Dienstleistungen - 73933-2023

03/02/2023    S25

Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa

2023/S 025-073933

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościerzyna
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6
Miejscowość: Kościerzyna
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-400
Państwo: Polska
E-mail: koscierzyna@gdansk.lasy.gov.pl
Tel.: +48 586862869
Faks: +48 586862869
Adresy internetowe:
Główny adres: www.koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Leśnictwo - Gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023 w Leśnictwie Lubań, Nowa Kiszewa, Wdzydze

Numer referencyjny: SA.270.7.1.2023
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania turystycznego oraz pozostałych prac z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023 na terenie Leśnictw Lubań, Nowa Kiszewa, Wdzydze. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 322 707.63 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
90500000 Usługi związane z odpadami
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Kościerzyna, Leśnictwa: Lubań, Nowa Kiszewa, Wdzydze

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania turystycznego oraz pozostałych prac z zakresu gospodarki leśnej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac, za kresu, o których mowa w poprzednim zadaniu, wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 2.1. – planowany rozmiar prac;

Załącznik nr 2.2. – szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 2.3.1. – charakterystyka leśnictwa/pakietu w zakresie pozyskania drewna;

Załącznik nr 2.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 2.3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki;

Załącznik nr 2.3.5. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 2.3.6. – informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna.

Załącznik nr 2.4.1. – informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów);

Załącznik nr 2.4.2. – zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki;

Załącznik nr 2.4.4. – informacja o dołowaniu dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia (powierzchnia robocza).

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach wchodzących w skład załącznika nr 2 mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do SWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Usługi będą polegać na wykonaniu pozyskania i zrywki drewna w oparciu o dwie możliwe technologie:

a) z zastosowaniem do pozyskania drewna i wyrobienia sortymentów drzewnych pilarek oraz do zrywki środków zrywkowych (ciągników, forwarderów);

b) z zastosowaniem do pozyskania drewna i wyrobienia sortymentów drzewnych maszyn leśnych (wielooperacyjnych) typu harwestery oraz do zrywki środków zrywkowych (ciągników, forwarderów).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP , w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 50% wartości niniejszego zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 322 707.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2023
Koniec: 26/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 26 grudnia 2023 roku.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5% ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet). Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. Zamawiający będzie mógł w trakcie realizacji umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ jednak nie mniejszy niż 70% wartości przedmiotu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający wyznaczał terminu składania krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, lecz nie krótszego niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W celu skrócenia terminu składania ofert przekazanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiło w dniu 20 września 2022 roku; publikacja nastąpiła w dniu 23 września 2022 roku.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 184-519610
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/02/2023
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego platformy, skutkującej niemożliwością otwarcia ofert - otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej o zmianie terminu otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający, po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej informacje o: informacje adresowe Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje o cenach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3-4 PZP. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz potencjału technicznego Wykonawcy, jak również w celu wykazania przez Wykonawce braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca będzie zobowiązany złożyć podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 PZP. Wykaz podmiotowych środków dowodowych został określony w dokumentach zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

dla pakietu I w wysokości: 23.000,00 zł,

dla pakietu II w wysokości: 27.000,00 zł,

dla pakietu III w wysokości: 17.000,00 zł,

dla pakietu IV w wysokości: 21.000,00 zł,

dla pakietu V w wysokości: 33.000,00 zł,

dla pakietu VI w wysokości: 24.000,00 zł,

dla pakietu VII w wysokości: 23.000,00 zł,

dla pakietu VIII w wysokości: 26.000,00 zł,

dla pakietu IX w wysokości: 17.000,00 zł.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1)-6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych składania ofert, sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w rozdziale 10 SWZ. Szczegóły zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ulica Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony

prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało

w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego

obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli

zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać

się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania

albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści

dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym

mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi

się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub

postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest

równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ulica Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023