Lieferungen - 77176-2020

17/02/2020    S33

Sverige-Stockholm: Skyltar och liknande föremål

2020/S 033-077176

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Karolinska Institutet, Universitetsförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 202100-2973
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 171 77
Land: Sverige
Kontaktperson: Juliette Olsson Panfichi
E-post: juliette.olsson.panfichi@ki.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ki.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afppvoqfdl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afppvoqfdl&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Skyltar

Referensnummer: 2-5949/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44423400 Skyltar och liknande föremål
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Inbjudan till upphandling

Karolinska Institutet inbjuder er härmed att lämna anbud avseende ramavtal för skyltar.

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av KI:s samtliga institutioner och enheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till KI, i fortsättningen kallade avropare.

KI avser teckna ramavtal med två (2) rangordnade leverantörer, förutsatt att fler än ett (1) anbud inkommit och att anbud uppfyller ställda krav.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34928472 Skyltar
34992000 Skyltar och upplysta skyltar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bakgrund och omfattning

Ramavtalet ska täcka in KI:s behov av skyltleverantörer som kan ta fram skyltförslag i samarbete med vår fastighetsavdelning och de olika institutionerna. Ramavtalet ska bland annat täcka in behovet av samordnare, leverans samt installation av skyltar. I uppdraget ingår att både ta fram skyltförslag för nya byggnader samt att komplettera i befintliga byggnader. KI har en grafisk profil med ett skyltkoncept som leverantören ska följa när skyltförslag tas fram.

För KIs projekt finns behov av samordnare som deltar löpande i skyltmöten. Samordnaren ska koordinera de olika projekten. Skyltleverantören/samordnaren ska, vid behov, kunna ta fram underlag för bygglov.

Preliminär uppskattning av byggnader som kommer behöva installationer av skyltar under de närmaste åren:

Student- och gästforskarbostäder

Verksamhetsanpassning student- och kontorsytor ca 3 000 kvm

Laboratorium ca 4 700 kvm

Utöver detta kommer löpande komplettering i befintliga byggnader på Campus Solna, Flemingsberg, Danderyd och Södersjukhuset att efterfrågas.

Anbud ska lämnas för hela uppdraget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 04/04/2020
Slut: 03/04/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/03/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/08/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/03/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2020