Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77147-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Medizinische Geräte

2020/S 033-077147

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Stępińska 19/25
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-739
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szpital Czerniakowski Sp z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
E-Mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Telefon: +48 223186313
Fax: +48 223186341

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: sp.z o.o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa aparatury medycznej – okulistycznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: 09/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej – pakiet nr 1–3:

1) pakiet nr 1 – autokeratorefraktometr ze stolikiem – 2 szt.;

2) pakiet nr 2 – aparat do krioaplikacji wraz z sondami – 1 szt.;

3) pakiet nr 3 – lampa szczelinowa ze stolikiem – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wypełnić go i załączyć do oferty (oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.

3. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Autokeratorefraktometr ze stolikiem

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91
Hauptort der Ausführung:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej – pakiet nr 1–3:

1) pakiet nr 1 – autokeratorefraktometr ze stolikiem – 2 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wypełnić go i załączyć do oferty (oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Oferowany okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat do krioaplikacji wraz z sondami

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91
Hauptort der Ausführung:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej – pakiet nr 1–3:

1) pakiet nr 2 – aparat do krioaplikacji wraz z sondami – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wypełnić go i załączyć do oferty (oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Oferowany okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lampa szczelinowa ze stolikiem

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91
Hauptort der Ausführung:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej – pakiet nr 1–3:

1) pakiet nr 3 – lampa szczelinowa ze stolikiem – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wypełnić go i załączyć do oferty (oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Oferowany okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie jest składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej także jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z serwisu eESPD (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, lub za pośrednictwem elektronicznej platformy e-Zamawiający pod adresem: https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 11:15
Ort:

Otwarcie nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem: https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/. Otwarcie ofert na platformie e-Zamawiający dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie e-Zamawiający Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020