Bauleistung - 76937-2020

17/02/2020    S33    Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Concurrentiegerichte dialoog 

Nederland-Utrecht: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 033-076937

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: E.A.J. Balkenende
E-mail: Aanbestedingsteam.rws-gpo@rws.nl
Telefoon: +31 651380208

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaaknummer 31078863: het ontwerpen en uitvoeren project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Referentienummer: 31078863
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
45248000
45247230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211
Voornaamste plaats van uitvoering:

NEDERLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 17/09/2014
Einde: 31/12/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2014/S 193-340108

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Zaaknummer 31078863: het ontwerpen en uitvoeren project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
15/09/2014
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Combinatie Boskalis Nederland bv/Van Hattum en Blankevoort bv (Isala Delta)
Nationaal identificatienummer: 24143025
Postadres: Waalhaven Oostzijde 85
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL
Postcode: 3087 BM
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 126 488 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie ARW 2012.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45200000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
45247230
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211
NUTS-code: NL230
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Kampen.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In 2013 is de 1e fase van het project Ruimte voor de Rivier IJssel Delta in aanbesteding gebracht en in september 2014 is de realisatie van die 1e fase opgedragen aan Isala Delta. Isala Delta is een combinatie van Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Deze 1e fase betreft de realisatie van een zomerbedverdieping, remmingwerken, diverse uiterwaardvergravingen, een inlaatwerk, een brug, dijken, een vaargeul, de Reevedam met een dubbele keersluis en natuurontwikkeling. Ten tijde van de aanbesteding van de 1e fase van het project stond de bestuurlijke besluitvorming en daaropvolgende aanbestedingsprocedure en realisatie van de 2e fase gepland voor ná 2021. De 2e fase betreft het versterken van de Drontermeerdijk, het bouwen van een brug in de N307 ter vervanging van de Roggebotbrug, het amoveren van de Roggebotsluis, aanpassing van de Reevesluizen en aanpassing van de inlaat in de IJsseldijk ten zuiden van Kampen.

In de loop van 2015 is er tussen de betrokken overheidspartijen de Staat (het ministerie van Infrastructuur en Milieu), de provincie Overijssel, de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Kampen onverwacht besloten de realisatie van de 2e fase te versnellen, en wel zodanig dat deze uiterlijk in 2022 gereed zal dienen te zijn. De realisatie van de verschillende onderdelen van de 2e fase zullen door verschillende van de hiervoor genoemde overheidspartijen worden aanbesteed en in hun opdracht worden gerealiseerd. Het aanpassen van de Reevesluizen en de inlaat in de IJsseldijk wordt gerealiseerd onder opdrachtgeverschap van de Staat (Rijkswaterstaat). Deze versnelling was onvoorzien ten tijde van de aanbestedingsprocedure en opdrachtverlening van de 1e fase. Als gevolg daarvan was het noodzakelijk om de realisatie van onderdelen van de 2e fase die in opdracht van Rijkswaterstaat zullen dienen te worden gerealiseerd te integreren in de reeds gegunde opdracht voor de 1e fase, omdat er thans veel eerder dan als de 2e fase nog niet zou zijn gerealiseerd (namelijk al in 2022) een aanzienlijk grotere hoeveelheid water via de hoogwatergeul (waarvan de realisatie onderdeel uitmaakt van de 1e fase) moet worden afgevoerd dan voorheen (namelijk 730 m3/seconde in plaats van 450 m3/seconde).

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bleken diverse aanvullende werkzaamheden noodzakelijk voor de realisatie van zowel fase 1 als voor het aanpassen van de Reevesluizen en de inlaat in de IJsseldijk.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/09/2014
Einde: 01/10/2021
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Niet van toepassing.

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 5 650.24 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Combinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis NL bv en Van Hattum en Blankevoort bv
Postadres: Engelenbergplantsoen 5
Plaats: Kampen
NUTS-code: NL
Postcode: 8266 AB
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

VTW355: aanbrengen extra verlichting in verband met zichtbaarheid op camera's n.a.v. VTW162.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

VTW355 betreft kosten voortvloeiend uit VTW162. De onvoorziene omstandigheid is gelegen in het feit dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst is gekozen voor een ontwerp van de sluis die meer camera’s noodzakelijk maakt. De hierdoor ontstane onveilige situatie naar het oordeel van de eindbeheerder vereist meer camera’s. Beide gebeurtenissen waren bij de aanbesteding niet voorzien. Het uiteindelijke ontwerp van de sluis en de gevolgen daarvan konden door opdrachtgever niet worden voorzien. Het werk is gegund op basis van de UAV-GC en deze contractvorm laat een zekere vrijheid voor de opdrachtnemer om het werk te ontwerpen. De verhoging van deze wijziging bedraagt: 5 650,24 EUR en blijft samen met VTW162 (94 932,06 EUR) beneden de waarde van 50 % van de oorspronkelijke opdracht.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 60 124 356.22 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 186 612 356.22 EUR