Lieferungen - 77478-2020

17/02/2020    S33

България-Поморие: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 033-077478

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Поморие
Национален регистрационен номер: 000057179
Пощенски адрес: ул. „Солна“ № 5
Град: Поморие
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8200
Държава: България
Лице за контакт: Мирослав Динолов — директор на дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mayor@pomorie.bg
Телефон: +359 59622004
Факс: +359 59625236
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.pomorie.bg
Адрес на профила на купувача: https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=414
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване“ — Поморие по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка е разделена на 7 (седем) обособени позиции. Участниците имат право да подават оферти за 1 или повече обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия“,

— обособена позиция № 2 „Мляко и млечни изделия“,

— обособена позиция № 3 „Плодови и зеленчуци (консерви)“,

— обособена позиция № 4 „Месо и месни продукти“,

— обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци“,

— обособена позиция № 6 „Зеленчуци (замразени)“,

— обособена позиция № 7 „Други хранителни стоки“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03220000 Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Франко складовите бази на Общинско предприятие „Социално обслужване“ — гр. Поморие, с. Горица, с. Бата

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Описание на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване“ — Поморие, подробно описани като асортимент и изисквания за доставката им в техническата спецификация, неразделна част от документацията.

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции са подробно описани в техническата спецификация и са приблизително необходимите за двегодишен (двадесет и четири месеца) период, и са съобразени със заложените средства в бюджетите на социалните услуги. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Доставката на хранителни продукти ще се осъществява по предварителни писмени седмични заявки. Сроковете за изпълнение на доставките са посочени в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 082-194594
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 5
Наименование:

Пресни плодове и зеленчуци

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/02/2020