Lieferungen - 77472-2020

17/02/2020    S33

България-Пловдив: Медицински консумативи

2020/S 033-077472

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Диагностично-консултативен център V — Пловдив“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000466329
Пощенски адрес: ул. „Съединение“ № 42
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4023
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Рибарова - счетоводител
Електронна поща: dkc5_plovdiv@abv.bg
Телефон: +359 32261102/ +359 32261101
Факс: +359 32682890
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dkc5.com
Адрес на профила на купувача: http://dkc5.com/профил-на-купувача
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицински изделия за нуждите на „Диагностично-консултативен център V — Пловдив“ ЕООД по 12 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на медицински изделия за нуждите на „Диагностично-консултативен център V — Пловдив“ ЕООД по 12 обособени позиции

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Бързи тестове за специализирани вирусологични изследвания/тип сандвич с плака носител

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Склад на възложителя: гр. Пловдив, ул. „Съединение“ № 42

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на медицински изделия за нуждите на „Диагностично-консултативен център V — Пловдив“ ЕООД по 12 обособени позиции

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 197-477691
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: №5
Наименование:

Доставка на медицински изделия за нуждите на „Диагностично-консултативен център V — Пловдив“ ЕООД по 12 обособени позиции

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прекратява процедурата в частта за обособена позиция № 5.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/02/2020