Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 73945-2023

03/02/2023    S25

Danmark-Herning: Skilte og beslægtede produkter

2023/S 025-073945

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen v/Administrations- og Servicestyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Brændgårdvej 10
By: Herning
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Toft
E-mail: helle.toft@adst.dk
Telefon: +45 72389653
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriet Departementet
CVR-nummer: 34730466
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1402
Land: Danmark
E-mail: helle.toft@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skm.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Spillemyndigheden
CVR-nummer: 34730415
Postadresse: Englandsgade 25, 6.
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: helle.toft@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.spillemyndigheden.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
CVR-nummer: 41824328
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1402
Land: Danmark
E-mail: helle.toft@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.skm.dk/it/det-uafhaengige-it-tilsyn
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skatteankestyrelsen
CVR-nummer: 10242894
Postadresse: Ved Vesterport 6, 4. sal
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1612
Land: Danmark
E-mail: helle.toft@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skatteankestyrelsen.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352031&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352031&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om fremstilling, levering, montering m.m. af skilte og tilknyttede ydelser

Sagsnr.: 22-0671524
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44423400 Skilte og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den Ordregivende myndighed udbyder en Rammeaftale med én leverandør om fremstilling, levering, montering m.m. af skilte og tilknyttede ydelser. Ud over klassiske skilteprodukter består de produkter, der er omfattet af Rammeaftalen bl.a. af folier, solfilm og bilfoliering, jf. udbudsmaterialets Bilag 1A - Skilteprogram. Ved montering m.m. forstås montering, opsætning, demontering, afrensning, reparation, flytning og bortskaffelse af demonteret skilte m.m.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44423400 Skilte og beslægtede produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Levering i hele Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den Ordregivende myndighed udbyder en Rammeaftale med én leverandør om fremstilling, levering, montering m.m. af skilte og tilknyttede ydelser. Ud over klassiske skilteprodukter består de produkter, der er omfattet af Rammeaftalen bl.a. af folier, solfilm og bilfoliering, jf. udbudsmaterialets Bilag 1A - Skilteprogram. Ved montering m.m. forstås montering, opsætning, demontering, afrensning, reparation, flytning og bortskaffelse af demonteret skilte m.m.

Ordregiver estimerer at værdien af Rammeaftalen udgør kr. 8.000.000 ekskl. moms i Rammeaftalens løbetid. Det estimerede beløb er udtryk for Ordregivers bedste bud på, hvad værdien vil være, når Ordregiver ser på aktuelle planer og forventninger til de kommende år.

Den maksimale værdi af Rammeaftalen udgør kr. 12.000.000 ekskl. moms. Den maksimale værdi angiver det beløb, som Ordregiver maksimalt kan købe for under Rammeaftalen. Forskellen på den estimerede værdi og den maksimale værdi er udtryk for de usikkerhedsmomenter, der kan være knyttet til fremtidige træk på Rammeaftalen, idet Ordregiver er underlagt de politiske beslutninger og økonomiske tiltag, som fremadrettet kan blive vedtaget, og dermed ændre på nuværende aktuelle planer og forventninger. Dertil kommer, at Ordregiver løbende arbejder på at optimere sine lokaler og lokationer, hvilket kan medføre flytninger til nye eller midlertidige lejemål, som endnu ikke er kendte.

Endelig har Kunden til brug for estimatet foretaget et skøn over det forventede prisniveau, som kan vise sig at være anderledes end forventet.

Ovenstående er bevæggrunden for, at den maksimale værdi af Rammeaftalen er vurderet væsentligt højere ende den estimerede værdi.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD'et - Del IV.B:

- Egenkapitalens størrelse pr. år i de seneste 2 disponible regnskabsår.

Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når Ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for det senest disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse samt minimumsomsætningen.

Baserer Tilbudsgiver sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen skal den eller de virksomheder, hvis ressourcer der henvises til, fremsende ovenstående.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående fremsendes for hver af virksomhederne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) i de seneste 2 disponible regnskabsår er positiv.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til på datoen for tilbudsafgivelsen.

For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen samt udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den lovgivning, som gælder for virksomheden.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning.

Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, vil Ordregiver tilsvarende tage Tilbudsgivers og disse andre virksomheders samlede egenkapital i betragtning.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD'et - Del IV.C.

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af sammenlignelige referencer, som er udført inden for de seneste 2 år fra tilbudsfristen.

Referencerne anses for sammenlignelige, hvis de opfylder nedenstående områder:

* Område 1 - Tilbudsgiver har ydet vejledning og været aktivt med til planlægningen af en samlet skilteløsning for én kunde, her tænkes på, men ikke begrænset til, medvirkende til at skabe udendørs synlighed i form af opsætning af pyloner og andre former for store outdoor-skilt.

* Område 2 - Tilbudsgiver har ydet vejledning og været aktivt med til planlægningen af en total-løsning i form af skiltning indendørs. Ved totalløsning forstås, at Tilbudsgiver har leveret og monteret største delen af skilteprodukterne hos kunden på en sådan måde, at gæster, med-arbejdere m.fl. kan navigere og finde ønskede afdelinger, lokaler, personer o.s.v. Skiltningen kan også være gennemført i en forretning.

* Område 3 - Tilbudsgiver har ydet vejledning og været aktivt med til planlægning af skræddersyede løsninger i forbindelse med opsætning af folier eller solfilm på en samlet forretnings-adresse.

*

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. pkt. 4.8, eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 4.9, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer. Kravet kan også opfyldes i forening. Det er således ikke nødvendigt, at det er én og samme virksomhed, der tilvejebringer alle de krævede referencer. Den enkelte reference skal dog under alle omstændigheder overholde ovenstående minimumskrav.

Tilbudsgiver skal i ESPD beskrive sine referencer kort og præcist, men alligevel på en så fyldestgørende måde, at det er klart for Ordregiver, hvilket område, jf. ovenstående, referencerne er udført inden for. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder en tilkendegivelse af Tilbudsgivers rolle i den enkelte reference.

Under "modtager" bedes Tilbudsgiver i referencelisten i ESPD angive såvel referencens/kundens navn som navn på kontaktpersoner hos kunden og disse personers kontaktoplysninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at der skal afgives 1 reference inden for hvert område.

Referencerne skal være udført inden for de seneste 2 år.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I Rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN`s Global Compact, og som formuleret i OECD’s retningslinjer for Multinationale virksomheder inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet krav i henhold ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 058-151314
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/03/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Februar 2026

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via Ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både Ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til Ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet.

Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

*

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det

arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2023