Lieferungen - 74598-2020

Submission deadline has been amended by:  130437-2020
14/02/2020    S32

Polen-Krakau: Arzneimittel

2020/S 032-074598

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 0000039390
Postanschrift: ul. Wielicka 265
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-663
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: zp@usdk.pl
Telefon: +48 126582011-1217
Fax: +48 126583979

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szpitalzdrowia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktu leczniczego – Dinutuximab beta do apteki szpitalnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP-271-2-8/PN/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa produktu leczniczego Dinutuximab beta do apteki szpitalnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zamówienia jednostkowe realizowane będą we współpracy z fundacjami.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 16 333 333.80 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa produktu leczniczego Dinutuximab beta do apteki szpitalnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zamówienia jednostkowe realizowane będą we współpracy z fundacjami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w szczególności Załącznik 1 i Załącznik 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 16 333 333.80 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zamówienia podstawowego o maksymalnie 20 %.

Wartość szacunkowa uwzględnia prawo opcji.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymaga się wadium: 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy).

Termin związania ofertą: 60 dni.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych zamawiającemu, zgodnie z Ustawą z dnia 6.9.2001 – Prawo farmaceutyczne.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaga się odpowiednich dokumentów:

— podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i składy celne) – ważny akt administracyjny (koncesji, zezwolenia) wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniający do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, składu celnego lub równoważny dokument wydany przez właściwe organy państw członkowskich UE,

— podmioty określone w art. 24 art. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) – ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego,

— podmioty określone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytwórcy) – ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierającego w wykazie wytwórców, u których następuje zwolnienie serii, nazwę i adres wykonawcy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. Nie określa się warunków udziału dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakich zamawiający wymaga od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w tym oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia) oraz odpowiednie dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10, w związku z § 7 ust. 1–3 oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wymagania dotyczące warunków realizacji zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności załączniki: nr 1 – Istotne postanowienia umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, pokój 2H-06B, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020