Lieferungen - 76981-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Wettbewerblicher Dialog 

Polen-Krakau: Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke

2020/S 033-076981

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 351081570
Postanschrift: ul. Mogilska 109 pokój 101B
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-571
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Gumiela, Iwona Olszańska
E-Mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Fax: +48 126154887

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.malopolska.policja.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pojazdu specjalistycznego – platformy szturmowej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.25.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144000 Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalistycznego typu platforma szturmowa o konstrukcji i wyposażeniu umożliwiającym wykonywanie zadań polegających na prowadzeniu działań bojowych, zmierzających do likwidacji zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania w środowiskach prezentujących zagrożenia typu CBRN-E.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostawy platformy szturmowej jest siedziba Zamawiającego – Kraków, ul. Mogilska 109, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalistycznego typu platforma szturmowa o konstrukcji i wyposażeniu umożliwiającym wykonywanie zadań polegających na prowadzeniu działań bojowych, zmierzających do likwidacji zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania w środowiskach prezentujących zagrożenia typu CBRN-E.

2. Pojazd z pełnym wyposażeniem oraz platformą szturmową w pozycji transportowej musi umożliwiać poruszanie się po drogach twardych i gruntowych oraz bezdrożach w terenie.

3. Platforma szturmowa musi być wyposażona w 2 niezależne pomosty. Każdy z pomostów musi posiadać funkcję automatycznego podnoszenia i opuszczania oraz musi by wyposażony w automatycznie wysuwany i wsuwany trap. Regulacja ustawienia każdego z pomostu i trapu musi odbywać się w sposób płynny i gwarantować pracę w pełnym zakresie przy maksymalnym obciążeniu co najmniej 6 osób (6 x 120 kg) rozstawionymi na całej długości platformy. Wysokość operacyjna musi wynosić minimum 6,0 m od poziomu gruntu, co umożliwi to bezpośrednie wejście na piętro budynku, na pokład samolotu oraz do pokonania ogrodzeń i murów. Przednia szyba pojazdu i pokrywa silnika muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem w wyniku spadających z góry przedmiotów.

4. Wyposażenie pojazdu stanowić będzie co najmniej:

1) Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w ruchu oraz wzmacniacz z funkcją megafonu.

2) Radiotelefon analogowo-cyfrowy z zamontowaną anteną, niezbędny w celu odpowiedniej komunikacji, pozwalającej na koordynowanie działań pomiędzy służbami w sytuacjach kryzysowych.

Szczegółowy opis potrzeb i wymagań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Opis jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert (w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego):

1) cena: im mniej tym lepiej;

2) długość całkowita: im mniej tym lepiej;

3) wysokość całkowita: im mniej tym lepiej;

4) prędkość maksymalna: im więcej tym lepiej;

5) różnica pomiędzy masą (dopuszczalną ładownością) a masą własną pojazdu: im więcej tym lepiej;

6) spalanie: im mniej tym lepiej.

Zamawiający, działając w oparciu o art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 14/06/2020
Ende: 14/05/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

1. Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego trzech Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 3, Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

3. Zamawiający wprowadza kryteria selekcji dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych. Zaprosi do złożenia oferty trzech Wykonawców z największym doświadczeniem w tej dziedzinie (największą ilością punktów).

4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 3, zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców spełniających te warunki

5. W sytuacji, kiedy na 3 miejscu znajdzie się więcej niż 1 Wykonawca z taką samą liczbą punktów, Zamawiający zaprosi wszystkich tych Wykonawców do dialogu. W sytuacji, kiedy więcej niż 3 Wykonawców uzyska maksymalną liczbę punktów, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów. Zamawiający zaprosi Wykonawców z uwzględnieniem powyższych zapisów.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nazwa Projektu:„Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020. Na chwilę przesyłania Ogłoszenia brak numeru identyfikacyjnego Projektu.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 PLN.

2. Szczegółowe informacje dot. sposobu i terminu wniesienia wadium określone zostaną w SIWZ

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot. warunków, kryteriów selekcji, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów, RODO, zawarte są w Ogłoszeniu dostępnym na stronie internetowej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 1 Pzp. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań związanych z kompetencjami lub uprawnieniami doprowadzenia określonej działalności zawodowej.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu a także spełnia kryteria selekcji w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

2. Zobowiązanie o którym mowa w pkt. I.6 Ogłoszenia, podpisane przez podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca (złożone wyłącznie w oryginale) – jeżeli dotyczy

3. Po analizie wniosków Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy je złożyli, o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków (art. 57 ust. 1 oraz art. 60d ust. 1 Pzp).W odpowiedzi na tę informację Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia jej przekazania, przedkładają Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (art. 24 ust. 11 Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia

4. Zamawiający przed zaproszeniem do dialogu wezwie Wykonawców, zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w cz. IV.1 Ogłoszenia o zamówieniu z zastrzeżeniem ust. 4

Uwaga! Wykonawca może polegać na zasobach podmiotów trzecich jedynie przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, nie jest dopuszczalne poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania kryteriów selekcji.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków informacje na temat wstępnego harmonogramu postępowania, podziale dialogu na etapy, sposobu prowadzenia dialogu, podstawy wykluczenia zawarte są w Ogłoszeniu o zamówieniu dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców zaproszonych do dialogu.

Termin wykonania zamówienia do 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie później niż do 14.5.2021.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań związanych z sytuacją ekonomiczną i finansową.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, co najmniej dwie dostawy (w ramach odrębnych umów), każda dostawa co najmniej jeden pojazd używany do celów specjalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym o wartości 500 000,00 PLN brutto każda.

2. Punktacja:

1) 1 punkt za dostawę jednego pojazdu używanego do celów specjalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym o wartości 500 000,00 PLN brutto (maksymalnie 5 dostaw);

2) 1 punkt za dostawę jednego pojazdu używanego do celów specjalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – platformy szturmowej o wartości 500 000,00 PLN brutto.

3. Maksymalnie można otrzymać 10 punktów.

4. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

1) W pierwszej kolejności komisja będzie sprawdzać warunki udziału w postępowaniu (minimum dwie dostawy w ramach odrębnych umów, każda dostawa minimum jeden pojazd używany do celów specjalnych) o wartości 500 000,00 PLN brutto każda – Wykonawca musi uzyskać dwa punkty.

2) W dalszym etapie, komisja będzie przyznawać dodatkowe punkty, zarówno za każdą dostawę ponad wymagane minimum jak i za rodzaj dostarczanego pojazdu.

3) Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który dostarczył 5 pojazdów używanych do celów specjalnych – platform szturmowych, w ramach pięciu odrębnych umów o wartości 500 000,00 PLN brutto każda.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegóły związane z realizacją umowy przedstawione będą w załączniku do SIWZ pn. „Projekt umowy”. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określony zostanie w projekcie umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Wettbewerblicher Dialog
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 04/05/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przed zaproszeniem do dialogu wezwie Wykonawców, zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w cz. IV.1 Ogłoszenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

10) wykazu wykonanych dostaw (zamówień) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie;

11) dowodów określających czy dostawy przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020