Bauleistung - 76769-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Drezdenko: Wasserbauarbeiten

2020/S 033-076769

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karwin
Postanschrift: ul. Pierwszej Brygady 18
Ort: Drezdenko
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 66-530
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Ruszkiewicz, Monika Głowiak
E-Mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl
Telefon: +48 957620590
Fax: +48 957621035

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna, leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin – roboty budowlane – etap 2

Referenznummer der Bekanntmachung: NI.270.8.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45240000 Wasserbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wyk. robót budowlanych związanych z budową obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej".

Szacunkowa wartość dla całego projektu wynosi 130 615 232,91 PLN.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych urządzeń, narzędzi i materiałów, dostarczonych własnym transportem na swój koszt i ryzyko.

Wszystkie materiały budowlane wykorzystane w celu realizacji, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w trakcie budowy i po zakończeniu prac (m.in. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 345 131.84 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111291 Erschließungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Hauptort der Ausführung:

Teren zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karwin, woj. lubuskie, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań:

— nr zadania: 10-13-1.2-01– mała retencja Wierzbowy gąszcz – budowa 2 zastawek o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m;

— nr zadania: 10-13-1.2-02 – mała retencja Lipkowy ols – budowa 2 zastawek o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową na którą składają się:

1) dla zadania 10-13-1.2-01 – mała retencja Wierzbowy gąszcz:

a) projekt budowlany – stanowiący zał. nr 2.1 do SIWZ;

b) projekt wykonawczy – stanowiący zał. nr 3.1 do SIWZ;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca zał. nr 4.1 do SIWZ;

d) przedmiar robót – stanowiący zał. nr 5.1 do SIWZ;

e) operat wodnoprawny – stanowiący zał. nr 6.1 do SIWZ;

f) decyzje administracyjne – stanowiące zał. nr 7.1 do SIWZ;

2) dla zadania 10-13-1.2-02 – mała retencja Lipkowy ols:

a) projekt budowlany – stanowiący zał. nr 2.2 do SIWZ;

b) projekt wykonawczy – stanowiący zał. nr 3.2 do SIWZ;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca zał. nr 4.2 do SIWZ;

d) przedmiar robót – stanowiący zał. nr 5.2 do SIWZ;

e) operat wodnoprawny – stanowiący zał. nr 6.2 do SIWZ;

f) decyzje administracyjne – stanowiące zał. nr 7.1 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:

1) wszystkie prace ręczne związane z wykonaniem podstawowych robót budowlanych oraz prace pomocnicze,

2) czynności operatorów maszyn budowlanych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - POIŚ.02.01.00-00-0005/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie zostaną zamieszczone w sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111291 Erschließungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Hauptort der Ausführung:

Teren zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karwin, woj. lubuskie, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań:

— nr zadania: 10-13-1.2-08 – mała retencja Wilczy ogród – budowa 5 zastawek o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m;

— nr zadania: 10-13-1.2-10 – mała retencja Solecko – budowa 1 zastawki i 1 progu o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową na którą składają się:

1) dla zadania 10-13-1.2-08 – mała retencja Wilczy ogród:

a) projekt budowlany – stanowiący zał. nr 2.3 do SIWZ;

b) projekt wykonawczy – stanowiący zał. nr 3.3 do SIWZ;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca zał. nr 4.3 do SIWZ;

d) przedmiar robót – stanowiący zał. nr 5.3 do SIWZ;

e) operat wodnoprawny – stanowiący zał. nr 6.3 do SIWZ;

f) decyzje administracyjne – stanowiące zał. nr 7.2 do SIWZ;

2) dla zadania 10-13-1.2-10 – mała retencja Solecko:

a) projekt budowlany – stanowiący zał. nr 2.4 do SIWZ;

b) projekt wykonawczy – stanowiący zał. nr 3.4 do SIWZ;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca zał. nr 4.4 do SIWZ;

d) przedmiar robót – stanowiący zał. nr 5.4 do SIWZ;

e) operat wodnoprawny – stanowiący zał. nr 6.3 do SIWZ;

f) decyzje administracyjne – stanowiące zał. nr 7.2 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:

1) wszystkie prace ręczne związane z wykonaniem podstawowych robót budowlanych oraz prace pomocnicze,

2) czynności operatorów maszyn budowlanych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonanie / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - POIŚ.02.01.00-00-0005/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie zostaną zamieszczone w sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111291 Erschließungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Hauptort der Ausführung:

Teren zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karwin, woj. lubuskie, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań:

— nr zadania: 10-13-1.2-03 – mała retencja Jeleń – budowa 3 zastawek o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m;

— nr zadania: 10-13-1.2-11 – mała retencja Dzicza łąka – budowa 1 zastawki o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m;

— nr zadania: 10-13-1.2-13 – mała retencja Uroczy las – budowa 3 zastawek o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m;

— nr zadania: 10-13-1.2-14 – mała retencja Spalonki – budowa 1 progu o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m;

— nr zadania: 10-13-1.2-15 – mała retencja Bagno Wity – budowa 1 zastawki o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową na którą składają się:

