Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77011-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Częstochowa: Arzneimittel

2020/S 033-077011

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Nationale Identifikationsnummer: DEZ.26.013.2020
Postanschrift: ul. Bialska 104/118
Ort: Częstochowa
NUTS-Code: PL224
Postleitzahl: 42-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Janeczek
E-Mail: annajaneczek@szpitalparkitka.com.pl
Telefon: +48 343673674
Fax: +48 343673674

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalparkitka.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.szpitalparkitka.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktów leczniczych

Referenznummer der Bekanntmachung: DEZ.26.013.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane szczegółowo w ilościach i asortymencie w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.

3. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu (...).

4. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatów zamiennie tj.: tabletki / tabletki powlekane / drażetki / kapsułki/ kapsułki twarde/ kapsułki miękkie; fiolki / ampułki.

5. Zamawiający dopuszcza wykreślenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z danej części w przypadku zakończenia produkcji lub (...).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktów leczniczych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Apteki WSzS.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa Produktów Leczniczych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Apteki WSzS.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu: brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – wg wzoru w załączniku 5 do SIWZ.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży koncesję lub zezwolenie głównego inspektora farmaceutycznego na obrót środkami farmaceutycznymi dopuszczonymi do obrotu, zgodnie z Ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 499) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku, gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja lub zezwolenie, należy dołączyć stosowne oświadczenie.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej może wykazać jeden z Wykonawców, który będzie realizował zamówienie.

2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”:

1) JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej razem z ofertą, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) Wzór formularza JEDZ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

3) zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp – „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie (tj. w przypadku spółki cywilnej – każdy wspólnik spółki cywilnej składa JEDZ we własnym zakresie; w przypadku konsorcjum – każdy z członków konsorcjum składa JEDZ we własnym zakresie). JEDZ winien być wypełniony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Dokument JEDZ musi potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 ustawy Pzp nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolity dokument (JEDZ) dotyczący podwykonawców.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej:

1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa:

a) w rozdz. VII ust. 1, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego;

b) w rozdz. VII ust. 2, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji (...)

C.d. w sekcji VI.3.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zasadach określonych we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 001-000128
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA, pawilon D, II piętro, pokój nr 3.29 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

C.d z sekcji III.1

7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego złoży za pośrednictwem platformy zakupowej wymagane dokumenty:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca (...);

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca (...);

d) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...);

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo (...);

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (...).

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) koncesję lub zezwolenie głównego inspektora farmaceutycznego na obrót środkami farmaceutycznymi dopuszczonymi do obrotu, zgodnie z Ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 499) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja lub zezwolenie, należy dołączyć stosowne oświadczenie.

8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie za pośrednictwem platformy zakupowej:

1) Formularz oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ – wypełniony w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przeniesienie do formularza ofertowego ceny zaoferowanej w każdym załączonym do oferty formularzu asortymentowo-cenowym.

2) Formularz asortymentowo-cenowy (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ – wypełniony w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe obliczenie cen poszczególnych pozycji i sumy formularza oraz prawidłowe przeniesienie jej do formularza ofertowego.

3) Pełnomocnictwo.

4) Dowód wpłaty wadium, o którym mowa w rozdz. VIII.

5) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ.

9. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana w przypadku składania oferty na całość zamówienia wynosi 17 940,00 PLN. Wysokość wadium na poszczególne części zamówienia określa SIWZ, rozdz. VIII.

10. Treść klauzuli infor. z art. 13 RODO zastosowanej przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiono w rozdz. XXI SIWZ.

11. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII pkt 7–11 SIWZ składają: Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

Pozostałe informacje zawiera SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018 r. poz. 1092);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020