FORMULAR NR. 11. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

3. Orice referire din cuprinsul documentației de atribuire prin care se indica atat o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, atestate/autorizatii profesionale persoana juridica si/sau fizica se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea „sau echivalent”.

4. Toate specificațiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv caietul de sarcini) care fac trimitere la avize / autorizatii / standarde naționale etc care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la obiectul prezentei proceduri, sunt însoțite de mențiunea „sau echivalent".

5.In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin instructiunile pentru ofertanti, se considera cerinte nescrise.

6. Perioada de valabilitate a ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 6 luni de la termenul-limită de depunere a ofertelor.

7. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In conformitate cu prevederile Legii Nr.101 / 2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023