Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77074-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Chirurgische Implantate

2020/S 033-077074

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Postanschrift: ul. Rzgowska 281/289
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 93-338
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Drozdowska
E-Mail: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl
Telefon: +48 422711752
Fax: +48 422711750

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.iczmp.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.iczmp.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Postanschrift: ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój nr 15
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 93-338
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Drozdowska
E-Mail: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl
Telefon: +48 422711752
Fax: +48 422711750

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.iczmp.edu.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP/18/2020 – Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu „CZMP”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/18/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33184100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu „CZMP”.

2. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
Hauptort der Ausführung:

Dostawa do Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pkt 1: Kompleksowy system do leczenia skolioz wczesnodziecięcych – 8 elementowy oparty na prętach magnetycznych z wewnętrznym mechanizmem wzrostowym i przez skórną kontrolą wydłużenia z opcją neuromonitoringu oraz śródoperacyjnej kontroli balansu strzałkowego – 10 zestaw.

Pkt 2: System do tylnej stabilizacji w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa do zastosowania ze zintegrowanym systemem śródoperacyjnego neuromonitoringu – 10 zestaw.

Pkt 3: Kompleksowy system do korekcji i stabilizacji deformacji w obrębie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego z opcją neuromonitoringu oraz śródoperacyjnej kontrolib alansu strzałkowego – 15 zestaw.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin uzupełnienia depozytu / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Podstawa prawna:

art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach – jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Pilna potrzeba zakupu asortymentu objętego niniejszym postępowaniem, wynika z nierozstrzygnięcia uprzednio prowadzonych postępowaniach przetargowych o numerze ZP/127/2019 oraz ZP/3/2020 w części objętej w obecnej procedurze, a tym samym z zakończenia terminu obowiązywania umów oraz wyczerpania ilości w obowiązujących umowach. Asortyment ujęty w niniejszym postępowaniu jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Instytutu CZMP, poprzez zapewnienie pacjentom prawidłowego leczenia.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 10:15

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Za 24 miesiące.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia:

art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona/ jakie Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zgodnie z art. 26 ust. 6, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od udostępnienia na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia...,

5. złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu została złożona jedna oferta,

6. oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert,

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Informacje dotyczące wspólnego ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały opisane w treści SIWZ.

II. Wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 33 883,00 PLN, słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote.

III. Kryteria oceny ofert: cena – waga 95, termin uzupełnienia depozytu – waga 5.

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

V. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020