Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 75623-2022

11/02/2022    S30

Sverige-Borlänge: Utbildningstjänster

2022/S 030-075623

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Lill Ullman
E-post: lill.ullman@trafikverket.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=5497
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=5497
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://upphandling.trafikverket.se/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ansökningsinbjudan till Dynamiskt inköpssystem (DIS) för kurser inom IT-området Systemutveckling

Referensnummer: KOM-409560
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80500000 Utbildningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inom Trafikverket finns ett behov av kurser inom IT-området Systemutveckling och upphandling sker i form av ett Dynamiskt inköpssystem (DIS).

Trafikverket kommer att kvalificera leverantörer som ansöker om att få delta och få en plats i DIS. Vid kommande avrop i DIS avser Trafikverket att i första hand köpa redan befintliga kurser i leverantörens ordinarie kursutbud.

Leverantörer väljer att ansöka om att få kvalificera sig till DIS-området kurser i Systemutveckling. Leverantörer gör sig då tillgänglig att i senare skede ta emot olika typer av avrop på kurser inom området systemutveckling. Leverantörerna väljer sedan själv vilka avrop som besvaras med ett anbud.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 18 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79632000 Utbildning av personal
80000000 Undervisning och utbildning
80500000 Utbildningstjänster
80511000 Personalutbildning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inom Trafikverket finns ett behov av kurser inom IT-området Systemutveckling och upphandling sker i form av ett Dynamiskt inköpssystem (DIS).

Trafikverket kommer att kvalificera leverantörer som ansöker om att få delta och få en plats i DIS. Vid kommande avrop i DIS avser Trafikverket att i första hand köpa redan befintliga kurser i leverantörens ordinarie kursutbud.

Leverantörer väljer att ansöka om att få kvalificera sig till DIS-området kurser i Systemutveckling. Leverantörer gör sig då tillgänglig att i senare skede ta emot olika typer av avrop på kurser inom området systemutveckling. Leverantörerna väljer sedan själv vilka avrop som besvaras med ett anbud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 18 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/03/2022
Slut: 31/03/2032
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/03/2032
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/03/2032

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/02/2022