Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75182-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Toruń: Vermietung oder Verkauf von Gebäuden

2020/S 032-075182

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Nationale Identifikationsnummer: 956-228-88-38
Postanschrift: ul. Okólna 37
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL61
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rydygier-Tomicka
E-Mail: 12wog@ron.mil.pl
Telefon: +48 261433694
Fax: +48 261433660

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.12wog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.12wog.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wynajem oraz obsługa serwisowa przenośnych kabin sanitarnych, umywalek, kontenerów kuchennych i kontenerów prysznicowo-umywalkowych na potrzeby jednostek wojskowych na terenie garnizonów Toruń i Ino...

Referenznummer der Bekanntmachung: P/05/IW/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70310000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia: wynajem oraz obsługa serwisowa przenośnych kabin sanitarnych, umywalek, kontenerów kuchennych i kontenerów prysznicowo-umywalkowych na potrzeby jednostek wojskowych na terenie garnizonu Toruń i Inowrocław.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Wspólny słownik zamówień CPV:

Główne: 70310000-7 – Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości powtórzenia usług zgodnych z przedmiotem zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61
Hauptort der Ausführung:

Jednostki wojskowe na terenie garnizonów Toruń i Inowrocław, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Łączna ilość kabin prysznicowo-umywalkowych / kabin sanitarnych / umywalek / kontenerów sanitarnych do rozstawienia w kompleksie OSP Toruń i Garnizonie Inowrocław. Usługa realizowana od 1.4.2020 r do 31.8.2020 r.

Lp. Przedmiot zamówienia – minimalna łączna ilość stanowisk (kpl.: prysznic + umywalka) lub szt. – ilość dni wynajmu:

1. wynajem i bieżąca obsługa kontenerów prysznicowo-umywalkowych – 160– 24,

2. wynajem i bieżąca obsługa kabin sanitarnych – 160 – 24,

3. wynajem i bieżąca obsługa umywalek polowych – 70 – 24,

4. wynajem i bieżąca obsługa kontenerów kuchennych – 6 – 25.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/04/2020
Ende: 11/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w następującym zakresie:

1. Zamawiający określił w załączniku nr 1 ilości kontenerów prysznicowo-umywalkowych, kabin sanitarnych, umywalek polowych i kontenerów kuchennych jakie wybrany Wykonawca ma bezwarunkowo wynająć i świadczyć bieżącą obsługę w zakresie niniejszego postępowania („podstawowy zakres zamówienia”).

2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę wynajęcia i bieżącej obsługi większej ilości kontenerów prysznicowo-umywalkowych, kabin sanitarnych, umywalek polowych i kontenerów kuchennych w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i wynajęcia wraz z bieżącą obsługą kontenerów prysznicowo-umywalkowych, kabin sanitarnych, umywalek polowych i kontenerów kuchennych, zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) i zawartą umową, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie.

W przypadku zaistnienia powyższego rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.

Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy:

— 88 % podstawowego zakresu zamówienia (tj. 140 stanowisk – wynajem i bieżąca obsługa kontenerów prysznicowo-umywalkowych),

— 88 % podstawowego zakresu zamówienia (tj. 140 sztuk – wynajem i bieżąca obsługa kabin sanitarnych),

— 58 % podstawowego zakresu zamówienia (tj. 40 sztuk – wynajem i bieżąca obsługa umywalek polowych),

— 84 % podstawowego zakresu zamówienia (tj. 5 sztuk – wynajem i bieżąca obsługa kontenerów kuchennych).

3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację dotyczącą uruchomienia „prawa opcji” nie później niż w terminie 1 tygodnia przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 15 000 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Wykluczenie.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.

3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

4. Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

4.1. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp:

4.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4.1.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4.1.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.1.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.2. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1:

4.2.1. pkt 4.1.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

4.2.2. pkt 4.1.2 – 4.1.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

4.2.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.2.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Cd. w sekcji VI.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, więc Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu żadnych dokumentów na potwierdzenie spełniania ww. warunku.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, więc Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu żadnych dokumentów na potwierdzenie spełniania ww. warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, więc Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu żadnych dokumentów na potwierdzenie spełniania ww. warunku.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, więc Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu żadnych dokumentów na potwierdzenie spełniania ww. warunku.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodne z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – bud. 97 pok. 24, w dniu 18.3.2020 r., o godzinie 11:00.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2021 rok

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd z sekcji III.1.1.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.1 i pkt 4.2.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w 4.2.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony w terminach, o których mowa w ust. 6.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany będzie złożyć dokumenty, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4.1.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: jak pkt VI.4.1.
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020