Lieferungen - 74893-2020

14/02/2020    S32

Polska-Biała Podlaska: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2020/S 032-074893

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Biała Podlaska
Adres pocztowy: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Chmiel
E-mail: marek.chmiel@bialapodlaska.pl
Tel.: +48 833416869
Faks: +48 833437064
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Adres profilu nabywcy: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Biała Podlaska

Numer referencyjny: ZP.271.2.6.2019.MCH2
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji solarnych,fotowoltaicznych, pomp ciepła powietrznych do c. w. u., kotłów na biomasę, na terenie miasta Biała Podlaska.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020 zgodnie z podpisaną w dniu 24.7.2018 r. umową nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają:

1) dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami, stanowiąca załącznik nr 1a (część 1), 1b (część 2), 1c(część 3) do niniejszej SIWZ;

2) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do niniejszej SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 814 033.76 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Biała Podlaska

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i montaż na terenie miasta Biała Podlaska

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 304 kompletów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 236 kompletów 2-panelowych ze zbiornikiem na c.w.u. 240 dm3, (w tym: 226 kpl. montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych oraz 10 kpl. poza budynkiem mieszkalnym – na gruncie),

b) 66 kompletów 3-panelowych ze zbiornikiem na c.w.u. 300 dm3, (w tym: 63 kpl. na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych oraz 3 kpl. poza budynkiem mieszkalnym – na gruncie),

c) 2 komplety 4 – panelowe ze zbiornikiem na c.w.u. 400 dm3 montowane na dachach budynków mieszkalnych,

2) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego,

6) instalacja układu sterującego,

7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

8) napełnienie instalacji,

9) uruchomienie instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

12) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem solarnym,

13) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

14) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ,

15) montaż instalacji górnej wężownicy oraz podłączenie jej do istniejącego kotła lub montaż grzałek elektrycznych,

16) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 201 kompletów instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) 67 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,65 kW (w tym: 56 kpl. montowanych na dachach oraz 11 kpl. na gruncie),

b) 98 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,18 kW (w tym: 89 kpl. montowanych na dachach oraz 9 kpl.na gruncie),

c) 36 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,24 kW (w tym: 29 kpl. montowanych na dachach oraz 7 kpl.na gruncie),

17) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

18) montaż kompletnego okablowania,

19) montaż zabezpieczeń przepięciowych,

20) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

21) próby, regulacja instalacji,

22) uruchomienie technologiczne instalacji,

23) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

24) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

25) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lu,

26) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowamałych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie miasta Biała Podlaska

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i montaż na terenie miasta Biała Podlaska

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 228 zestawów powietrznych pomp ciepła o mocy 1,7 kW służących do przygotowywania c.w.u. ze zintegrowanymi podgrzewaczami wody o poj. 260 l. Pompy ciepła dedykowane są do pracy z dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

11) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

12) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kotłów wykorzystujących biomasę na terenie Miasta Biała Podlaska

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45331110 Instalowanie kotłów
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa i montaż na terenie miasta Biała Podlaska

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 96 kotłów na biomasę dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych,

2) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

3) instalacja układu sterującego,

4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

5) napełnienie instalacji,

6) uruchomienie instalacji,

7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych kotłów centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

8) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów,

9) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

10) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

11) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 141-346803
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Biała Podlaska

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Puławska 476
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-884
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 936 517.08 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 697 404.43 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie miasta Biała Podlaska

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dajk P.H.U. Maciej Kańczugowski
Adres pocztowy: ul. Ksawerego Dunikowskiego 40
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-425
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 018 577.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 120 126.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa i montaż kotłów wykorzystujących biomasę na terenie miasta Biała Podlaska

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy
Adres pocztowy: ul. Leśna 5
Miejscowość: Klikawa
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 858 939.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 606 832.64 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2020