Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77021-2020

Submission deadline has been amended by:  130435-2020
17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Przemyśl: Heizkessel für Zentralheizungen

2020/S 033-077021

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Przemyśl
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Przemyśl
NUTS-Code: PL822
Postleitzahl: 37-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marian Baran
E-Mail: przetarg@um.przemysl.pl
Telefon: +48 166752038

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.przemysl.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Miejskiej Przemyśl” w ramach projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl ..."

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621220
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 10 indywidualnych odbiorców (uczestników projektu).

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 10 indywidualnych odbiorców (uczestników projektu) zgodnie z charakterystyką urządzeń, dokumentacją projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę – dokumentami stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ;

b) dostawę i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i wymagań kotła dla 8 uczestników projektu;

c) wykonanie dla każdego uczestnika projektu na podstawie załączonego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę – wewnętrznej instalacji gazowej tj. odcinka od skrzynki gazomierzowej/gazomierza do miejsca instalacji kotła gazowego kondensacyjnego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822
Hauptort der Ausführung:

Realizacja dostaw oraz montaż, będzie realizowana na terenie miasta Przemyśla

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 10 indywidualnych odbiorców (uczestników Projektu).

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 10 indywidualnych odbiorców (uczestników projektu) zgodnie z charakterystyką urządzeń, dokumentacją projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę – dokumentami stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ:

— kocioł kondensacyjny GKS1 – 1 sztuka,

— kocioł kondensacyjny GKS3 – 2 sztuki,

— kocioł kondensacyjny GKS4 – 1 sztuka,

— kocioł kondensacyjny GKS5 – 5 sztuk,

— kocioł kondensacyjny GKP5 – 1 sztuka,

b) dostawę i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i wymagań kotła dla 8 uczestników projektu:

— wkład kominowy długości do 8 m – 3 sztuki,

— wkład kominowy długości od 8 do 10 m – 1 sztuka,

— wkład kominowy długości od 10 do 15 m – 3 sztuki,

— wyrzut spalin przez ścianę do 2 m – 1 sztuka,

c) wykonanie dla każdego uczestnika projektu na podstawie załączonego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę – wewnętrznej instalacji gazowej tj. odcinka od skrzynki gazomierzowej/gazomierza do miejsca instalacji kotła gazowego kondensacyjnego; Uwaga: zakres zamówienia nie obejmuje odcinka instalacji do zasilania kuchenki gazowej;

d) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów instalacji;

e) instalacja układu sterującego;

f) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji;

g) napełnienie instalacji;

h) uruchomienie instalacji i rozruch technologiczny instalacji;

i) regulacja instalacji;

j) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, wymaganych prób i badań;

k) uzyskanie niezbędnych opinii/pozwoleń do prawidłowej eksploatacji zamontowanego urządzenia;

l) przeszkolenie użytkowników instalacji oraz w obsłudze zamontowanych urządzeń;

m) przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej oraz ogólnego schematu instalacji i karty gwarancyjnej Zamawiającemu, a instrukcji obsługi Użytkownikowi instalacji;

2) wszystkie użyte urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe i spełniać wymagania opisane w charakterystyce urządzeń oraz być kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć;

3) dostarczone i zamontowane kotły kondensacyjne mają być opalane gazem z istniejącej instalacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.03.03.01-18-0013/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

6. Termin realizacji zamówienie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

1) Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu przedkłada wraz z ofertą, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części i stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

3) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie informacji z otwarcia ofert, składa poprzez platformę bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26 ust. 1 potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz dostaw wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumenty np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, o których mowa wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w niniejszym postępowaniu na kwoty nie niższe niż 50 000,00 PLN.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w terminie składania ofert posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

3) wykaz osób posiadających uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a wymagane przepisami Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) tj. co najmniej 1 osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie posiadającą udokumentowaną co najmniej 24 miesięczną praktykę zawodową dotyczącą kierowania i nadzorowania robot objętych przedmiotem zamówienia i nadzorował montaż co najmniej 10 kotłów objętych przedmiotem zamówienia oraz należy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób, dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

ciąg dalszy w sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zdolność techniczna Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie dostarczył i zamontował, co najmniej 10 sztuk kotłów gazowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie – dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Zdolność zawodowa Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) tj. co najmniej 1 osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie i nadzorował montaż co najmniej 10 kotłów objętych przedmiotem zamówienia, oraz należy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów Ustawy z dnia 22.12.2015 r . o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2:

8) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne należności – w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22;

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

9) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

10) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże miejsce przechowywania przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów (nr postępowania) oraz oświadczy, że posiadane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty są aktualne oraz wskaże bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, z których Zamawiający ma pobrać dokumenty.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 5.5 i 5.6 rozdziału III SIWZ (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1) rozdziału III SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od 5.4 do 5.8 rozdziału III SIWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy występujący wspólnie

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawca będący pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie składających ofertę za pośrednictwem platformy wypełnia dane na platformie dotyczące pozostałych podmiotów.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

Ciąg dalszy w sekcji III.2.2) Warunki realizacji umowy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3

3) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt 5 rozdziału III SIWZ dokumenty i oświadczenia, dotyczące podstaw wykluczenia, wymienione w pkt 5.4–5.6 oraz pkt 5.8 i 5.9 rozdziału III SIWZ.

4) Dokumenty wymienione w pkt 5.1–5.3 składa, w terminie, o którym mowa w pkt 5 rozdziału III SIWZ, odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który/którzy wskazuje/wskazują spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu.

Pozostałe informacje dotyczące dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia znajdują się w rozdziale III SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, pok. nr 43.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020