Dienstleistungen - 75659-2020

14/02/2020    S32

Polen-Żywiec: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 032-075659

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Żywiec
Postanschrift: Rynek 2
Ort: Żywiec
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 34-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Czerwińska
E-Mail: budownictwo@zywiec.pl
Telefon: +48 334754225
Fax: +48 334754202

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zywiec.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.zywiec.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Żywca

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych – w tym od przedsiębiorców – położonych w granicach administracyjnych miasta Żywca: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji i zielonych, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, papieru, szkła i opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztucznego, metali, popiołów, przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, zużytych tekstyliów, w tym ubrań, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 811 700.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach umiejscowionych przy nieruchomościach zamieszkałych lub na terenie nieruchomości nie zamieszkałych:

w zakładach pracy, punktach handlowych i usługowych, szkołach, cmentarzach i parafiach, instytucjach publicznych, lokalach gastronomicznych, aptekach, targowiskach, przychodniach i placówkach leczniczych, hotelach i innych obiektach noclegowych, ogródkach działkowych i domkach rekreacyjnych, obiektach rekreacyjno-sportowych, itp.

2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gromadzonych w pojemnikach i workach w sposób selektywny.

3. Prowadzenie od dnia zawarcia umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie miasta Żywca, zorganizowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Brackiej 51 w Żywcu.

W przypadku, gdy rozpoczęcie prowadzenia w. wskazanego PSZOK-u będzie uzależnione od uzyskania przez Wykonawcę od Zamawiającego tytułu prawnego do dysponowania terenem, na którym jest zlokalizowany PSZOK, rozpoczęcie przez Wykonawcę jego prowadzenia nastąpi w terminie 31 dni od dnia udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego terenu, na którym znajduje się ten punkt. PSZOK posiada – zgodnie z oświadczeniem właściciela terenu, na którym jest zlokalizowany – Beskid Żywiec Sp. z o.o. wszelkie wymagane prawem uzgodnienia. Oświadczenie Zarządu Beskid Żywiec Sp. z o.o. w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający zawrze z właścicielem terenu, na którym jest zlokalizowany PSZOK, umowę dzierżawy umożliwiającą prowadzenie przez Wykonawcę PSZOK-u Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę nieodpłatnego użyczenia terenu, na którym znajduje się PSZOK, w dniu zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy,

4. Usuwanie odpadów zgromadzonych na terenie miasta Żywca, w miejscach do tego nieprzeznaczonych – tzw. dzikich wysypiskach (tj. zmieszanych odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, azbestu itp.), w sposób zgodny z przepisami ustawy ucpg oraz postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żywca.

5. Udostępnianie Zamawiającemu kopii kart przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i bioodpadów (potwierdzone przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem) do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania na żądanie w terminie 5 dni.

a) Ponoszenie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to w szczególności ich przeładunku, transportu, wymagań dotyczących bazy magazynowo-sprzętowej oraz wszelkich spraw formalno-prawnych, związanych z odbiorem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Uzasadnieniem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki była konieczność zapewnienia od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Żywca. Obecna umowa na świadczenie przedmiotowej usługi wygasa z dniem 30.9.2019 r.

Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Żywca. Zaistniała sytuacja nie pozwoliła na przeprowadzenie postępowania z zachowaniem terminów określonych dla udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z czym Zamawiający w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3 udzielił zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na okres od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Beskid Żywiec Sp. z o.o.
Ort: Żywiec
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 34-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 811 700.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 225487701
Fax: +48 225487700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020