Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Bauleistung - 74400-2020

14/02/2020    S32    Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Bauarbeiten für Autobahnen

2020/S 032-074400

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nationale Identifikationsnummer: 65993390
Postanschrift: Na Pankráci 546/56
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ010
Postleitzahl: 140 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Marcela Stachová
E-Mail: Marcela.Stachova@rsd.cz
Telefon: +420 284009207

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rsd.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

D3 0309/II Ševětín-Borek

Referenznummer der Bekanntmachung: 05PT-000594
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233110
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ031
Hauptort der Ausführung:

Jihočeský kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Jednalo se otevřené řízení na stavební práce.

Předmětem zakázky je vybudování úseku dálnice D3 0309/II Ševětín – Borek. Stavba dálnice D3 v tomto úseku se nachází zcela mimo zastavěné území okolních obcí. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3, která byla vybudována jako polovina dálnice. Nová stavba bude vybudována v délce cca 10,7 km. v kat. 27,5/120. V trase dálnice bude vybudováno 9 mostních konstrukcí a dvě mimoúrovňové křižovatky. Dálnice je vedena střídavě v na násypech a v zářezech, po zemědělské i lesní půdě.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2016/S 170-306228

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 05PT-000594
Bezeichnung des Auftrags:

D3 0309/II Ševětín-Borek

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
28/07/2016
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Eurovia CS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45274924
Postanschrift: Národní 138/10
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien

Internet-Adresse: http://www.eurovia.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 933 223 300.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malý či střední podnik (bod V.2.3).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/02/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233110
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ031
Hauptort der Ausführung:

Jihočeský kraj

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

SO 491/1 - Systém SOS DIS Kabelové vedení - ZBV č. 137

V průběhu realizace zakázky obdržel Správce stavby dopis, kterým Zhotovitel požádal o vydání pokynu. Důvodem žádosti o vydání pokynu byly závěry koordinačního jednání stavby D3 0309/II a SSÚD Borek, řešící problematiku termínu realizace dispečinku SSÚD Borek. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace zakázky, kdy došlo ke zjištění, že se nepodaří splnit plánovaný termín realizace SSÚD Borek. S ohledem na skutečnost, že SSÚD zajišťuje kontrolu, úklid a čištění předmětného dálničního úseku, odstraňuje závady v jeho sjízdnosti, asistuje při odstraňování následků dopravních nehod a vykonává zde také zimní údržbu, je pro zajištění bezpečného provozu tohoto dálničního úseku nezbytné zajistit náhradní dispečink. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 25 986.20 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Eurovia CS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 45274924
Postanschrift: Národní 138/10
Ort: Praha 1
NUTS-Code: CZ010
Postleitzahl: 110 00
Land: Tschechien

Internet-Adresse: http://www.eurovia.cz

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

SO 491/1 - Systém SOS DIS Kabelové vedení - ZBV č. 137

V průběhu realizace zakázky obdržel Správce stavby dopis, kterým Zhotovitel požádal o vydání pokynu. Důvodem žádosti o vydání pokynu byly závěry koordinačního jednání stavby D3 0309/II a SSÚD Borek, řešící problematiku termínu realizace dispečinku SSÚD Borek. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace zakázky, kdy došlo ke zjištění, že se nepodaří splnit plánovaný termín realizace SSÚD Borek. S ohledem na skutečnost, že SSÚD zajišťuje kontrolu, úklid a čištění předmětného dálničního úseku, odstraňuje závady v jeho sjízdnosti, asistuje při odstraňování následků dopravních nehod a vykonává zde také zimní údržbu, je pro zajištění bezpečného provozu tohoto dálničního úseku nezbytné zajistit náhradní dispečink. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

SO 491/1 - Systém SOS DIS Kabelové vedení - ZBV č. 137

V průběhu realizace zakázky obdržel Správce stavby dopis, kterým Zhotovitel požádal o vydání pokynu. Důvodem žádosti o vydání pokynu byly závěry koordinačního jednání stavby D3 0309/II a SSÚD Borek, řešící problematiku termínu realizace dispečinku SSÚD Borek. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace zakázky, kdy došlo ke zjištění, že se nepodaří splnit plánovaný termín realizace SSÚD Borek. S ohledem na skutečnost, že SSÚD zajišťuje kontrolu, úklid a čištění předmětného dálničního úseku, odstraňuje závady v jeho sjízdnosti, asistuje při odstraňování následků dopravních nehod a vykonává zde také zimní údržbu, je pro zajištění bezpečného provozu tohoto dálničního úseku nezbytné zajistit náhradní dispečink. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 212 348 116.35 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 212 374 102.55 CZK