Dienstleistungen - 73851-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Ridderkerk: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2023/S 025-073851

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Nationaal identificatienummer: 421705862
Postadres: Koningsplein 1
Plaats: Ridderkerk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2981 EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Mariska Gerdes-Guijt
E-mail: aanbestedingen@bar-organisatie.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ridderkerk.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287044/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287044/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.tenderned.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inzet calamiteitendiensten voor het verwijderen van milieuverontreiniging in de openbare ruimte op o.a. wegen en bermen in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Referentienummer: 395050
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst is verantwoordelijk voor het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De drie gemeenten zijn wegbeheerder van de wegen binnen de bebouwde kom en op grond van artikel 15 e.v. van de Wegenwet verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg, inclusief bijbehorende berm en bermsloot. Dit houdt onder meer in, dat bij de wegbeheerders de zorg berust voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Tot deze zorg behoort ook het bestrijden van milieuverontreiniging veroorzaakt door incidenten waarbij vet, verf, brandstoffen, koel- en accuvloeistoffen en olie op de weg is terecht gekomen. Maar ook de bestrijding van calamiteiten als gedumpt asbest en het opruimen van drugs en drugsafval behoren hiertoe.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit het reinigen van de wegen binnen de gemeentelijke grenzen in de drie BAR-gemeenten. Dit heeft betrekking op het weghalen van milieuverontreiniging op wegen en bermen en calamiteiteninzet.

In hoofdzaak gaat het om de volgende werkzaamheden:

- Het aannemen van meldingen van medewerkers van de BAR-organisatie en op afroep uitrukken naar incidenten;

- Het veilig stellen van de situatie;

- Het treffen van verkeersmaatregelen;

- Het ter plaatse inventariseren en vastleggen van relevante gegevens;

- Het bepalen van de werkwijze en in te zetten materiaal en personeel;

- Het opruimen van de verontreiniging en schoonmaken wegdek;

- Het verwijderen en opruimen van asbest;

- Het verwijderen en opruimen van drugs en drugsafval;

- Het op milieuverantwoordelijke wijze afvoeren van afval en vrijgekomen materiaal;

- Het opstellen van een rapportage.

Zie aanvullend paragraaf 2.2. van de aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1: Plan van Aanpak / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2023
Einde: 30/09/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot eenzijdige verlenging vanuit opdrachtgever met twee (2) maal één (1) jaar tot en met 30 september 2027.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Er zal per gemeente een overeenkomst worden gesloten vanwege de beoogde ontvlechting van de BAR-organisatie per 1 januari 2024. Hetgeen wat in deze paragraaf genoemd wordt ten aanzien van de looptijd van de overeenkomst geldt voor alle drie de gemeenten.

De overeenkomst wordt aangegaan van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2025 met een optie tot eenzijdige verlenging vanuit opdrachtgever met twee (2) maal één (1) jaar tot en met 30 september 2027. Voortschrijdend inzicht en politieke besluitvorming kunnen leiden tot wijziging van de hoeveelheid en/of aard van de werkzaamheden. Eventuele verlengingen worden, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd schriftelijk bekend gemaakt. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden en eisen zoals vermeld in Bijlage Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

- Inschrijving in beroeps- of handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Beroeps- en/ of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische- en beroepsbekwaamheid,

- Certificering/kwaliteitsborging

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Bezoekinformatie/Pages/default.aspx
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Commissie van Aanbestedingsexperts
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Telefoon: +31 703797480
Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: ROTTERDAM
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Bezoekinformatie/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023