Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73836-2023

03/02/2023    S25

Polen-Olsztyn: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2023/S 025-073836

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 015-035688)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Nationale Identifikationsnummer: 7392974001
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28 b
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Jabłońska
E-Mail: anna.jablonska@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48 895261954
Fax: +48 895399876
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 w zakresie budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 9 w Iławie”.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/4/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 w zakresie budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 9 w Iławie.

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 w zakresie budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 9 w Iławie”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 015-035688

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:

1.Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

2.Dokumentacji geotechnicznej.

3.Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej, szczegółowej inwentaryzacji zieleni.

4.Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.

5.Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Zamawiający przewiduje do podziału około 40 działek. Rozliczenie za wykonanie podziałów nieruchomości nastąpi za faktyczną ilość podzielonych działek.

6. Projektu wykonawczego wielobranżowego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), szczegółowym przedmiarem robót, zatwierdzonymi projektami tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

7. Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego.

8. Elementów niezbędnych (karta informacyjna przedsięwzięcia, ew. raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą – jeśli będą wymagane) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.

9. Decyzji zezwalających na dokonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych.

10. Wyznaczenie granic stanowiących zewnętrzną krawędź projektowanego pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznaczne – widoczne oznakowanie ma posłużyć do przekazania terenu budowy wraz ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych).

Do Wykonawcy należy także wykonanie / uzyskanie:

- operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany, wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych,

- projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci wraz z ich aktualizacją do czasu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,

- opracowania zawierającego szczegółową analizę związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego (m.in. problemy, propozycje rozwiązań, założone cele i skutki rozbudowy, wpływ rozbudowy na poprawę BRD),

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),

- uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i pozwoleń WKZ na prowadzenie prac budowlanych w otoczeniu zabytków (jeśli będą wymagane),

- zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew objętych ochroną konserwatorską (jeśli będzie wymagane),

- uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, decyzji dotyczących terenów kolejowych oraz instytucjami z nimi związany,

- odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (w przypadku konieczności).

W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowane odcinki drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji drogi) projektowej i wykonania wszystkich robót w czasie realizacji inwestycji.

Przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa musi umożliwiać rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych łączne z robotami branżowymi bez konieczności aktualizacji lub uzyskiwania dodatkowych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji.

Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych – w zakresie niejasności w dokumentacji projektowej wraz z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej.

muss es heißen:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:

1.Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

2.Dokumentacji geotechnicznej.

3.Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej, szczegółowej inwentaryzacji zieleni.

4.Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.

5.Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Zamawiający przewiduje do podziału około 40 działek. Rozliczenie za wykonanie podziałów nieruchomości nastąpi za faktyczną ilość podzielonych działek.

6. Projektu wykonawczego wielobranżowego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), szczegółowym przedmiarem robót, zatwierdzonymi projektami tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

7. Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego.

8. Audytu BRD wykonanego przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta.

9. Elementów niezbędnych (karta informacyjna przedsięwzięcia, ew. raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą – jeśli będą wymagane) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.

10. Decyzji zezwalających na dokonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych.

11. Wyznaczenie granic stanowiących zewnętrzną krawędź projektowanego pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznaczne – widoczne oznakowanie ma posłużyć do przekazania terenu budowy wraz ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych).

Do Wykonawcy należy także wykonanie / uzyskanie:

- operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany, wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych,

- projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci wraz z ich aktualizacją do czasu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,

- opracowania zawierającego szczegółową analizę związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego (m.in. problemy, propozycje rozwiązań, założone cele i skutki rozbudowy, wpływ rozbudowy na poprawę BRD),

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),

- uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i pozwoleń WKZ na prowadzenie prac budowlanych w otoczeniu zabytków (jeśli będą wymagane),

- zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew objętych ochroną konserwatorską (jeśli będzie wymagane),

- uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, decyzji dotyczących terenów kolejowych oraz instytucjami z nimi związany,

- odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (w przypadku konieczności).

W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowane odcinki drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji drogi) projektowej i wykonania wszystkich robót w czasie realizacji inwestycji.

Przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa musi umożliwiać rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych łączne z robotami branżowymi bez konieczności aktualizacji lub uzyskiwania dodatkowych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji.

Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych – w zakresie niejasności w dokumentacji projektowej wraz z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 14/03/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 30/05/2023
muss es heißen:
Tag: 11/06/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 14/03/2023
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Warmińsko - Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28b, 10 – 602 Olsztyn,

2 inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest Pan Łukasz Rytelewski, kontakt: iod@zdw.olsztyn.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych, zawarte zostały w pkt 10.17. SWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.