Lieferungen - 77154-2020

Submission deadline has been amended by:  118625-2020
17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Cluj-Napoca: Automatisierungssystem

2020/S 033-077154

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Cluj-Napoca
Nationale Identifikationsnummer: 4305857
Postanschrift: Str. Moților nr. 1-3
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400001
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): lucia lupea
E-Mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariaclujnapoca.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089438
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziționarea echipamentelor necesare dotării laboratorului „Machine Learning & Automation” din cadrul proiectului „Cluj Future of Work”

Referenznummer der Bekanntmachung: 626641
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48921000 Automatisierungssystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziționarea echipamentelor necesare dotarii laboratorului „Machine Learning & Automation” din cadrul proiectului „Cluj Future of Work”, conform caietului de sarcini; clarificarile pot fi solicitate cu cel tarziu 20 de zile anterior datei limita de depunere oferte, iar raspunsul la clarificari se va depune cu 10 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 016 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziționarea echipamentelor necesare dotarii laboratorului „Machine Learning & Automation” din cadrul proiectului „Cluj Future of Work”, conform caietului de sarcini; clarificarile pot fi solicitate cu cel tarziu 20 de zile anterior datei limita de depunere oferte, iar raspunsul la clarificari se va depune cu 10 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factor tehnic / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Urban Innovative Actions - Cluj Future of Work

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art. 170 alin. (1) si 183 alin. (1) din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1) certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru „pentru care exista obligatii de plata” la momentul depunerii acestora;

2) cazier judiciar pentru operatorul economic;

3) cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5) orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;

6) orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— primar – Emil Boc,

— presedinte comisie de evaluare – Ovidiu Cimpean,

— membrii comisiei de evaluare – Lucia Lupea, Dalila Ciuclan, Ioan Bogdan, Marcel Pirvu, Ramona Serdean, Ramona Garda.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98.2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Aceasta cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență similară prin furnizarea de produse similare celor descrise în caietul de sarcini, duse la bun sfârșit, la nivelul ultimilor 3 ani.

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să o subcontracteze și datele de recunoștere ale subcontractanților propuși. Subcontractantul/subcontractanții propusi nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Experiența similară a furnizorului în livrarea unor produse similare celor din contract îl va ajuta pe acesta să își ducă la bun sfârșit contractul fără probleme majore, să se adapteze și să treacă de orice provocări sau obstacole care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, valoarea contractului (fără TVA), valoarea livrarilor similare, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil. La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, trebuie să prezinte documentele justificative: certificate/documente edificatoare emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, care să confirme experiența similară, astfel cum a fost solicitată, respectiv din care să rezulte: beneficiarul, indiferent dacă acesta este autoritate contractantă sau client privat; obiectul contractului; valoarea contractului; valoarea livrarilor similare; data încheierii contractului; perioada derulării contractului; ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil (dacă este cazul). Autoritatea contractanta se poate adresa direct beneficiarului final cu o cerere pentru confirmarea experientei similare declarate.

În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Dacă prin subcontractare nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Se solicită tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte și acordul/acordurile de subcontractare, urmând ca documentele justificative ale subcontractantului/subcontractanților să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Garantia de participare se restituie in conditiile articolului 38 din HG 395/2016. Ofertantii au obligatia de a specifica care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul ofertei depuse. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, solicitate in fisa de date a achizitiei.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta actului ce se doreste a fi contestat.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020