Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75332-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2020/S 032-075332

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Szczecin, Zakład Usług Komunalnych
Postanschrift: ul. Ku Słońcu 125 A
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424
Postleitzahl: 71-080
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Kordecka
E-Mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
Telefon: +48 914857126
Fax: +48 914848055

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.zuk.szczecin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl/pn/zuk.szczecin
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie (w podziale na części)

Referenznummer der Bekanntmachung: C/16/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie (w podziale na części), tj.:

— część I: koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon I, II, III,

— część II: koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon IV, V,

— część III: koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon VII, VIII.

CPV

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 2, 3/I, 3/II, 3/III, 4/I, 4/II, i 4/III do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für nur ein Los
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon I, II, III

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424
Hauptort der Ausführung:

miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 2, 3/I, 4/I do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2020 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon IV i V

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424
Hauptort der Ausführung:

miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 2, 3/II, 4/II do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2020 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Szczecinie – rejon VII i VIII

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424
Hauptort der Ausführung:

miasto Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 2, 3/III, 4/III do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2020 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto, polegające na koszeniu trawników.

W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać jeden z Wykonawców w całości. Analogicznie w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych innego podmiotu.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku została wyrażona w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (datą wszczęcia postępowania jest data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej);

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

a) kierownikiem robót – osobą posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku ogrodnictwo lub rolnictwo lub architektura krajobrazu lub technika rolna i leśna lub leśnictwo lub ochrona środowiska i posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni; oraz

b) 3 osobami posiadającymi wykształcenie minimum zawodowe o kierunku ogrodniczym lub rolniczym lub leśnym albo posiadającymi minimum 2-letnią praktykę w zakresie utrzymania terenów zieleni; w przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

2. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1) dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania ruchem w związku pracami wykonywanymi w pasach drogowych, zgodnie z Ustawą z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zmianami);

2) dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

3) umowę ubezpieczenia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, przy ul. Ku Słońcu 125A, pok. 4, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 100 % wartości zamówienia podstawowego.

II. Zmiana umowy:

1) zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy;

2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień um. w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagr. za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społ. lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; zasady wprowadzania zmian:

A. Wyk. najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprow. zmiany, o których mowa wyżej, może wystąpić do Zam. z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzas. oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zam., czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagr. Wyk. określonego w umowie, a w szczególności:

— szczegółową kalkulację proponowanej zm. wysokości wynagr. Wyk. oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wyk.,

— przyjęte przez Wyk. zasady kalkulacji wysokości kosztów wyk. umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wyk. umowy, wraz z dokumentami potw. prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgł. pracowników do ubezpieczeń.

B. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potw. za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa wyżej, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzas. zmianę wysokości wynagr.;

b) zwiększenia maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, w razie otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych w trakcie obow. umowy;

c) niewykorzystania maksymalnej wartości nominalnej zobow. Zamawiającego dot. koszenia trawników na terenach zieleni miejskiej w ramach danej części lub danego rejonu. Zam. wówczas ma prawo przesunięcia pozostałej kwoty odpowiednio na poczet koszenia trawników na terenach zieleni miejskiej w innej części lub w innym rejonie. W takim przypadku na uzas. wniosek Zam. zmiana zostanie wpr. aneksem do um.;

d) wyjątkowo niesprzyjających warunków atm. uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy techn. i obow. przepisów; W takim przypadku na uzas. wniosek Wyk. lub Zam., zm. zostanie wpr. aneksem do um.;

e) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewn., kt. skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź; W takim przypadku na uzas. wniosek Wyk. lub Zam., zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

3) Niezależnie od powyższego, Zam. i Wyk. dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych um. oraz zmian będących nast. zm. danych stron ujawnionych w rejestrach publ.

4) Zm. um. nastąpić może inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, przez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać: opis zmiany i jej charakter, uzas. zm., koszt zm. i jego wpływ na wys. wynagr., czas wyk. i wpł. zm. na termin realizacji umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła (np. za pośrednictwem platformy) kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020