Lieferungen - 76098-2020

14/02/2020    S32

Polen-Katowice: Elektrobusse

2020/S 032-076098

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 270563188
Postanschrift: ul. Mickiewicza 59
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-085
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Bury
E-Mail: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl
Telefon: +48 324931000
Fax: +48 324931050

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pkm.katowice.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.pkm.katowice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pkm.katowice.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.platformazakupowa.pl/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: pn/01/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144910 Elektrobusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o.

2. Przedmiot zamówienia dzieli się na 2 części, zwane dalej „zadaniem nr 1” i „zadaniem nr 2”, tj.:

1. zadanie nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9 SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi,

2. zadanie nr 2: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.10 SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9 SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
34121400 Niederflurbusse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego, ul. Mickiewicza 59, 40-085 Katowice, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9 SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi.

1. Autobus musi spełniać normę PN–S–47010:1999 dla autobusu miejskiego, niskopodłogowego klasy I.

2. Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone w dziale III ustawy z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zmianami) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 110 z późn. zmianami).

3. Oferowany autobus musi posiadać aktualne „świadectwo homologacji typu pojazdu” wraz z załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1475).

4. Oferowany autobus musi spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13.7.2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. UE.L.2009.200.1 z późn. zm.).

5. Oferowany autobus musi spełniać homologację potwierdzającą warunek niepalności wyposażenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy na podstawie regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622] (Dz.U. UE.L.2015.102.67 z późn. zm.).

6. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena właściwości techniczno-eksploatacyjnych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 350
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.06.01.00-00-0009/16-02

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Program operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020 w ramach Działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, projekt: „Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych".

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.10 SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
34121400 Niederflurbusse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego, ul. Mickiewicza 59, 40-085 Katowice, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 2: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.10 SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi.

1. Autobus musi spełniać normę PN–S–47010:1999 dla autobusu miejskiego, niskopodłogowego klasy I.

2. Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone w dziale III ustawy z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zmianami) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 110 z późn. zmianami).

3. Oferowany autobus musi posiadać aktualne „świadectwo homologacji typu pojazdu” wraz z załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1475).

4. Oferowany autobus musi spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13.7.2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. UE.L.2009.200.1 z późn. zm.).

5. Oferowany autobus musi spełniać homologację potwierdzającą warunek niepalności wyposażenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy na podstawie regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów [2015/622] (Dz.U. UE.L.2015.102.67 z późn. zm.).

6. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena właściwości techniczno-eksploatacyjnych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 350
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.06.01.00-00-0009/16-02

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Program operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020 w ramach Działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, projekt: „Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych".

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt: 1–8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa powyżej oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego (sekcja III.1.2) oraz III.1.3), Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b, c, pkt 14 (z wyłączeniem pkt 13 d) i pkt 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym i odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

8. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że:

1.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

— zadanie nr 1 – 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych i 00/100),

— zadanie nr 2 – 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych i 00/100);

1.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową równą co najmniej:

— zadanie nr 1 – 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych i 00/100),

— zadanie nr 2 – 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych i 00/100).

2. Dokumenty, które przed udzieleniem zamówienia obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej:

2.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum:

— zadanie nr 1: 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych i 00/100),

— zadanie nr 2: 6 000 000,00 PLN (sześć milionów złotych i 00/100).

Wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa powyżej, będą zawierać kwoty (wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową) wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia w sprawie niniejszego zamówienia, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp);

2.2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej:

— zadanie nr 1: 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych i 00/100),

— zadanie nr 2: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych i 00/100).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 dostawę fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym w rozumieniu definicji przedstawionej w pkt III.2 SIWZ, o wartości co najmniej:

— zadanie nr 1: 5 200 000,00 PLN (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych i 00/100) brutto,

— zadanie nr 2: 4 800 000,00 PLN (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych i 00/100) brutto.

W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie wartość dostaw już realizowanych. Natomiast dla dostaw realizowanych w ramach umów (dostaw) rozpoczętych (zawartych) wcześniej niż 3 lata wstecz przed upływem terminu składania ofert, należy podać wyłącznie ilości zrealizowanych dostaw przypadających w tym 3-letnim okresie. Ilości te będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

2. Dokumenty, które przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie powyższego warunku, obowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej: wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz ten powinien w szczególności zawierać: wartość, przedmiot zamówienia, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 2 do SIWZ.

Przy czym dowodami (dostawy wskazane w JEDZ, które zostały wykonane lub są wykonywane należycie), o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O udzielnie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który potwierdzi, że oferowane autobusy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w pkt III SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych przez Zamawiającego w pkt VII ppkt 7.3 SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie przewidzianym do złożenia ofert, w wysokości:

— zadanie nr 1 – 260 000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100),

— zadanie nr 2 – 240 000,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych i 00/100).

2. Wadium może być wniesione w 1 lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 3, nr konta: 82 1050 1214 1000 0007 0001 1257. Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium).

3. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Płatność z tytułu przedmiotu umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

2. Niezależnie od terminu i formy płatności przeniesienie własności dostarczonego autobusu nastąpi z datą dokonania przez Zamawiającego jego odbioru technicznego potwierdzonego podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu zdawczo-odbiorczego.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem załączonym do oferty. W zakresie pełnomocnictwa postanowienia pkt XI SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp oraz ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp, natomiast warunki wskazane w art. 22 ust. 1b Pzp, dookreślone przez Zamawiającego w SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego: ul. Mickiewicza 59, 40-085 Katowice, pokój nr 21 – sala konferencyjna, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na ofertę składają się:

1.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy wraz z załącznikami (załącznik nr 1 i załącznik nr 2),

1.2. jednolity europejski dokument zamówień, przesłany w formie elektronicznej złożony zgodnie z pkt VIII SIWZ,

1.3. pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

1.4. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdziału IX SIWZ.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca może złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SIWZ.

5. Informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zawarte są w SIWZ.

6. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający:

— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

— nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl (dalej jako: platforma zakupowa) lub przy użyciu poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl

9. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt (z zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.

10. Wykonawca pod rygorem nieważności składa ofertę w oryginale, w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, przy czym każdy z dokumentów składających się na ofertę (każdy z osobna) winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z punktem XI.3 SIWZ.

11. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, tj. o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp żaden z tych podmiotów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.

12. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 90 dni.

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt VIII.9–13 SIWZ.

14. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych zgodnie z pkt III.15 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/02/2020