Lieferungen - 77446-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Bleifreies Benzin

2020/S 033-077446

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Rezerw Materiałowych
Postanschrift: ul. Grzybowska 45
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Jankowski
E-Mail: zp@arm.gov.pl
Telefon: +48 223609269
Fax: +48 223609101

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.arm.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: rezerwy strategiczne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa do zapasów agencyjnych oraz świadczenie usługi magazynowania 97 000 m3 benzyny silnikowej 95

Referenznummer der Bekanntmachung: BPzp.261.71.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09132100 Bleifreies Benzin
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 97 000 m3 benzyny silnikowej 95 z usługą magazynowania w celu wypełnienia dyspozycji art. 3 ust. 2 pkt 2 Ustawy z 16.2.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1323, z późn. zm.).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 117 648 500.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63122000 Lagerhaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Hauptort der Ausführung:

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., ul. św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 97 000 m3 benzyny silnikowej 95 z usługą magazynowania w celu wypełnienia dyspozycji art. 3 ust. 2 pkt 2 Ustawy z 16.2.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1323, z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Dostawa do zapasów agencyjnych oraz świadczenie usługi magazynowania benzyny silnikowej 95 może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Aktualnie na rynku istnieje tylko jeden wykonawca dysponujący wymaganym wolumenem pojemności magazynowych, posiadający możliwości techniczne i organizacyjne do kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia. Z analiz rynkowych (w tym z prowadzonych w br. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi magazynowania benzyny silnikowej) wynika, że na krajowym rynku magazynowym utrzymuje się deficyt pojemności magazynowych. Ten stan stwarza realne zagrożenia realizacji planu rzeczowego zapasów agencyjnych na rok 2019, co może skutkować brakiem obligatoryjnie wymaganego poziomu zapasów interwencyjnych.

W sierpniu br. nastąpiła nowelizacja ustawy o zapasach, która między innymi wprowadziła możliwość czasowego utrzymywania zapasów agencyjnych w magazynach bezzbiornikowych (tzw. kawernach). Na podstawie art. 70a ust. 1 znowelizowanej ustawy o zapasach powstała możliwość wykorzystania tej jedynej wolnej pojemności magazynowej na krajowym rynku. Pojemność ta znajduje się w Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw „Góra” w Górze k. Inowrocławia – dalej „PMRiP”, a jedynym jej dysponentem jest Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

W zaistniałej sytuacji wykonawcą dostawy benzyny może być wyłącznie Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z uwagi na następujące przyczyny techniczne:

— do PMRiP (kawerny) paliwo jest tłoczone tylko rurociągiem produktowym, który jest bezpośrednio połączony z rafinerią PKN Orlen w Płocku,

— do PMRiP (kawern) jest przyjmowane i przechowywane w tym magazynie tylko paliwo pochodzące z produkcji rafinerii PKN Orlen S.A. w Płocku,

— zapasy agencyjne benzyny silnikowej będą przechowywane we wspólnej pojemności z analogicznym paliwem ww. Wykonawcy, dlatego niezbędne jest aby przechowywane produkty (paliwa) były kompatybilne pod względem właściwości fizyko-chemicznych (parametrów jakościowych), a co za tym idzie powinny pochodzić od tego samego producenta oraz z jego instalacji technologicznych w celu minimalizacji ewentualnych niekorzystnych zmian parametrów jakościowych podczas przechowywania.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa do zapasów agencyjnych oraz świadczenie usługi magazynowania 97 000 m3 benzyny silnikowej 95

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Postanschrift: ul. Chemików 7
Ort: Płock
NUTS-Code: PL923 Płocki
Postleitzahl: 09-411
Land: Polen

Internet-Adresse: www.orlen.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 117 648 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020