Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77671-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Schweden-Stockholm: Archivierung

2020/S 033-077671

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitetskanslersämbetet
Nationale Identifikationsnummer: 202100-6495
Postanschrift: Box 7703
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE110
Postleitzahl: 103 95
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Karl Bross
E-Mail: karl.bross@colligio.se

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uka.se

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsrfjuokv&GoTo=Docs
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsrfjuokv&GoTo=Tender
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upphandling av ramavtal för registrators-, arkivarie- och informationshanteringstjänster

Referenznummer der Bekanntmachung: 214-29-20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79995100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Inbjudan

Universitetskanslersämbetet (nedan även "UKÄ") inbjuder härmed att lämna anbud gällande ramavtal för konsultstöd för informationshanteringstjänster omfattande registrator, arkivarie och informationssäkerhetskonsult.

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Universitetskanslersämbetet har för sitt behov avsikt att teckna ramavtal med en leverantör.

Bakgrund

På UKÄ ansvarar funktionen Informationsförvaltning för arkiv, registratur och informationssäkerhet. UKÄ har två anställda arkivarier som arbetar med UKÄ:s informationsförvaltning.

Sedan 2017 har UKÄ arbetat med att avropa och införa Public 360. UKÄ är nu i fasen att hitta nya arbetssätt och rutiner som ska fungera med diariesystemet Public 360.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 000 000.00 SEK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79560000
79990000
79996000
79996100
92512000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE110
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uppdrag

UKÄ:s behov som ramavtalet ska möta är att vid behov ha tillgång till avlastning för kärnfunktioner som registratur och arkiv. Att kunna förstärka funktionen informationsförvaltning under perioder med hög arbetsbelastning eller då UKÄ behöver lägga resurser för att kunna prioritera valda uppgifter. Det kan även handla om att ha tillgång till kompetens/resurs för att lösa specifika uppgifter, t.ex. inom området informationssäkerhet.

Exempel på uppgifter/områden är UKÄ behöver konsultstöd är:

Registratorskonsult som avlastning i registraturen (den tjänst som hittills använts mest av UKÄ)

Uppdrag inom informationssäkerhet, t.ex. stöd med LIS, styrdokument.

Översyn av processer och handlingstyper i syfte att uppdatera klassificeringsstrukturen (självständigt arbete)

Gallringsutredningar (självständigt arbete i såväl pappershandlingar som it-system)

Vid behov täcka upp vid längre frånvaro/vakanser (registratur, arkivarie, informationssäkerhet)

Registratorsuppgiften på UKÄ är både omfattande och komplex och upplärning i grunderna brukar uppskattas till en månad. Därför är det normalt sett bara aktuellt med längre konsultuppdrag hos UKÄ när det gäller registratorsuppgiften, uppdrag som löper flera månader.

Under 2020 behöver UKÄ en registratorskonsult från och med avtalsstart. UKÄ kommer diskutera hur myndigheten ska sköta kommande uppdrag med klassificering och informationssäkerhet med vinnande leverantör.

Ramavtalsperiod

Avtalet gäller från och med avtalstecknande, dock tidigast från 2020-05-01 och två år.

UKÄ kan komma att förlänga uppdraget vid ett eller flera tillfällen. Som längst kan uppdraget pågå i fyra år efter avtalstecknande.

Uppsägning av avtal ska meddelas skriftligen av UKÄ senast tre (3) månader före avtalets utgång. I annat fall löper avtalet automatiskt vidare.

UKÄ förbehåller sig rätten att besluta om en eventuell förlängning.

Uppdrag som påbörjas inom ramavtalstiden ska avslutas som om ramavtalet är gällande, även om ramavtalet vid utförande av uppdrag upphört att gälla.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Omfattning och innehåll

Upphandling omfattar informationshanteringstjänster enligt förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag.Upphandlingen genomförs med avsikten att ingå ramavtal med en leverantör.

Anbud ska lämnas på hela ramavtalsåtagandet som beskrivs i förfrågningsunderlaget.

De tjänster som ramavtalet kommer att omfatta beskrivs i avsnitt 3. Krav på tjänsten.

Den uppskattade volymen för uppdrag inom ramavtalet uppskattas till 3 miljoner kronor, den maximala volymen på ramavtalet uppskattas till 6 miljoner kronor.

Ingånget ramavtal garanterar dock inte viss uppdragsvolym utan utgör endast underlag för kommande avrop. Den uppskattade volymen kan därmed komma att såväl understigas som överstigas.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2020
Ende: 30/04/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/04/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Schwedisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/04/2020
Ortszeit: 00:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätt
Ort: Stockholm
Land: Schweden
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020