Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77035-2020

Submission deadline has been amended by:  157262-2020
17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bielsko-Biała: Kabelverteilschrank

2020/S 033-077035

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Postanschrift: ul. Wyzwolenia 18
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aurelia Wójcik
E-Mail: a.wojcik@onkologia.bielsko.pl
Telefon: +48 338168134
Fax: +48 334984044

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.onkologia.bielsko.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.onkologia.bielsko.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń 2 serwerowni w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.271.5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31213300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące adaptacji i wyposażenia pomieszczeń 2 serwerowni oraz dostawa infrastruktury serwerowni wraz z montażem dla potrzeb Zamawiającego i obejmuje:

— Główne Centrum Przetwarzania Danych,

— Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31140000
35100000
45311000
45312200
45314300
45331000
45400000
72710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225
Hauptort der Ausführung:

Budynek Zakładu Radioterapii oraz budynek Warsztatów Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczące się przy ul. Wyzwolenia 18, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Niniejsze zadanie dotyczy uruchomienia 2 w pełni funkcjonalnych serwerowni zlokalizowanych na terenie szpitala:

— Głównego Centrum Przetwarzania Danych (GCPD),

— Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD).

W ramach adaptacji i wyposażenia Głównego Centrum Przetwarzania Danych zostaną wykonane dostawy wyposażenia oraz prace adaptacyjne wymienione poniżej:

1) dostawa, montaż pięciu szaf serwerowych RACK,

2) dostawa i montaż systemu klimatyzacji,

3) dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji i gaszenia pożaru,

4) dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego,

5) dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego,

6) dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu,

7) dostawa, montaż i konfiguracja urządzenia brzegowego klasy UTM,

8) ułożenie i wykonanie połączeń kabla światłowodowego wewnątrz budynku GCPD (serwerownia).

W ramach adaptacji i wyposażenia Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych zostaną wykonane dostawy urządzeń wraz z konieczną ich instalacją:

1) dostawa, montaż trzech szaf serwerowych RACK,

2) dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji,

3) dostawę, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji i gaszenia pożaru,

4) dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego,

5) dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu.

Ponadto Zamawiający wymaga wykonanie następujących prac:

1) dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego,

2) demontaż instalacji centralnego ogrzewania,

3) demontaż istniejących drzwi do pomieszczenia ZCPD,

4) montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych, o podwyższonej odporności ogniowej,

5) malowanie i zabezpieczenie ścian w klasie odporności ogniowej 60 min.,

6) wykonanie zabezpieczenia okien – Zamawiający dopuszcza demontaż stolarki okiennej i zamurowanie otworu okiennego,

7) wykonanie projektu elektrycznego zasilania ZCPD,

8) wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z wcześniej wykonanym projektem elektrycznym,

9) wykonanie systemu uziemień i połączeń wyrównawczych,

10) ułożenie kabla zasilającego z rozdzielni zlokalizowanej w budynku głównym do pomieszczenia ZCPD- zgodnie z wcześniej wykonanym projektem elektrycznym,

11) ułożenie i wykonanie połączeń kabla światłowodowego wewnątrz budynku głównego od złącza zlokalizowanego przy pomieszczeniu statystyki do ZCPD.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 210
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPSL.02.01.00-24-0201/18-007

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia:

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie niższą niż 750 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia:

a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w ww. okresie co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie i instalacji infrastruktury związanej z systemem klimatyzacji (instalacje i urządzenia) każdego o o wartości minimum 550 000,00 PLN brutto potwierdzonego stosownymi dokumentami że zostało ono wykonane należycie.

W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień dokonania dostawy;

b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowaniem na czas realizacji zamówienia minimum:

— 1 osobą pełniącą funkcję kierownika projektu posiadającą uprawnienia na poziomie certyfikatu Prince2 Foundation lub równoważnego w tym zakresie i brała udział w co najmniej 2 projektach związanych z infrastrukturą IT o wartości minimum 700 000 PLN brutto każdego z nich,

— 2 osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne typu D do wykonywania pomiarów elektrycznych,

— 2 osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne typu E do 1KV (eksploatacja, wykonawstwo),

— 2 osobami posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji instalacji sieci światłowodowych w zakresie instalacji, pomiarów, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń; dla sieci o ilości zakończeń co najmniej 1 000.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Integralną część umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa paragraf 12.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie załączników (Ofert).https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings

Dział Zamówień Publicznych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczący się przy ul. Wyzwolenia 18, w budynku dyrekcji – II piętro, pokój nr 14.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wszyscy zainteresowani bez ograniczeń.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ponadto o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

a) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

b) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp;

c) spełnią warunki dodatkowe:

— zaoferują nie krótszy niż 30-dniowy termin płatności za wykonane zamówienie – załącznik nr 1 do SIWZ,

— złożą wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ,

— złożą wypełniony formularz zestawienia oferowanych rozwiązań – zał. nr 1A do SIWZ,

— zabezpieczą ofertę wadium w formie i na zasadach określonych w SIWZ,

— przedstawią opisy techniczne w postaci kart katalogowych, testów oraz certyfikatów określonych w w załączniku nr 4 do SIWZ w odniesieniu do urządzeń, wobec których Zamawiający wyraźnie zaznaczył taką konieczność.

2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

2.1. oświadczenie w formie jednolitego dokumentu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2.2. wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;

2.3. wypełniony formularz zestawienia oferowanych rozwiązań – załącznik nr 1A do SIWZ;

2.4. dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w rozdziale XVII pkt 1 SIWZ w kwocie 15 000,00 PLN;

2.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4.2 SIWZ a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania;

2.6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III pkt 1.2 oraz pkt 1.3 polegają na zdolnościach innych podmiotów.

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w sekcji III należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumenty o których mowa w sekcji III pkt 1.2 oraz pkt 1.3.

4. W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie pkt 1 oraz pkt 4 należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumenty i oświadczenia o których mowa w paragrafie 5 pkt 1, 4, 5 oraz 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie opisy techniczne w postaci kart katalogowych, testów oraz certyfikatów określonych w załączniku nr 4 do SIWZ – tylko w odniesieniu do urządzeń, wobec których Zamawiający wyraźnie zaznaczył taką konieczność.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020