Dienstleistungen - 75718-2020

14/02/2020    S32

Polen-Olsztyn: Reklamedienste

2020/S 032-075718

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko-Mazurskie
Postanschrift: Emilii Plater 1
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-562
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karol Orłowski
E-Mail: zamowienia@warmia.mazury.pl
Telefon: +48 895219841

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.warmia.mazury.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.warmia.mazury.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn Numer referencyjny: ZP.272.1.19.2019

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.272.1.19.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2018/2019

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2018/2019 w szczególności poprzez:

1) ekspozycję logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 6 banerach reklamowych o wymiarach 3m x 0,8 m podczas meczów, w których zespół, w oparciu, o który będzie świadczona usługa jest gospodarzem w ramach rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn;

2) umieszczenie w sposób widoczny dla publiczności i mediów logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego na:

a) stronie internetowej Wykonawcy wśród sponsorów;

b) ściance konferencyjnej (8 modułów o wymiarach 0,15 m x 0,15 m) i na ściance telewizyjnej (8 modułów o wymiarach 0,15 m x 0,15 m);

c) naklejce na sportowym teraflexie o wymiarach 3 m x 1 m;

3) umieszczenie napisu Warmia Mazury na ubiorach sportowych zawodników (koszulki meczowe), w których będą występować podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn o wymiarach 0,25 m x 0,10 m;

4) umieszczenie informacji promocyjnych o Województwie Warmińsko-Mazurskim w jinglach dźwiękowych emitowanych w trakcie rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn podczas meczów, w których zespół, w oparciu o który będzie świadczona usługa jest gospodarzem (3 emisje/mecz);

5) umieszczenie informacji promocyjnych o Województwie Warmińsko-Mazurskim w materiałach filmowych emitowanych na telebimie w trakcie rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn podczas meczów, w których zespół, w oparciu o który będzie świadczona usługa jest gospodarzem (minimum 4 emisje/mecz);

6) umieszczenie logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego na materiałach poligraficznych, informacyjnych, promocyjnych i reklamowych drukowanych przez lub na zlecenie Wykonawcy z okazji prowadzonych rozgrywek PlusLigi;

7) upowszechnianie informacji o współpracy Wykonawcy z Województwem Warmińsko-Mazurskim podczas rozgrywek PlusLigi, na stronie internetowej Wykonawcy, podczas konferencji prasowych, spotkań z kibicami itp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe banery reklamowe / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 016-033757
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020