Bauleistung - 76069-2020

14/02/2020    S32

Polen-Kielce: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2020/S 032-076069

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL721
Postanschrift: ul. Krakowska 64
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-701
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Wójcik
E-Mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Telefon: +48 413653100
Fax: +48 413455220

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wod-kiel.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt 1: zadanie 3 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanały grawitacyjne w sołectwie Barcza”

Referenznummer der Bekanntmachung: JRP-19/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów w ramach kontraktu 1: zadanie 3 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanały grawitacyjne w sołectwie Barcza”, realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach” według warunków kontraktowych dla budowy dla robót inżynieryjno–budowlanych projektowanych przez zamawiającego pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów–Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils – FIDIC) PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko–polskie 2008, (czerwony FIDIC).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45232410 Kanalisationsarbeiten
45232423 Bau von Abwasserpumpstationen
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45400000 Baufertigstellung
77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Masłów, sołectwo Barcza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

— budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych o długości ok. 2,17 km z rur kielichowych PVC SN12 litych łączonych na uszczelki elastomerowe o średnicy Ø 200 x 6,5 mm,

— budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 0,4 km z rur PE Ø 110,

— budowę jednej przepompowni ścieków – PL8.1,

— budowę odcinków przyłączy należących do sieci (ONS-y):

• długości ok. 0,43 km z rur kielichowych PVC SN8 litych łączonych na uszczelki elastomerowe o średnicy Ø 160 x 4,7 mm.

2. Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar służy wyłącznie jako materiał pomocniczy i nie stanowi podstawy do sporządzenia przez Wykonawcę oferty. Podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia w skład którego wchodzą projekty budowlane i wykonawcze wraz z załącznikami, stanowiące element załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przy ustalaniu kwot, Wykonawca winien odnieść się do warunków umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej, informacji, instrukcji lub opisów robót jak i zastosowanych materiałów.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto roboty odtworzeniowe związane z przywróceniem terenu do stanu zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni wydanymi przez zarządców dróg, wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu i poniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami administracyjnymi, poniesienie opłaty za ewentualne zajęcie nieruchomości na potrzeby zaplecza budowy lub na inne cele realizacji zadania w okresie wykonywania robót, przeprowadzenia prób końcowych, koszty usunięcia wszelkich wad w robotach. Wykonawca wykona także czynności niezbędne do oddania robót do eksploatacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest również do przejęcia placu budowy, uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu (przywrócenie do stanu pierwotnego) w terminie nie późniejszym niż termin odbioru technicznego robót (data wystawienia świadectwa przejęcia) oraz do pozostawienia po zakończeniu robót całego terenu robót uporządkowanego, czystego i nadającego się do użytkowania.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca winien uwzględnić sposób eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz konieczność sukcesywnego włączania wykonywanych odcinków do eksploatowanej kanalizacji sanitarnej i odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacyjnego miasta Kielc. Zamawiający informuje, że Wykonawca winien uwzględnić sukcesywne podłączanie się kolejnych mieszkańców do nowowybudowanej sieci, w tym także mieszkańców nie ujętych w projekcie, bez zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę oraz bez utraty rękojmi za wady dla Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest złożyć w biurze obsługi klienta Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. „zgłoszenie przystąpienia do robót”.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt 4 "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Terminy realizacji:

a) maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy (czas na ukończenie) – do 31.8.2020 r.;

b) okres zgłaszania wad to okres maksymalnie do 30.9.2020 r. liczony od daty wydania świadectwa przejęcia zgodnie z kl.1.1.3.5. warunków kontraktowych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 219-538432
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt 1: zadanie 3 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanały grawitacyjne w sołectwie Barcza”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Trak-Kop
Postanschrift: Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 105
Ort: Miedziana Góra
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-085
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przez upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przez upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

3) wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020