Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75523-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle

2020/S 032-075523

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Obozowa 43
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 01-161
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 11, Łukasz Matejuk
E-Mail: bzp@mpo.com.pl
Telefon: +48 223910100

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpo.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania, przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01

Referenznummer der Bekanntmachung: DZA.ZOZ.27.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w planowanej ilości 3 700 Mg, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w negocjacjach, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w wyniku negocjacji z wykonawcą.

Uwaga: ciąg dalszy z sekcji VI.3)

Naruszenia w tym zakresie mogłyby bowiem skutkować utratą uprawnień niezbędnych do prowadzenia działalności przez Zamawiającego i ryzykiem dla ciągłości odbioru odpadów w mieście stołecznym Warszawie. Oznacza to konieczność bieżącego zagospodarowania odpadów objętych przedmiotowym zamówieniem i niedopuszczenia do ich nadmiernego gromadzenia.

Uwaga: ciąg dalszy w sekcji II.2.11)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 775 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Odpady będą odbierane z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w planowanej ilości 3 700 Mg.

2. Odpady objęte przedmiotem zamówienia stanowią frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania na sicie o średnicy oczek 10 mm, przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01.

3. Odpady objęte przedmiotem zamówienia klasyfikowane są zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia zamówienia jako odpady o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

4. Zamówienie obejmuje odbiór, w tym transport i zagospodarowanie (z wyłączeniem składowania) odebranych odpadów przez Wykonawcę.

5. Odpady będą odbierane z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa, POLSKA.

6. Odpady odebrane przez Wykonawcę będą bezpośrednio kierowane do instalacji wskazanych przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu potwierdzającym miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7. Po zawarciu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do przetwarzania (z wyłączeniem składowania) odpadów objętych przedmiotem zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego.

8. Wykonawca będzie transportował odebrane odpady samochodami ciężarowymi przystosowanymi do przewozu odpadów luzem i będzie posiadał aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b, ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zmianami).

9. Przekazanie Wykonawcy odpadów objętych przedmiotem zamówienia przez Zamawiającego odbywać się będzie każdorazowo na podstawie:

a) karty przekazania odpadu wystawionej przez Zamawiającego w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);

b) kwitu wagowego z legalizowanej wagi Zamawiającego.

Wykonawca niezwłocznie po przyjęciu transportu odpadów do instalacji zobowiązany jest potwierdzić transport i przyjęcie odpadów w Karcie Przekazania Odpadu wystawionej przez Zamawiającego w systemie (BDO).

10. Przekazanie Wykonawcy odpadów przez Zamawiającego w każdym miesiącu realizacji zamówienia zostanie dodatkowo potwierdzone zbiorczymi raportami wystawionymi na podstawie kwitów wagowych, o których mowa w ust. 12 pkt b), najpóźniej do 2-go dnia roboczego następnego okresu rozliczeniowego określonego w § 3 ust. 4 umowy.

11. Transport odpadów do miejsca ich przetwarzania tj. instalacji wskazanej przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będzie się odbywał na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

12. Załadunek odpadów będzie odbywał się od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do godz. 21:00 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” przy pomocy ładowarek lub koparek Zamawiającego. Zamawiający zapewnia pojazdom Wykonawcy wjazd i załadunek bez zbędnej zwłoki.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia na warunkach określonych w umowie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.5.2020 r. z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy.

2. Umowa będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie, faxem lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego do wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie 2 300 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.

3. Prawo opcji obejmuje odbiór odpadów w okresie realizacji umowy. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określona w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa § 3 ust. 1 umowy na warunkach zawartej umowy, bez konieczności ponownych negocjacji między Stronami.

Uwaga: ciąg dalszy z sekcji II.1.4)

