Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76783-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stare Babice: Bauarbeiten

2020/S 033-076783

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 118-14-62-152
Postanschrift: ul. gen. Kutrzeby 36
Ort: Stare Babice
NUTS-Code: PL913
Postleitzahl: 05-082
Land: Polen
E-Mail: biuro@eko-babice.pl
Telefon: +48 227229008
Fax: +48 227229289

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.eko-babice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50 % – etap I: wykonanie odwiertu St. 1

Referenznummer der Bekanntmachung: JRP / PR / 9 / 9 / 2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St. 1 na działce o nr ew. 72/6 obręb Zalesie, gmina Stare Babice. Szczegółowa lokalizacja otworu zawarta jest w dokumentacji projektowej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 146 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45262220
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St. 1 na działce o nr. ew. 72/6 obręb Zalesie, gmina Stare Babice. Szczegółowa lokalizacja otworu zawarta jest w dokumentacji projektowej.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1) prace geodezyjne;

2) wiercenie otworu:

a) projektowany otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny o głębokości 73 m należy wykonać systemem udarowo-okrętnym w 2 kolumnach rur:

a. Ø 508 mm do głębokości 16,5 m;

b. Ø 457 mm do głębokości 73,0 m;

b) dopuszcza się zmianę metody wiercenia z udarowo-okrętnej na obrotową, preferowane z lewym obiegiem wody;

3) pobieranie prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych;

4) pomiary i obserwacje hydrogeologiczne;

5) filtrowanie otworu;

6) wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego;

7) roboty geologiczne.

3. Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:

1) dokumentacja projektowa:

a) projekt robót geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych w miejscowości Zalesie, gm. Stare Babice;

2) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.2.2019 r. WOOŚ-II.420.527.2018.PKR.7;

3) zgłoszenie wodnoprawne.

3. Przewiduje się możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności roboty związane z wykonaniem otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego lub pogłębieniem istniejącej studni oraz inne roboty towarzyszące, które staną się niezbędne do wykonania w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie – zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec zakres, termin wykonania, długość rękojmi za wady, konieczność wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy), po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część III – opis przedmiotu zamówienia) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Rękojmia za wady / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POiIŚ.2.3/3/2016

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 180-437599
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Spółdzielnia Socjalna „Studnie”
Postanschrift: Kaława 68a
Ort: Międzyrzecz
NUTS-Code: PL431
Postleitzahl: 66-300
Land: Polen
E-Mail: spoldzielniasocjalnastudnie@wp.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 315 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 146 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – w przypadku przesłania w inny sposób termin ten wynosi 15 dni.

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania – wobec innych czynności niż określone w punktach powyżej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020