Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75718-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Olsztyn: Reklamedienste

2020/S 032-075718

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko-Mazurskie
Postanschrift: Emilii Plater 1
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62
Postleitzahl: 10-562
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karol Orłowski
E-Mail: zamowienia@warmia.mazury.pl
Telefon: +48 895219841

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.warmia.mazury.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.warmia.mazury.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn Numer referencyjny: ZP.272.1.19.2019

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.272.1.19.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2018/2019

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2018/2019 w szczególności poprzez:

1) ekspozycję logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 6 banerach reklamowych o wymiarach 3m x 0,8 m podczas meczów, w których zespół, w oparciu, o który będzie świadczona usługa jest gospodarzem w ramach rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn;

2) umieszczenie w sposób widoczny dla publiczności i mediów logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego na:

a) stronie internetowej Wykonawcy wśród sponsorów;

b) ściance konferencyjnej (8 modułów o wymiarach 0,15 m x 0,15 m) i na ściance telewizyjnej (8 modułów o wymiarach 0,15 m x 0,15 m);

c) naklejce na sportowym teraflexie o wymiarach 3 m x 1 m;

3) umieszczenie napisu Warmia Mazury na ubiorach sportowych zawodników (koszulki meczowe), w których będą występować podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn o wymiarach 0,25 m x 0,10 m;

4) umieszczenie informacji promocyjnych o Województwie Warmińsko-Mazurskim w jinglach dźwiękowych emitowanych w trakcie rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn podczas meczów, w których zespół, w oparciu o który będzie świadczona usługa jest gospodarzem (3 emisje/mecz);

5) umieszczenie informacji promocyjnych o Województwie Warmińsko-Mazurskim w materiałach filmowych emitowanych na telebimie w trakcie rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn podczas meczów, w których zespół, w oparciu o który będzie świadczona usługa jest gospodarzem (minimum 4 emisje/mecz);

6) umieszczenie logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego na materiałach poligraficznych, informacyjnych, promocyjnych i reklamowych drukowanych przez lub na zlecenie Wykonawcy z okazji prowadzonych rozgrywek PlusLigi;

7) upowszechnianie informacji o współpracy Wykonawcy z Województwem Warmińsko-Mazurskim podczas rozgrywek PlusLigi, na stronie internetowej Wykonawcy, podczas konferencji prasowych, spotkań z kibicami itp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe banery reklamowe / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 016-033757
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020