Dienstleistungen - 75441-2020

14/02/2020    S32

Polen-Warschau: Straßenreinigung

2020/S 032-075441

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Dzielnicy Ursus
Postanschrift: pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 02-495
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rychowiecka Urszula
E-Mail: urychowiecka@um.warszawa.pl
Telefon: +48 224436216

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://umw.ezamawiajacy.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.ursus.warszawa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umw.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1: Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: UD-XI-ZZP-271.6.2020.URY
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90611000 Straßenreinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1: Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 779 858.93 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90611000 Straßenreinigung
90620000 Schneeräumung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
77211600 Aussaat von Baumsamen
77312000 Unkrautjäten
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Ursus m. st. Warszawy, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1: Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas koszenia trawników (T) / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji jakości na materiał roślinny (G) / Gewichtung: 20.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 779 858.93 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 zł). Szczegóły określono w S.I.W.Z.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1: Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.:

1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej 1 usługę, w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach zieleni oraz pielęgnacji zieleni o powierzchni min. 80 000 m2.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia będą posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania przedmiotowego zamówienia, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, w zakresie co najmniej:

a) kierownika ds. utrzymania terenów zieleni z zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Minimum jedna osoba, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne, np. NOT (Naczelna Organizacja techniczna), SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i techników Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie których wydają zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni” oraz posiadającą minimum średnie wykształcenie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu w nadzorze nad utrzymaniem zieleni miejskiej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika ds. utrzymania terenów zieleni – inspektor nadzoru terenów zieleni;

b) 7 pracowników fizycznych do utrzymania terenów zieleni, ciągów pieszych – w tym jeden kierowca z uprawnieniami kat. B.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki określone w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

1. Zamawiający przeprowadzi aukcję, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane droga elektroniczną na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w druku „Oferta”.2. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej wykonawcom, którym zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Siedziba zamawiającego, Plac Czerwca 1976 Roku nr 1, 02-495 Warszawa, pokój 122.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Urszula Rychowiecka, e-mail: urychowiecka@um.warszawa.pl, tel. 22 443 62 16.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert dostępnych na platformie zakupowej zamawiającego i dokonywane jest przez zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa).

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

• administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5,

• na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?:

• wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; Ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, Ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawy z dnia 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy.

Jak długo będą przechowywane moje dane?:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe,

• każdy zainteresowany odbiorca – informacje o wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,

• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?:

• Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

• nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020