Lieferungen - 77499-2020

17/02/2020    S33

България-Благоевград: Горива

2020/S 033-077499

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Югозападно държавно предприятие“ ДП
Национален регистрационен номер: 201627506
Пощенски адрес: ул. „Зора“ № 18
Град: Благоевград
код NUTS: BG41 Югозападен
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Милчо Демиревски
Електронна поща: praven@uzdp.bg
Телефон: +359 898529657
Факс: +359 73884203

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.uzdp.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/5/pr/239

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управление на горски територии — държавна собственост, ловностопански дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП и ЦУ на ЮЗДП ДП

Референтен номер: 02724-2020-0003
II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на смазочни материали за нуждите на ТП „ДГС Катунци“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09100000 Горива
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG41 Югозападен
Основно място на изпълнение:

ТП „ДГС Катунци“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на смазочни материали за нуждите на ТП „ДГС Катунци“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 75
Наименование:

Доставка на смазочни материали за нуждите на ТП „ДГС Катунци“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Елит — корект“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 112619506
Пощенски адрес: ул. „Марица“ № 6, ет. 2
Град: Пазарджик
код NUTS: BG315 Ловеч
Пощенски код: 4400
Държава: България
Електронна поща: elitkorekt@abv.bg
Телефон: +359 885002108
Факс: +359 885002108
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 8 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 8 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен на „Софийска стокова борса“ АД. ТП „ДГС Катунци“ е представлявано от член на борсата „Мазерини“ ЕООД, а „Елит — Корект“ ЕООД е представлявано от член на борсата „Еко оренда“ ЕООД. Цените са достигнати от брокерите по време на борсова сесия.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/02/2020