Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77182-2020

Submission deadline has been amended by:  125981-2020
17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Sieradz: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2020/S 033-077182

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sieradz
Postanschrift: ul. Armii Krajowej 5
Ort: Sieradz
NUTS-Code: PL714
Postleitzahl: 98-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Pełka
E-Mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
Telefon: +48 438275550
Fax: +48 438223201

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ugsieradz.finn.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sprawy wynikające z działalności jednostki samorządu terytorialnego

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 83 instalacji kolektorów słonecznych, 15 instalacji gruntowych pomp ciepła i 169 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZFZ.271.1.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 83 instalacji kolektorów słonecznych, 15 instalacji gruntowych pomp ciepła i 169 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach projektu pn. „Ekologiczna gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100
45331000
45261215
45300000
45311000
45331200
45315100
45315300
45315600
45330000
71320000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sieradz, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 83 instalacji kolektorów słonecznych: wykonanie dokumentacji projektowych dla instalacji kolektorów w prywatnych budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców gminy Sieradz, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się następujące zestawy instalacji, w ilościach: instalacje lokalizowane na / w budynku mieszkalnym (o pow. do 300 m2): zestaw 1: 2 kolektory płaskie o powierzchni apertury min. 1,865 m2 każdy, zasilające podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody użytkowej o objętości min. 240 dm3, w ilości 35 sztuk, zestaw 2: 3 kolektory płaskie o powierzchni apertury min. 1,865 m2 każdy, zasilające podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody użytkowej o objętości min. 270 dm3, w ilości 41 sztuk, zestaw 3: 4 kolektory płaskie o powierzchni apertury min. 1,865 m2 każdy, zasilające podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody użytkowej o objętości min. 370 dm3, w ilości 7 sztuk.

2. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 15 instalacji gruntowych pomp ciepła: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji gruntowych pomp ciepła dla prywatnych budynków należących do mieszkańców gminy Sieradz, dostawa elementów instalacji, wykonanie odwiertów i wymiennika pionowego dolnego źródła ciepła oraz przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji pomp ciepła w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się następujące typy instalacji gruntowych pomp ciepła, w zależności od ich mocy minimalnych i minimalnych pojemności zbiornika buforowego instalacji centralnego ogrzewania (zestawy), w ilościach: instalacje lokalizowane w budynku mieszkalnym (o pow. do 300 m2): zestaw 4: gruntowa pompa ciepła o mocy min. 7,60 kW, ze zbiornikiem buforowym instalacji centralnego ogrzewania o objętości min. 250 dm3, w ilości 8 sztuk; zestaw 5: gruntowa pompa ciepła o mocy min. 12,99 kW, ze zbiornikiem buforowym instalacji centralnego ogrzewania o objętości min. 300 dm3, w ilości 6 sztuk; zestaw 6: gruntowa pompa ciepła o mocy min. 17,10 kW, ze zbiornikiem buforowym instalacji centralnego ogrzewania o objętości min. 500 dm3, w ilości 1 sztuk.

3. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 169 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych dla mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gminy Sieradz, dostawa urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktaż użytkowników. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi się składać co najmniej z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. Przewiduje się następujące typy mikro-instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach: instalacje funkcjonalnie powiązane z budynkiem mieszkalnym (o pow. do 300 m2): zestaw paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min.: 1,68 kW – 1 szt.; 1,96 kW – 6 szt.; 2,24 kW – 2 szt.; 2,80 kW – 62 szt.; 3,36 kW – 4 szt.; 3,92 kW – 45 szt.; 4,48 kW – 2 szt.; 4,76 kW – 24 szt.; 5,04 kW – 1 szt.; 5,88 kW – 7 szt.; 6,44 kW – 1 szt.; 7,00 kW – 6 szt.; 7,28 kW – 1 szt.; 7,84 kW – 2 szt.; 9,80 kW – 4 szt.; 11,76 kW – 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa wymogu w zakresie tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Uwaga! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez 2 lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

Uwaga! W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca wykaże, że, w okresie ostatnich 5 lat przed okresem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) 2 zamówienia, każde obejmujące swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie łącznie co najmniej 100 instalacji: fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, dla gospodarstw domowych, każde o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto. Przez „1 zamówienie” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach 1 umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. 2 zamówień w ramach 1 umowy.

2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

— projektant branży sanitarnej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych;

— projektant branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji elektrycznych;

— kierownik robót branży sanitarnej – kierownik budowy – 1 osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych; oraz posiadająca certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych i w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny;

— kierownik robót branży elektrycznej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.5.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji elektrycznych.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ewentualne zmiany postanowień zawartych w umowie w stosunku do oferty określa pkt 20 IDW.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/03/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem systemu e-ZP Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert w systemie e-ZP dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

3. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni w systemie e-ZP w zakładce „Dokumenty”.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju/sali nr 30 Urzędu Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

— administratorem Twoich danych osobowych jest gmina Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, POLSKA, tel. (+48 43) 827-55-50 wew. 210-211, fax (+48 43) 822-32-01, e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl;

— inspektorem ochrony danych osobowych w gminie Sieradz Józef Goliński e-mail: ido@ugsieradz.com.pl; — Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZFZ.271.1.3.2020 na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 83 instalacji kolektorów słonecznych, 15 instalacji gruntowych pomp ciepła i 169 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach projektu pn. „Ekologiczna gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;

— odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” oraz przepisy ustawy z dnia 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429);

— Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.), przez okres 11 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 11 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

— obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

— w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

— posiadasz następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez gminę Sieradz Twoich danych osobowych: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Twoich dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych*; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

— nie przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez gminę Sieradz Twoich danych osobowych: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020