1) dla zadania 10-13-1.2-03 – mała retencja Jeleń:

a) projekt budowlany – stanowiący zał. nr 2.5 do SIWZ;

b) projekt wykonawczy – stanowiący zał. nr 3.5 do SIWZ;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca zał. nr 4.5 do SIWZ;

d) przedmiar robót – stanowiący zał. nr 5.5 do SIWZ;

e) operat wodnoprawny – stanowiący zał. nr 6.4 do SIWZ;

f) decyzje administracyjne – stanowiące zał. nr 7.3 do SIWZ;

2) dla zadania 10-13-1.2-11 – mała retencja Dzicza łąka:

a) projekt budowlany – stanowiący zał. nr 2.6 do SIWZ;

b) projekt wykonawczy – stanowiący zał. nr 3.6 do SIWZ;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca zał. nr 4.6 do SIWZ;

d) przedmiar robót – stanowiący zał. nr 5.6 do SIWZ;

e) operat wodnoprawny – stanowiący zał. nr 6.5 do SIWZ;

f) decyzje administracyjne – stanowiące zał. nr 7.4 do SIWZ;

3) dla zadania 10-13-1.2-13 – mała retencja Uroczy las:

a) projekt budowlany – stanowiący zał. nr 2.7 do SIWZ;

b) projekt wykonawczy – stanowiący zał. nr 3.7 do SIWZ;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca zał. nr 4.7 do SIWZ;

d) przedmiar robót – stanowiący zał. nr 5.7 do SIWZ;

e) operat wodnoprawny – stanowiący zał. nr 6.5 do SIWZ;

f) decyzje administracyjne – stanowiące zał. nr 7.4 do SIWZ;

4) dla zadania 10-13-1.2-14 – mała retencja Spalonki:

a) projekt budowlany – stanowiący zał. nr 2.8 do SIWZ;

b) projekt wykonawczy – stanowiący zał. nr 3.8 do SIWZ;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca zał. nr 4.8 do SIWZ;

d) przedmiar robót – stanowiący zał. nr 5.8 do SIWZ;

e) operat wodnoprawny – stanowiący zał. nr 6.5 do SIWZ;

f) decyzje administracyjne – stanowiące zał. nr 7.4 do SIWZ;

5) dla zadania 10-13-1.2-15 – mała retencja Bagno Wity:

a) projekt budowlany – stanowiący zał. nr 2.9 do SIWZ;

b) projekt wykonawczy – stanowiący zał. nr 3.9 do SIWZ;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca zał. nr 4.9 do SIWZ;

d) przedmiar robót – stanowiący zał. nr 5.9 do SIWZ;

e) operat wodnoprawny – stanowiący zał. nr 6.5 do SIWZ;

f) decyzje administracyjne – stanowiące zał. nr 7.4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:

1) wszystkie prace ręczne związane z wykonaniem podstawowych robót budowlanych oraz prace pomocnicze,

2) czynności operatorów maszyn budowlanych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonanie / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - POIŚ.02.01.00-00-0005/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie zostaną zamieszczone w sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111291 Erschließungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Hauptort der Ausführung:

Teren zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karwin, woj. lubuskie, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań:

nr zadania: 10-13-1.2-12 – mała retencja Łąka grotowska – budowa 1 zastawki o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m oraz przebudowa 2 przepustów z piętrzeniem do 1,0 m.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową na którą składają się:

a) projekt budowlany – stanowiący zał. nr 2.10 do SIWZ;

b) projekt wykonawczy – stanowiący zał. nr 3.10 do SIWZ;

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca zał. nr 4.10 do SIWZ;

d) przedmiar robót – stanowiący zał. nr 5.10 do SIWZ;

e) operat wodnoprawny – stanowiący zał. nr 6.5 do SIWZ;

f) decyzje administracyjne – stanowiące zał. nr 7.4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:

1) wszystkie prace ręczne związane z wykonaniem podstawowych robót budowlanych oraz prace pomocnicze,

2) czynności operatorów maszyn budowlanych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonanie / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - POIŚ.02.01.00-00-0005/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie zostaną zamieszczone w sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 213-521471
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8/2020
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin – roboty budowlane – etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dariusz Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drew-Kos Dariusz Różycki
Postanschrift: ul. Chojnicka 74
Ort: Tuchola
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 89-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 33 610.86 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 34 812.16 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 90 %

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9/2020
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin – roboty budowlane – etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dariusz Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drew-Kos Dariusz Różycki
Postanschrift: ul. Chojnicka 74
Ort: Tuchola
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 89-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 100 981.04 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 103 672.18 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 90 %

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10/2020
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin – roboty budowlane – etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dariusz Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drew-Kos Dariusz Różycki
Postanschrift: ul. Chojnicka 74
Ort: Tuchola
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 89-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 123 847.47 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 124 831.91 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 90 %

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11/2020
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin – roboty budowlane – etap 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Andrzej Depcik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą De-Cre Andrzej Depcik
Postanschrift: ul. Kolejowa 30
Ort: Człopa
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 78-630
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 86 692.47 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 91 557.21 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020