Lieferungen - 74453-2020

Submission deadline has been amended by:  85016-2020
14/02/2020    S32

Polen-Aleksandrów Kujawski: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2020/S 032-074453

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Aleksandrów Kujawski
Postanschrift: ul. Słowackiego 12
Ort: Aleksandrów Kujawski
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Postleitzahl: 87-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Więckowska
E-Mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl
Telefon: +48 542822059
Fax: +48 542822031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Aleksandrów Kujawski

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.2020.EW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

— wykonanie dokumentacji projektowych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania właściwych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji) z określeniem harmonogramu montażu,

— dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1) 53 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 315,81 kW oraz dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1) 5 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. i wspomagania c.o. o łącznej mocy cieplnej 52,0 kW,

— pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09332000 Sonnenenergieanlage
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
42511110 Wärmepumpen
44112110 Teile von Schutzunterkünften
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45000000 Bauarbeiten
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45315100 Elektrotechnikinstallation
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45315700 Installation von Schaltanlagen
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
42122460 Luftpumpen
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71314100 Dienstleistungen im Elektrobereich
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
51112000 Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Wiejska Aleksandrow Kujawski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski”:

— wykonanie dokumentacji projektowych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania właściwych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji) z określeniem harmonogramu montażu,

— dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1) 53 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 315,81 kW oraz dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1) 5 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. i wspomagania c.o. o łącznej mocy cieplnej 52,0 kW,

— pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji

5.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe, standard wykonania zostały określone w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiących załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

5.3. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.

5.4. Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji).

5.5. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.

5.6. Zakres prac projektowych obejmuje m.in. sporządzenie:

1) projektu budowlanego;

2) projektu wykonawczego;

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

4) wykonanie przedmiaru robót.

5.7. Nakład dokumentacji.

1) projekt budowlany na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę – 4 egz. w formie papierowej (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji);

2) projekt budowlany w przypadku zgłoszenia robót – 3 egz. w formie papierowej (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich zgłoszeń);

3) projekt wykonawczy – 4 egz. w formie papierowej;

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz. w formie papierowej;

5) przedmiar robót – 3 egz. w formie papierowej;

6) dokumenty wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz w wersji zamkniętej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – na dowód czego wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.

Opis przedmiotu został szczegółowo opisany w pkt 5 SIWZ, ponadto szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, pozostałe realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozwiązania równoważne.

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/08/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/, 1) Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

7.1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

7.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.1. Jednolity dokument:

1) Do oferty wykonawca dołącza – w formie jednolitego dokumentu JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – aktualny na dzień składania ofert.

2) Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).

3) Instrukcja wypełniania, edytowalna wersja formularza JEDZ, elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ dostępne są na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Wykonawca wypełnia JEDZ dotyczący części:

— część II: Informacje dotyczące wykonawcy,

— część III: Podstawy wykluczenia A i B,

— część III: Podstawy wykluczenia C w zakresie określonym w SIWZ, wykluczenie na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

— część IV: Kryteria kwalifikacji – dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji ALFA, tj.: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.

— D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji Zamawiającej lub podmiotu Zamawiającego.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8 SIWZ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 700 000,00 PLN.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 7.2. ppkt 2 SIWZ w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

— co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN (brutto);

— co najmniej 5 zamówień polegających na dostawie wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na cele c.w.u. lub c.w.u. + c.o. o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN (brutto),

2) wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:

— co najmniej jedno zamówienie, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, w zakresie instalacji fotowoltaicznej, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN (brutto);

— co najmniej pięć zamówień, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, w zakresie instalacji pompy ciepła, o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 PLN (brutto).

3) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

a) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

e) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

f) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

g) osobę (Koordynator Techniczny) posiadającą Certyfikat instalatora OZE – pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:

1) wykaz dostaw wykonanych(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ),

2) Wykaz usług wykonanych(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ),

3) wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). Dokumenty określone zgodnie z pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy zgodnie z § 13 Zmiana postanowień umowy – na zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Urząd Gminy, ul. Słowackiego 12, w Aleksandrowie Kujawskim, w Sali 105, POLSKA, za pośrednictwem platformy zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 ustawy w wysokości 27 000,00 PLN.

2. Komunikacja między Zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem narzędzia platforma zakupowa.pl /dalej Platforma zakupowa/, link do postępowania znajduje się na stronie Zamawiającego http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/.

3. Ofertę/Formularz oferty/ oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej.

4.Dokumenty lub oświadczenia jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozporządzeniu RM, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca składa

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumenty potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 7.2. ppkt 2 SIWZ w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 9 do SIWZ;

7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 10 do SIWZ;

8) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w pkt 7 powyżej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Warszawa
Ort: ul. Postępu 17A
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020