Natychmiastowa konieczność wykonania zamówienia wynika także z faktu, że jego dalsze odłożenie w czasie może skutkować niemożliwością wykonania w wymaganym zakresie (3 700 Mg), ponieważ wedle wiedzy rynkowej posiadanej przez Zamawiającego odbiorcy odpadów powstałych z przetworzenia odpadów objętych przedmiotowym zamówieniem (cementownie) planują w najbliższym czasie kilkutygodniowe coroczne przestoje w celu konserwacji instalacji. Jeżeli zamówienie nie zostanie udzielone natychmiast Zamawiający w praktyce utraci możliwość wyzbycia się zapasów magazynowych. Konieczność ograniczenia zagrożenia pożarowego oraz zapewnienia ciągłości i niezakłóconego odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych z terenu miasta stołecznego Warszawy skutkują natychmiastową koniecznością udzielenia zamówienia obejmującego odpady o kodzie 19 12 12 bez możliwości zastosowania jakiegokolwiek innego trybu udzielenia zamówienia z uwagi na konieczność zapobieżenia kryzysowi ekologicznemu, jaki mógłby nastąpić, gdyby odbiór i zagospodarowanie został przerwany. Żaden z pozostałych trybów nie zapewnia bowiem wymaganego natychmiastowego wykonania umowy. W trybach konkurencyjnych nie pozwala to nawet na wyznaczenie terminu składania ofert zgodnego z przepisami. W trybie negocjacji bez ogłoszenia niezbędne byłoby przeprowadzenie negocjacji, a następnie umożliwienie składania ofert (wraz z przekazaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia), ich ocena, wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania. Tryby ofertowe nie dają zatem ani gwarancji uzyskania oferty (a więc i udzielenia zamówienia), ani nie są możliwe do przeprowadzenia w tak krótkiej perspektywie czasowej, a przede wszystkim nie zapewniają natychmiastowego wykonania usługi. Powyższa analiza jednoznacznie i bezspornie dowodzi zatem, że spełnione zostały przesłanki udzielenia przez Zamawiającego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3) Pzp firmie Partners Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 3, 89-210 Łabiszyn, POLSKA na „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01”, która zadeklarowała natychmiastowy odbiór według potrzeb Zamawiającego ilości 3 700 Mg odpadów. Oferta Wykonawcy jest także najkorzystniejsza z ceną jednostkową netto 750 zł/Mg oraz Wykonawca ten daje rękojmię prawidłowego wykonania zamówienia (prawidłowo zrealizował umowę zawartą w wyniku przetargu).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

W instalacji Zamawiającego prowadzony jest proces przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. Po procesie kompostowania odpady poddawane są przesiewaniu na sicie bębnowym o średnicy oczek 10 mm. W wyniku przesiewania z przetworzonych odpadów wydzielona zostaje frakcja nadsitowa, stanowiąca odpady o kodzie 19 12 12. Frakcja ta może zostać zagospodarowana wyłącznie w uprawnionych do tego instalacjach posiadających niezbędne moce przerobowe. W drugiej połowie 2018 r. zostało przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, stanowiących frakcję nadsitową powyżej 10 mm, powstałą w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 20 02 01. Zamówienie obejmowało odbiór 6 000 Mg odpadów, w okresie od 10.9.2018 r. do dnia 31.3.2020 r. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na realizację zamówienia. W związku z powyższym, w dniu 24.8.2018 r., na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, przetarg został unieważniony. W związku z powyższym w październiku 2018 r. dokonano ponownego rozpoznania rynku na odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości około 620 Mg w okresie do 31.12.2018 r. i 3 240 Mg w okresie od 1.1.2019 r do 31.12.2019 r. W odpowiedzi na zapytanie ofertę złożyła tylko jedna firma z bardzo wysoką ceną jednostkową, ekonomicznie nieadekwatną do wartości usługi. W związku ze wskazanym powyżej brakiem odbiorców zewnętrznych odpady z przetwarzania odpadów zielonych postanowiono przekazywać do własnej instalacji termicznego przetwarzania, która jednak z uwagi na charakterystykę przetwarzanych odpadów nie ma technicznej możliwości zagospodarowania całego strumienia odpadów. Z tego względu w dniu 2.5.2019 r. ponownie zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów o kodzie 19 12 12, stanowiących frakcję nadsitową powyżej 10 mm, powstałą w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 20 02 01. Zamówienie obejmowało odbiór 3 600 Mg odpadów w okresie do dnia 30.9.2019 r. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 1 000 800,00 PLN netto. W dniu 16.5.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta na wszystkie 4 zadania, która przewyższała o 305 % kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia i była rażąco nieadekwatna względem przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w zakresie wszystkich 4 zadań. Uwaga: ciąg dalszy w sekcji VI.4.3)

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: DZA.ZOZ.27.1.2020.ŁM
Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania, przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Partners Sp. z o.o. Sp.k.
Postanschrift: ul. Przemysłowa 3
Ort: Łabiszyn
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 89-210
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 775 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 775 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uwaga: ciąg dalszy z sekcji VI.4.3)

W związku z powyższym niezwłocznie po unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 2 i 3 w dniu 12 września br. zostało wysłane zapytanie ofertowe do firmy Eko-Konsult Biuro doradczo-prawne Sp. z o.o. ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, POLSKA dotyczące odbioru ilości 3 000 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania na sicie bębnowym o oczkach 10 mm przetwarzanych w procesie kompostowania odpadów o kodzie 20 02 01. W dniu 16.9.2019 r. do spółki wpłynęła oferta Konsorcjum firm Eko-Konsult Biuro doradczo prawne Sp. z o.o. z siedzibą ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok; POLSKA adres korespondencyjny ul. Modlińska 129 lok. U6; 03-186 Warszawa, POLSKA – lider konsorcjum oraz Eko-Sam Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowie 64B; 05-306 Jakubów, POLSKA – członek konsorcjum z ceną jednostkową netto 595 PLN/Mg. W oparciu o powyższe, przy braku innych podmiotów zainteresowanych i zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania, przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w ilości 3 000 Mg, zapraszając do negocjacji ww. Konsorcjum. Z uwagi jednak na działania Konsorcjum skutkujące przedłużeniem postępowania (w tym przekładanie terminu negocjacji), a następnie po dwukrotnym niestawieniu się w celu podpisania umowy, postępowanie zostało zakończone w dniu 31.12.2019 r. bez udzielenia zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3) Pzp zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Przepis ten umożliwia zatem udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki wówczas, gdy zamawiający wykaże, że w stanie faktycznym sprawy ziściły się kumulatywnie następujące okoliczności:

a) wyjątkowa sytuacja,

b) przyczyny powstania tej sytuacji nie leżą po stronie Zamawiającego,

c) sytuacji tej Zamawiający nie mógł przewidzieć,

d) wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,

e) nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia.

