Lieferungen - 77329-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Elektrische Ausrüstung

2020/S 033-077329

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tehnicheski universitet — Sofiya
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: bul. „Kliment Ohridski“ No. 8, ucheben blok 1, etazh 3, kabinet No. 1317 — delovodstvo
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Donka Simeonova — yuriskonsult otdel „Obshtestveni porachki“
E-Mail: zop@tu-sofia.bg
Telefon: +359 29653906
Fax: +359 28683215

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tu-sofia.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/278

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по специални електрозадвижвания в роботиката за.... Продължава в раздел II.1.4) „Кратко описание“.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31600000 Elektrische Ausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Продължение от раздел II.1.1) „Наименование“:... нуждите на Технически университет — София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г. Доставеното оборудване по всяка обособена позиция трябва да бъде ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система от модули за специализирани електрозадвижвания в роботиката

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31682210 Messgeräte und Steuer- und Überwachungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив
Hauptort der Ausführung:

Франко адреса на възложителя: град Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система от модули за специализирани електрозадвижвания в роботиката. Системата позволява да бъдат изградени 5 стенда за обучение и провеждне на научни изследвания със специализирани сервозадвижвания, намиращи приложение в роботиката, включваща:

1) Модул „Специализирани задвижвания — 3D интерполация, АС серво, облачни услуги“.

2) Модул „Пуск и защита на електрозадвижвания“.

3) Модул „Честотни и сервозадвижвания и индустриални протоколи за комуникация (CANOpen, Modbus, Ethernet)“.

4) Модул „Специализирани електрически задвижвания в роботизираните системи, Cloud data collection“.

5) Модул „Интелигентно управление на автоматизирани системи“.

Минималните технически изисквания са подробно посочени в техническата спецификация, част от документацията за участие.

Гаранционен срок — минимум 12 месеца, считано от датата на подписване без забележки на приемно-предавателния протокол, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на оборудването.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

В технич. специф. към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалентно/и“

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 209-509588
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система от модули за специализирани електрозадвижвания в роботиката

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Със заповед № ОП-24/29.1.2020 г. е прекратена обществената поръчка в частта по обособена позиция № 1.

Мотиви:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП е отстранен единственият участник, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като ценовото предложение на участника не е изготвено при съблюдаване изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. На публичното отваряне на ценовите оферти Комисията е констатирала, че участникът е предложил обща стойност за изпълнение на горепосочената обособена позиция в размер на 123 485,22 BGN без ДДС, която надвишава посочената от възложителя максимална прогнозна стойност за обособената позиция, а именно: 123 217,29 BGN без ДДС. Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с допълнителни разпоредби, § 2, т. 25 от ЗОП възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато всички подадени оферти са неподходящи.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно част 6, глава 27, раздел I от ЗОП жалба може да се подаде в 10-дневен срок от получаването на решението за прекратяване.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020