Lieferungen - 76986-2020

17/02/2020    S33

България-Добрич: Електрическа енергия

2020/S 033-076986

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) — Добрич
Национален регистрационен номер: 1218582201656
Пощенски адрес: ул. „Независимост“ № 5, ет. 4
Град: Добрич
код NUTS: BG332 Добрич
Пощенски код: 9300
Държава: България
Лице за контакт: д-р Бисерка Атанасова Пачолова
Електронна поща: dobrich@dob.nhif.bg
Телефон: +359 58654500
Факс: +359 58654555

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nhif.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/256

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.nhif.bg/page/2097
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) — Добрич
Национален регистрационен номер: 1218582201656
Пощенски адрес: ул. „Независимост“ № 5, ет. 4
Град: Добрич
Пощенски код: 9300
Държава: България
Лице за контакт: Деловодство
Телефон: +359 58654500
Електронна поща: dobrich@dob.nhif.bg
Факс: +359 58654555
код NUTS: BG332 Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nhif.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/256

I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: здравно осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК — Добрич

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на възложителя за смяна на доставчика на електроенергия.

2. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.

4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 на техническите изисквания и спецификации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

РЗОК — Добрич, гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 5, ет. 4, административна сграда

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обекта на възложителя за смяна на доставчика на електроенергия.

2. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ;

4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 на техническите изисквания и спецификации, приложение към настоящата документация (отделен файл), с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока. Прогнозното количество електрическа енергия не задължава възложителя да го потреби. Възложителят си запазва правото на промяна на потребяваното количество в зависимост от възникналата необходимост, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставката.

5. Прогнозното количество активна електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е определено на базата на измерените количества потребена електрическа енергия през минал период от 12 месеца и е оценено на 66 000 kWh.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

3.1.1. Участниците следва да притежават лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „А“ в еЕЕДОП, където представят информация за притежаваната лицензия, издадена от КЕВР.

3.1.2. Участниците следва да са регистрирани в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „А“ в еЕЕДОП, където представят информация за наличната регистрация в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

3.1.3. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за годност за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както следва:

— по т. 3.1.1 се представя заверено копие на валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР),

— по т. 3.1.2 се представя заверено копие на документ, издаден от ЕСО ЕАД, за налична регистрация като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

Документите по т. 3.1.1 и т. 3.1.2. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, буква „В“ в еЕЕДОП, където представят информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.

2. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

3. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии технически и професионални способности, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, като представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, предвидени в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, той трябва да е изпълнил най-малко 1 услуга с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката.

Като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка възложителят ще приема изпълнението на дейности по доставка на електрическа енергия за мрежи ниско напрежение с общо количество не по-малко от 60 000 kWh (шестдесет хиляди киловатчаса).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Съгласно документацията на обществената поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/03/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/03/2020
Местно време: 11:00
Място:

гр. Добрич, РЗОК — Добрич, ул. „Независимост“ № 5, ет. 4

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията пълномощно от законния/те представител/и на участника.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, чл. 107 от ЗОП, както и когато установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от такова дружество, освен ако е на налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), контролираните от тях лице и техните действителни собственици, като и когато е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в процедурата, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификация на клиента чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действително собственици по смисъла на §2 от ДР на ЗМИП и и Правилника за неговото прилагане, както и когато са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Всички условия са посочени подробно в документацията към поръчката и приложенията към нея.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/02/2020