Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 74256-2020

Submission deadline has been amended by:  147317-2020
14/02/2020    S32    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Constanța: Straßenarbeiten

2020/S 032-074256

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Constanța
Nationale Identifikationsnummer: 4785631
Postanschrift: Bulevardul Tomis nr. 51
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223
Postleitzahl: 900725
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Monica Laura Son
E-Mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Telefon: +40 241488157
Fax: +40 241488195

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primaria-constanta.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089445
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Achiziția și contractarea execuției lucrărilor de construcții în cadrul Proiectului Îmbunătățirea Mobilității în Municipiul Constanța, între Gara C.F.R. și Stațiunea Mamaia – cod SMIS 129224”

Referenznummer der Bekanntmachung: 0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. În vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul se vor introduce benzi dedicate transportului public și cu bicicleta, se vor reabilita trotuarele și partea carosabilă. Scopul acestor intervenții este, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor. Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vietii cetățenilor și vizitatorilor din municipiul Constanța.

Clauza suspensivă: procedura de atribuire a contractului […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 71 379 064.37 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34922100
45112710
45233293
45310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Constanta.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Lucrările ce fac obiectul contractului sunt cele prevăzute în proiectul tehnic pus la dispoziția operatorilor economici în cadrul documentației de atribuire: lucrări de drumuri, lucrări de arhitectură peisagistică spații verzi, instalare de mobilier stradal, lucrări de instalații electrice, marcaje rutiere.

Notă: termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată „autoritatea contractantă stabilește prin anunțul de participare unul sau 2 termene limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări.” Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în ziua a 11-a față de termenul limită de depunere a ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garanţie acordată lucrărilor / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul: „Îmbunătățirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între gara CFR si staţiunea Mamaia” prin Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investiții 4e.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investiții 4e.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: neîncadrarea ofertanților/asociaților, terților susținători și subcontractanților în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: obligația completării și prezentării inițiale a DUAE de către ofertanți (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate. În DUAE se vor cuprinde, după caz, informații privind: terții susținători, asociați și subcontractanți, conform prev. art. 183, 170 alin. (3) și 193-195 din Legea 98/2016.

Ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada neîncadrării în situațiile de excludere prin prezentarea, la solicitarea autorității contractante, a următoarelor informații și documente:

(a) certificatele fiscale prin care operatorul economic își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget stat etc.) și la bugetul local.

Cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic își indeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor datorate la bugetul general consolidat și la bugetul local, ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în cederea plății acestora, inclusiv, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentat/e trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor. Certificatele trebuie să fie valabile la momentul prezentării lor,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

(d) alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte. De asemenea, îndeplinirea acestei cerinte se demonstrează de către subcontractanti si terți susținători ai ofertantului.

Cerinta 2: neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitate de îndeplinire: se va completa si prezenta declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Decebal Făgădău, Babu Dumitru, Răsăuțeanu Costin Ioan, Enache Marcela, Dinescu Fulvia, Frigioiu Marcela, Gheorghe Georgeta, Dobre Oana, Petcu Lenuța, Niță Mihaela, Merlă Ani Viorica, Stan Mihaela, Nanu Daniela, Filip Marian, Niculae-Stângă Noni Adrian, Mureșan Valentina, Drăgan Andreea.

Atenție: declarația se solicită tuturor participanților la procedura de atribuire: ofertant, asociat, subcontractant, terț sustinător.

Declarația se va prezenta odată cu DUAE.

Note: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț sustinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Odată cu oferta se va depune DUAE, angajamentul ferm al terțului sustinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia sau după caz acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere.

Documentele ce demonstrează situația pe […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri medie anuala. Cerință: media cifrei de afaceri anuale pentru ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) să fie cel puțin egală cu valoarea de 75 000 000 RON, fără TVA, în functie de data infiinţării sau începerii activităţii operatorului economic, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru indeplinirea cerinței, ofertantul va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (inclusiv pentru asociat/terț susținător, dacă este cazul). Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, nivelul cifrei de afaceri solicitat se calculează prin cumul. Doar ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinței, la solicitarea autorității contractante, prin prezentarea de bilanțuri contabile/extrase de bilanț/situații financiare sau alte documente relevante, emise de organisme specializate, care să confirme nivelul cifrei de afaceri declarat în DUAE. Dacă situațiile financiare sunt întocmite în alta monedă, pentru conversia în lei se va lua în considerare cursul mediu anual lei comunicat de Banca Nationala a României pentru fiecare an în parte.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Cerința – experiența similară: cerinţa de calificare referitoare la experiența similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că: a dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani (împliniți la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor), în cadrul a maximum 5 contracte, lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier, similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilităţii, în valoare cumulată de cel puţin 40 000 000 RON, fără TVA. Prin sintagma „lucrări duse la bun sfârșit”, se înțelege:

(a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau

(b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor sau

(c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală.

Prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilităţii, se înteleg lucrări de consolidare și/sau construcții noi și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgiri aferente drumurilor naționale si/sau drumurilor expres și/sau autostrăzilor si/sau drumurilor județene si/sau drumurilor de interes local de minim clasa tehnică IV, conform Ordinului 1296/2017.

Proportia de subcontractare.

1) Informații privind subcontractanții (dacă este cazul). Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă se cunosc subcontractanții la momentul depunerii ofertei;

2) Informații privind terții susținători (dacă este cazul). În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională și/capacitatea economică și financiară invocând susținerea acordată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament de susținere în acest sens din partea terțului/terților. Terțul/terții susținător/susținători răspund împreună cu operatorul economic, în mod solidar, pentru executarea contractului;

3) Informații privind asocierea (daca este cazul). În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și/sau profesională si capacitatea economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară, ofertantul va prezenta ca dovadă preliminara, DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată. La nivelul DUAE, trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractelor invocate drept experiență similară; scurtă descriere a lucrărilor similare executate în cadrul contractului; beneficiarul lucrărilor executate; valoarea în lei fără TVA aferentă lucrărilor similare; data și numărul documentului de recepție; ponderea si/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerinței privind experienta similară, la solicitarea autorității contractante, prin prezentarea următoarelor documente justificative: copii lizibile cu mențiunea „conform cu originalul” ale unor contracte sau părți relevante din contractele prezentate pentru a demonstra experiența similară solicitată, însoțite de procese-verbale de recepție/procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/procese-verbale de recepție finală/documente echivalente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar privat, din care să reiasă cel puțin următoarele informații: denumirea părtilor; obiectul lucrării/categoriile de lucrări executate, astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară; beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați; valoarea în lei, fără TVA; data de început și data de finalizare.

1) Subcontractantul/subcontractantii va/vor completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odata cu DUAE se va prezenta si acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile;

2) Terțul/terții va/vor completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, la care se atașează și angajamentul de susținere ferm al terțului susținător/angajamente ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin semnarea angajamentului de susținere terțul/terții susținător/susținători răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului/terților susținător/susținători. Documentele justificative care probează cele asumate prin angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile;

3) În cazul depunerii unei oferte comune, se va completa și prezenta DUAE inclusiv de către asociați, în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va depune și acordul de asociere. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta propriile documente de calificare deoarece criteriile de calificare referitoare la situația personală a ofertantului trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activității profesionale trebuie respectate de fiecare asociat în parte, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele justificative care probează cele asumate prin acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Capacitatea tehnică și/sau profesională și capacitatea economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Oferta va fi redactată și prezentată în limba română. Orice document al ofertei emis în altă limbă va fi însoțit de traducerea legalizată în limba română. Garantia de participare emisa in alta limba decat lb. romana va fi insotita de traducerea autorizata;

2) Vizualizare documente semnate electronic: pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http://www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip

Urmati apoi instructiunile: instalarea aplicatiei software:

(a) se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign,

(b) este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului,

(c) pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza pachetul .NET Framework versiune 2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea/salvarea documentului original:

(d) se apasa „Enter” sau se da „dublu click” pe fisierul semnat electronic pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau

(e) se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica „Semnare & criptare” optiunea „Verifica semnatura” si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica „D. semnat” din fereastra care se va deschide,

(f) in fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul „Salveaza” pentru a salva local documentul original,

(g) dupa salvarea documentului original, acesta se poate vizualiza pe statia de lucru. Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign;

3) Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP (www.e-licitatie.ro). Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.elicitatie.ro

Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, la rubrica „Documente si clarificari” atasarea diverselor comunicari facute de autoritatea contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire.

Fisierele care vor fi incarcate in SEAP de catre ofertanti, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului operatorului economic, in functie de calitatea acestuia asociat/tert/subcontractant.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2), lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

Odata cu oferta, se va depune DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Prezentarea documentelor/înscrisurilor se va face la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

Riscul elaborarii si depunerii ofertelor in SEAP apartine ofertantilor.

În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare: „În cazul unei propuneri financiare aparent neobisnuit de scazuta in raport cu lucrarile care constituie obiectul contractului de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit/incheiat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari.”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Primăria Municipiului Constanța
Postanschrift: Bulevardul Tomis nr. 51
Ort: Constanța
Postleitzahl: 900725
Land: Rumänien
E-Mail: JURIDIC@PRIMARIA-CONSTANTA.RO
Telefon: +40 241488100
Fax: +40 241488195

Internet-Adresse: www.primaria-constanta.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020