Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 77485-2020

17/02/2020    S33

Polen-Warschau: Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit

2020/S 033-077485

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Postanschrift: ul. Domaniewska 40
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 02-672
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Strzelecki
E-Mail: logistyka@mazowsze.straz.pl
Telefon: +48 225595210
Fax: +48 225595203
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.straz.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Postanschrift: ul. Podchorążych 38
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 00-463
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Stańkowska
E-Mail: zzpub@kgpsp.gov.pl
Telefon: +48 225233310
Fax: +48 225233332
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.straz.gov.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa autobusu do przewozu ratowników (minimum 30 miejscowy).

Referenznummer der Bekanntmachung: WL.2370.20.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35110000 Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu do przewozu ratowników zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami.

Uwaga: Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 016 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
34121000 Busse
34121500 Reisebusse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu do przewozu ratowników (minimum 30-miejscowy) zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;

c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w opisie stanowiącym załącznik nr 1 do dokumentacji zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności we wzorze umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji zamówienia.

Uwaga: szczegóły dotyczące przyznania punktów w kryterium oceny ofert (pkt II.2.5 przedmiotowego ogłoszenia) zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zalecane jest dokładne zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.05.02.00-00-0005/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym –etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i środowisko. Pełne informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zalecane jest zapoznanie się z niniejszą dokumentacją.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 232-568432
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa autobusu do przewozu ratowników (minimum 30-miejscowy)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Scania Polska S.A.
Postanschrift: al. Katowicka 316, Stara Wieś
Ort: Nadarzyn
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 05-830
Land: Polen
E-Mail: scania@scania.pl
Telefon: +48 223560100
Fax: +48 223560101
Internet-Adresse: www.scania.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 016 260.16 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 016 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w rozdziale IX, X i XI.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/straz.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie zobowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.); dalej: „rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. Zalecany format: .pdf.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie W przypadku, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie równocześnie pytań w wersji edytowalnej.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „Procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Uwaga: Zamawiający działa, jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz odbiorcy wymienionego w załączniku nr 7 do SIWZ

Informacje dotyczące „RODO” zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w rozdziale XXV.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020