Pomiędzy wszystkimi wymienionymi powyżej przesłankami powinien zachodzić związek przyczynowo-skutkowy i związek czasowy. Przy wykładni określenia „natychmiastowe wykonanie zamówienia” należy uwzględnić jego przedmiot oraz możliwy w danych warunkach sposób realizacji. W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy wszystkie powyżej określone wymagania zostały spełnione. Wystąpiła wyjątkowa sytuacja, której Zamawiający nie mógł przewidzieć niewynikająca z przyczyn leżących po jego stronie tj. brak technicznych możliwości przetwarzania odpadów przez instalację Zamawiającego, wzrastające zagrożenie pożarowe, przy równoczesnej niemożliwości dalszego ich magazynowania i braku odbiorcy zewnętrznego, z którym mogłaby zostać zawarta umowa na ekonomicznie uzasadnionych zasadach i w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa. Okoliczności te mają charakter niezależny od Zamawiającego i nie mogły zostać przez Zamawiającego przewidziane, już z tej tylko przyczyny, że nie ma on wpływu na treść ofert składanych przez wykonawców ani na przedłużanie z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy trwającego postępowania, jak i późniejsze odstąpienie od podpisania umowy. Dodatkowo Zamawiającego obciążają obowiązki dostosowania się do obowiązujących regulacji przeciwpożarowych, co skutkuje koniecznością utrzymywania magazynowanych odpadów na dopuszczalnym tymi przepisami poziomie.

Uwaga: ciąg dalszy w sekcji II.1.4)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1843) – dalej ustawa Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem.

Uwaga: ciąg dalszy z sekcji IV.1.1)

W dniu 19.6.2019 r. Zamawiający wysłał zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do konsorcjum firm Ekokonsult Biuro Doradczo Prawne Sp. z o.o. z siedzibą ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, POLSKA; Biuro oddziału ul. Modlińska 129, lok. U8; 03-186 Warszawa, POLSKA – lider konsorcjum oraz Błysk-Bis Sp. z o.o. z siedzibą Szlasy Złotki 10; 06-425 Karniewo, POLSKA – uczestnik konsorcjum. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 17.7.2019 r. z uwagi na fakt, że firma Błysk-Bis Sp. z o.o. z siedzibą Szlasy Złotki 10; 06-425 Karniewo, POLSKA – uczestnik konsorcjum wycofała się z udziału w postępowaniu.

Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający przygotował nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W sierpniu 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów o kodzie 19 12 12, stanowiących frakcję nadsitową powyżej 10 mm, powstałą w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 20 02 01. Zamówienie obejmowało odbiór 5 000 Mg odpadów z podawałem na trzy zadania zadanie 1 – 2 000 Mg, zadanie 2 – 1 600 Mg i zadanie 3 – 1 400 Mg. W dniu 5.9.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta w zakresie zadania 2 i Zadania 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Lekaro Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70 A, 05-408 Glinianka, POLSKA (dalej jako „Lekaro”). Cena oferty złożonej w zakresie zadania 2 wynosiła 1 985 472,00 PLN brutto, w zakresie zadania 3 wynosiła 1 661 688,00 PLN brutto i przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odpowiednio w zakresie zadania 2 o 1 086 912 PLN brutto i zadania 3 o 875 448 PLN brutto. Z uwagi na powyższe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w zakresie zadań 2 i 3. W zakresie zadania 1 wpłynęły 2 oferty. Oferta nr 1 firmy: Lekaro na zadanie 1: z ceną 2 481 840 PLN brutto i ceną jednostkową netto 1 149 PLN/Mg. Oferta nr 2 firmy Partners Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 3, 89-210 Łabiszyn, POLSKA na zadanie 1: z ceną 1 404 000 PLN brutto, ceną jednostkową netto 650 PLN. Oferta nr 2 firmy Partners Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 3, 89-210 Łabiszyn, POLSKA na zadanie nr 1 przewyższa o 280 800 PLN kwotę brutto przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostało udzielone zamówienie publiczne firmie Partners Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 3, 89-210 Łabiszyn, POLSKA w zakresie zadania nr 1 obejmującego odbiór i zagospodarowanie 2 000 Mg odpadów. Zamówienie zostało zrealizowane do końca 2019 r.

Uwaga: ciąg dalszy w sekcji VI.3)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020