Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77036-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Košice: Essensgutscheine

2020/S 033-077036

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Košický samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 35541016
Postanschrift: Námestie Maratónu mieru 1
Ort: Košice-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK042
Postleitzahl: 042 66
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing.Drahomíra Minčičová
E-Mail: drahomira.mincicova@vucke.sk
Telefon: +421 557268404
Fax: +421 557268119

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://web.vucke.sk/sk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://ksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/107
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://ksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/107
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)

Referenznummer der Bekanntmachung: NLZ5_2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199770
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 488 663.78 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042
Hauptort der Ausführung:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 62 Košice Staré mesto, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných lístkov (poukážok) pre zamestnancov verejného obstarávateľa a poslancov zastupiteľstva verejného obstarávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky

Nominálna hodnota stravných poukážok je:

— 4,00 EUR v predpokladanom celkovom objeme 121 050 kusov

— 5,10 EUR v predpokladanom celkovom objeme 684 kusov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 488 663.78 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

III.1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2,resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

III.1.1.2 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.

III.1.1.3 Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

III.1.1.4 Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

III.1.1.5 Ak je uchádzačom skupina dodávateľov podmienky účasti preukazuje v súlade s § 37 ods. 3 a ods. 4 zákona.

III.1.1.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, uchádzači v ponuke nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a),b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.7 V súvislosti s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla právnickým osobám na účely preukázania osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.

Upozornenie:

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ upozorňuje, že takýto uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a),b), c a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredkladá doklad resp. doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov, podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), a písm. e)zákona o verejnom obstarávaní, z informačných systémov verejnej správy sa netýka hospodárskych subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Podrobnosti vykonania zákazky sú uvedené v návrhu Rámcovej dohody, ktorá je prílohou súťažných podkladov

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, SLOVENSKO, zasadačka č. 310

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Podrobnosti o oprávnených osobách a otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.3.1 Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://ksk.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://ksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/107.

Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.

VI.3.2 Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

VI.3.3 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://ksk.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.

Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://ksk.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál.

VI.3.4 Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet:

OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;

Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

VI.3.5 Výnimky z elektronickej komunikácie: viď výkladové stanovisko úradu č. 3/2018 Žiadosti o nápravu a námietky akceptovateľné v listinnej podobe a cez elektronické schránky.

V.3.6 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,,JED"), pričom z predloženého dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom,obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom dokumentu JED, vyplniť len oddiel časti IV: "Globálny údaj, bez toho, aby vypĺňali ostatné relevantné oddiely predmetnej časti.

VI.3.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa §57 ods.1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.3.8 Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v súlade s § 28 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že predmetom zákazky je len 1 komodita stravné poukážky a aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku. Rozdelenie zákazky na časti by bolo pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne.

VI.3.9 Podmienky a pravidlá neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch sa v procese verejného obstarávania riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

VI.3.10 Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 zákona druhá veta rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzná verejná súťaž).

VI.3.11 Predmetné verejné obstarávanie nie je

a) zelené verejné obstarávanie,

b) obstarávanie inovácií,

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020